Prawo31 maja, 2019

Finanse Komunalne 6/2019

Raport o stanie gminy

dr Ryszard P. Krawczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
ORCID: 0000-0002-7068-0676

Raport o stanie gminy

Autor artykułu analizuje nową instytucję prawa samorządowego – raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Zmiany, jakie wprowadzono nowelizacją z 11.01.2018 r. do wszystkich trzech ustaw ustrojowych dotyczących samorządu, mają realnie przyczynić się do zapewnienia społecznościom lokalnym większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz gwarantować obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynić się do wzmocnienia więzi oraz zwiększenia odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują.

Słowa kluczowe:  raport o stanie gminy, polityki, programy, strategie, wotum zaufania

Dr. Ryszard P. Krawczyk
Faculty of Law and Administration, University of Łódź; president of the Regional Chamber of Audit in Łódź
ORCID: 0000-0002-7068-0676

Report on the condition of the municipality

The author of the article analyses the new institution of local authority law – the report on the condition of the municipality, county or voivodship. The changes introduced by the amendment of 11 January 2018 to all three systemic acts on local and regional authorities have the objective of realistically contributing to the assurance of greater involvement of the local communities in the functioning of the governing bodies of the given local authority unit from an election and to guarantee citizens appropriate control over the local authority and therefore to contribute to the reinforcement of the ties and the increase in responsibility for the community of the local authority where they are living.

Keywords:  report on the condition of the municipality, policies, programmes, strategies, vote of confidence

Bibliografia:

Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
Dolnicki B., Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd terytorialny” 2004/5.
Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2000/3.
Kamieniecki H., O technikach głosowania, „Wspólnota” 2004/4.
Kiełbus M. [w:] Samorząd i Administracja, Tydzień z komentarzami, „Dziennik Gazeta Prawna”, z 14 listopada 2018 r., nr 221.
Kotulski M., Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001/1.
Krawczyk R.P., Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
Kręcisz W., Zakrzewski W., Skarga konstytucyjna a kontrola konstytucyjności prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 1998/5.
Mijal P., Cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007/5–6.
Nowacka I., Lubiński A., Raport o stanie gminy. Nowe narzędzie w rękach radnych, „Wspólnota” 2019/4/1270.
Szewczyk M., Ziemski K., Prawo miejscowe i przepisy gminne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1992/1.
Szewczyk M., Prawo miejscowe w świetle przepisów nowej Konstytucji RP, „Przegląd Legislacyjny” 1997/4.
Szewc T., Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007/2.


dr Antoni J. Jeżowski
profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Wynagrodzenia nauczycieli w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Analiza porównawcza

Wynagrodzenia nauczycieli budzą, przynajmniej ostatnio, wiele emocji, kontrowersji, niedomówień i sporów, nie tylko w środowisku edukacyjnym. Temat bywa przedmiotem analiz w samorządach, choć nie zawsze poddawany jest profesjonalnej obróbce. Warto więc poświęcić nieco czasu na systematyczne, acz zwięzłe rozważania. Przedkładane analizy i artykuł mają charakter autorski, niemniej zawarte w nim refleksje wynikają z danych pozyskanych z badań ilościowych polskich oraz amerykańskich.

Słowa kluczowe: nauczyciel, szkoła, wynagrodzenie

Dr Antoni J. Jeżowski
extraordinary professor at the State Higher Vocational School (PWSZ) in Głogów

Salaries of teachers in Poland and the United States. A comparative analysis

Salaries of teachers create a great deal of emotion, controversy, insinuations and disputes, not only in the educational environment, or at least they have done recently. This subject is analysed by local authorities, although it is not always processed professionally. Therefore, it is worth devoting some time to systematic, albeit succinct considerations. The analyses presented and the article are of a proprietary nature, although the reflections contained in it arise from data obtained from Polish and American quantitative studies.

Keywords:  teacher, school, salary

Bibliografia:

Jeżowski A.J., Problemy z artykułami 30a i 30b Karty Nauczyciela, „Finanse Komunalne” 2009/12 (131).
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2011/12, Brussels 2012, (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice).
Education at a Glance 2018. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en, s. 318 i n. (dostęp: 27.05.2019 r.).
De Brey C., Dillow S.A., Snyder T.D. (2019), Digest of Education Statistics 2017. 53rd Edition, January 2019, NCES, IES, U.S. Department of Education, Washington.
Teachers’ statutory salaries, based on the most prevalent qualifications at different points in teachers’ careers (2017), Education at a Glance 2018, OEDC Indicators, s. 375.


Dr Mirosław Czekaj 
Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej, skarbnik m. st. Warszawy
Dominik Rogowiecki 
Kierownik Zespołu prognoz wieloletnich i modelowania budżetowego Biura Planowania Budżetowego m. st. Warszawy

Wkład autorski po 50%.

Innowacje w zarządzaniu miastem – wykorzystanie interaktywnych kokpitów menedżerskich do prezentowania informacji o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzanie skomplikowanymi i złożonymi organizacjami, jakimi są duże miasta, wymaga stosowania odpowiednich i skutecznych kanałów informacyjnych. W szczególności ważne jest dostarczanie na czas aktualnych danych o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozwiązaniem w zakresie dostarczania adekwatnej informacji określonym odbiorcom może być wdrożenie narzędzi interaktywnego raportowania opartych o nowe technologie informatyczne wykorzystywane już w zarządzaniu w sektorze komercyjnym, to jest rozwiązania klasy Business Intelligence (BI).

Słowa kluczowe:  kontrola zarządcza, Business Intelligence (BI), ocena sytuacji finansowej JST

Dr. Mirosław Czekaj 
Department of Innovative City of the Warsaw School of Economics, treasurer of the Capital City of Warsaw
Dominik Rogowiecki 
Manager of the long-term forecasting and budget modelling group at the Budget Planning Office of the Capital City of Warsaw

Innovations in city management – the use of interactive management dashboards to present information on the financial standing of the local authority unit

The management of complicated and complex organizations, such as large cities, requires the use of appropriate and effective information channels. In particular, it is important to provide timely data on the financial situation of local authority units. The solution for providing adequate information to specific recipients may be the implementation of interactive reporting tools based on new information technologies already used in management in the commercial sector, namely solutions of the Business Intelligence (BI) class.

Keywords:  management control, Business Intelligence (BI), assessment of the financial standing of the LAUs

Bibliografia: 

Hass-Symotiuk M., Rola informacji i komunikacji w systemie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych – wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 892, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015/78.
Winiarska K., Ocena realizacji celów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – wyniki badań ankietowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016/86 (142).
Wyrębek H., Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” Seria: „Administracja I Zarządzanie” 2011/88.
Zarzycka E., Michalak M., Potrzeby informacyjne menedżerów i pracowników jednostek sektora publicznego w kontekście New Public Management [w:] Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, red. I. Sobańska, P. Kabalski, Łódź 2012.


dr Stanisław Dziwisz
doradca ekonomiczny w krakowskiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli
ORCID: 0000-0001-8937-3572

Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i finansowania stołówek szkolnych

Celem artykułu jest ustalenie zakresu zadań związanych z żywieniem uczniów w szkole, jakie powinny realizować jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły. W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w każdej szkole powinna znajdować się stołówka i w jakim zakresie koszty jej funkcjonowania powinny być finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Analizie zostanie również poddany projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, zakładający wprowadzenie obowiązku stworzenia pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożywanie posiłków przez uczniów podczas ich pobytu w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe: stołówka szkolna, finansowanie żywienia uczniów, opłata za posiłki w szkole

Dr. Stanisław Dziwisz 
Economic adviser at the Regional Branch of the Supreme Audit Office in Kraków
ORCID: 0000-0001-8937-3572

Tasks of local authority units with regard to the organization and financing of school canteens

The objective of the article is to establish the scope of tasks related to feeding pupils at school to be performed by the local authority units managing schools. The article is an attempt to respond to the question of whether every school should have a canteen and to what extent the costs of its functioning should be financed from the local authority unit’s budget. The bill on the amendment to the Education Law, which assumes the introduction of the obligation to create premises enabling pupils to eat meals safely while at primary school, was analysed.

Keywords:  school canteen, financing meals for pupils, charge for meals at school

Bibliografia:

Balicki A., Pyter M., Kokot J., Ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie informacji oświatowej. Komentarz, Warszawa 2016.
Dunaj B., Domowy popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Dziwisz S., Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych, „Kontrola Państwowa” 2017/5.
Gosiewska M., Kołłajtis-Dołowy A., Znaczenie edukacji żywieniowej w kształtowaniu zachowań młodzieży w zakresie prawidłowego wykorzystania żywności [w:] Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, red. A. Wolska-Adamczyk, Warszawa 2015.
Kurzyna-Chmiel D., Oświata jako zadanie publiczne, LEX/el. 2013.
Nowicka G., Żywienie a prewencja chorób układu krążenia, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2003/1.
Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, LEX/el. 2015.
Sobieszczańska M., Prewencja chorób sercowo-naczyniowych, Jelenia Góra 2011.


dr hab. Tomasz Wołowiec 
profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości; biegły sądowy, certyfikowany audytor i kontroler wewnętrzny
ORCID: 0000-0002-7688-4231

Głębie dokowe a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

Głębie dokowe, będące efektem robót czerpalnych, umożliwiające zanurzenie doku pływającego na odpowiednią głębokość, nie stanowią budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Po pierwsze, nie zostały wymienione expressis verbis w Prawie budowlanym ani w załączniku do niej. Po drugie, nie są urządzeniem technicznym i nie zostały wymienione expressis verbis w kategorii XXVII załącznika do Prawa budowlanego jako przykład budowli hydrotechnicznej. Po trzecie, brak jest regulacji rangi ustawowej, z których wynikałoby, że głębie dokowe są budowlami hydrotechnicznymi, a zatem brak jest podstaw do uznania ich za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i objęcia opodatkowaniem.

Słowa kluczowe:  budowla, urządzenie hydrotechniczne, prawo budowlane, podatek od nieruchomości

Dr. Hab. Tomasz Wołowiec 
Professor of the University of Economics and Innovation in Lublin, Manager of the Department of Finance and Accounting; court expert, certified auditor and internal controller
ORCID: 0000-0002-7688-4231

Depths of docks and property tax

Depths of docks, which constitute the result of dredging works, enabling a floating dock to be submerged to an appropriate depth do not constitute structures in the meaning of Article 1a, para. 1, item 2 of the Act on Local Taxes and Charges and are not taxable with property tax on the basis of Article 2, para. 1, item 3 of that Act. Firstly, they have not been mentioned expressis verbis in the Construction Law or its appendix. Secondly, they are not technical devices and have not been listed expressis verbis in category XXVII of the appendix to the Construction Law as an example of a hydro-technical construction. Thirdly, there are no regulations of the rank of a statute from which it would arise that dock depths are hydro-technical structures and therefore there are no grounds for accepting them to be structures in the meaning of the Act on Local Taxes and Charges and for taxing them.

Keywords:  structure, hydro-technical device, Construction Law, property tax

Bibliografia:

Banasik P., Glosa do wyroku TK z 13.09.2011 r., P 33/09, „Przegląd Podatkowy” 2011/12.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.


Władysław Grześkiewicz
wykładowca w Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
ORCID: 0000-0001-8588-1772

Zasady podatkowe w stanowieniu prawa podatkowego

W Polsce nie ma zdefiniowanego pojęcia zasad podatkowych ani ich katalogu. Treść określenia „zasady podatkowe” została po raz pierwszy zinterpretowana przez Adama Smitha, który wskazał, że powinny one obejmować pewne właściwości i zalecane cechy. Przez pojęcie zasad podatkowych należy rozumieć kryteria i warunki, którym powinien odpowiadać podatek. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji kształtowania się historycznie definicji zasad podatkowych, uwzględniających w swej konstrukcji aspekty polityczne, ekonomiczne, sprawiedliwości podatkowej i prawne.

Słowa kluczowe: podatki, zasady podatkowe, ewolucja zasad podatkowych, autorzy zasad podatkowych

Władysław Grześkiewicz 
Lecturer at Collegium Mazovia Innovative University in Siedlce
ORCID: 0000-0001-8588-1772

Tax rules in the enactment of tax law

Poland does not have a defined concept or list of tax rules. ‘Tax maxims’ were first interpreted by Adam Smith, who stated that they should encompass certain properties and recommended features. The notion of tax rules should be understood to mean criteria and conditions that taxation should reflect. The objective of the article is to present the evolution of the historic formation of the definition of tax rules, taking into account political, economic, tax justice and legal aspects within its structure.

Keywords:  taxes, tax rules (tax maxims according to Adam Smith), evolution of tax rules, authors of tax rules

Bibliografia:
Brzeziński B., J. Głuchowski, C., Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 1998.
Brzeziński B., Zasady związane z prawem podatkowym. Zarys problematyki, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2009/1.
Dzwonkowski H. (red.), Gołębiowski G. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Warszawa 2014.
Fedorowicz Z., Historia podatków do końca XIX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Encyklopedia podatkowa, red. C. Kosikowski, Warszawa 1998.
Gomułowcz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2000Gomułowicz A., Zasady podatkowe. Wczoraj i dziś, Warszawa 2001.
James S., Can We Harmonise Our Views on European Tax Harmonisation?, „Bulletin for International Taxation” 2000/6.
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Warszawa 2003.
Lipieński E., Historia myśli ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981.
Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Warszawa 2011.
Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, t. 2, Warszawa 1966.
Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1997.
Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 2015.
Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, Warszawa 1960Smith A., Badanie nad natura i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 2007.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.
Weralski M., Pojęcie podatku [w:] System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. 3, cz. 2, red. M. Weralski, Ossolineum 1985.
Wróblewski J., Prawo obowiązujące a ogólne zasady prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1965/12.


mgr Paweł Derlecki 
doktorant w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ORCID: 0000-0002-7744-3892

Odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dochodzeniem od gminy odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego. Zgodnie z regulacją ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku gdy gmina nie dostarczy osobie uprawnionej lokalu socjalnego, właścicielowi przysługuje względem gminy roszczenie odszkodowawcze. Przepisy te pozostają jednak na tyle nieprecyzyjne, że wywołują wątpliwości interpretacyjne, co w konsekwencji prowadzi do trudności w ich praktycznym stosowaniu.

Słowa kluczowe:  gmina, odszkodowanie, lokal socjalny

mgr Paweł Derlecki 
PhD student at the Chair of Local Authority Law in the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University in Kraków
ORCID: 0000-0002-7744-3892

Compensation for the failure of the municipality to provide council accommodation

The article presents issues related to the claim for compensation from the municipality for the failure to provide council accommodation. In accordance with the provisions of the Act on the protection of tenants’ rights, the municipality’s housing stock and the amendment of the Polish Civil Code, if a municipality does not provide council accommodation to an entitled person, the owner is entitled to a claim for compensation against the municipality. However, these provisions are so vague that they create doubts in interpretation, which, in turn, lead to difficulties in their practical application.

Keywords:  municipality, compensation, council accommodation

Bibliografia: 
Antoniuk J.R., Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2016/1(18).
Dziczek R., Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2015.
Zdun-Załęska K., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014.
Zoll F., Olczyk M., Pecyna M., Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002.


Adam Błaszko 
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, radca prawny

Organizacja samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad samorządem we Francji

W artykule przedstawiono organizację samorządu terytorialnego we Francji jako przykład decentralizacji i dekoncentracji systemu politycznego oraz administracyjnego z uwzględnieniem organizacji nadzoru finansowego nad sektorem działalności państwowej. Przykład nawiązuje do doświadczeń Francji w zakresie takiego nadzoru, z których rozwiązań korzystała m.in. Polska.

Słowa kluczowe:  samorząd terytorialny, samodzielność , decentralizacja, nadzór

Adam Błaszko 
Member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Lublin, legal counsel

Organization of a local authority and supervision over the local authority in France

The article presents the organization of a local authority in France as an example of the decentralization and deconcentration of the political and administrative system, taking into account the organization of financial supervision over the sector of state activity. The example relates to France’s experience in such supervision, from the solutions of which Poland benefited.

Keywords:  local authority, independence, decentralization, supervision

Bibliografia:
Bieniada R., Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teoretyczne, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (OAP), oapuw.pl/e-politikon-nr-62013.
Chorąży K., Związki komunalne we Francji, „Samorząd Terytorialny” 1994/6.
Cilak M., Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014/1(2).
Gajl N., Cour des Comptes, Izba Obrachunkowa i Izby Regionalne we Francji, „Samorząd Terytorialny” 1992/4.
Hertzog R., Les controles financiers, „L’'Actualite juridique – Droit administratif” (AJDA), nr specjalny z 20.04.1992 r.
Houel J., Le controle financier des Chambres regionales des comptes, „Pouvoirs” 1992/60.
Konstytucja Francji, tłumaczenie: W. Skrzydło, wydanie 2 uaktualnione, Warszawa 2005.
Kulesza M., Wprowadzenie [w:] Samorząd terytorialny, Warszawa 1995, s. 14.
Machalski P., Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2015.
Martysz Cz., Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie Zachodniej (Francja, Szwajcaria), „Samorząd Terytorialny” 1992/11.
Mariański M., Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji, „Studia Ełckie” 2010/12.
Mazur J., Działalność kontrolna Trybunału Obrachunkowego we Francji – Współpraca z parlamentem, „Kontrola Państwowa” 2013/4.
Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Kraków 2008.
Ofiarska M., Francja, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica IV” 2010.
Pelissionnier G., Perreur J., Polityka decentralizacji Administracyjnej we Francji w latach 1950–1983, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” Rok XLVI, 1984/4.
Ruśkowski E., Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wstęp, red. E. Ruśkowski, Białystok 2011.
Śmiechowicz J., Samorząd terytorialny we Francji – organizacja, zadania i finanse [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa, red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe nr 500, Ekonomiczne Problemy Usług” 2008/21.
Wojnicki J., Samorząd terytorialny we Francji [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Warszawa 2010.
Wójtowicz D., Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Teorii Polityki, rozprawa przygotowana pod opieką prof. dr. hab. Sylwestra Wróbla, Katowice, maj 2008.
Zawadzka-Pąk U.K., Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2013/5.


Elżbieta Rogala
ekspert do spraw VAT w budżecie

Stosowanie wyroków w interpretacjach Ministra Finansów

W artykule omówiono zagadnienie dotyczące konieczności odnoszenia się przez organ podatkowy do orzecznictwa sądów administracyjnych (choć nie mają one waloru normatywnego), jeżeli przytoczone w nich poglądy wnioskodawca o wydanie interpretacji indywidualnej uznaje za własne.

Słowa kluczowe:  wyroki sądów administracyjnych, interpretacje Ministra Finansów

Elżbieta Rogala 
Expert on VAT in the budget

The application of judgments in the rulings of the Minister of Finance

The article discusses the issue of the need for the tax authority to refer to the judgments of the administrative courts (although they do not have a normative attribute) if the applicant for the individual ruling considers the views cited in them as his own.

Keywords:  judgments of the administrative courts, rulings of the Minister of Finance

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top