Prawo09 czerwca, 2020

Finanse Komunalne 3/2020

Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych wobec aktów prawa miejscowego dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Luiza Budner-Iwanicka
prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, przewodnicząca Komisji Analiz Budżetowych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, radca prawny
ORCID: 0000-0002-7323-6140

Działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych wobec aktów prawa miejscowego dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W artykule omówiono wyniki działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych w stosunku do uchwał organów stanowiących gmin podejmowanych w oparciu o przepisy ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym im ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w zakresie tych jej postanowień, które weszły w życie 6.09.2019 r. i 1.01.2020 r. Opracowanie obejmuje efekty badania legalności uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego i związków gmin utworzonych w celu realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach w okresie od 6.09.2019 r. Dane będące podstawą niniejszego opracowania obrazują wyniki działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych według stanu na dzień 31.01.2020 r.

Słowa kluczowe:  regionalne izby obrachunkowe, działalność nadzorcza, uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminy i częstotliwość uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory deklaracji służących określeniu wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Luiza Budner-Iwanicka
president of the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, chairperson of the Budget Analyses Commission of the National Council of the Regional Chambers of Audit, legal counsel
ORCID: 0000-0002-7323-6140

The supervisory activities of regional chambers of audit with respect to the acts of local law on charges for municipal waste management in the light of the amendment to the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities

The article discusses the results of the supervisory activities of the regional chambers of audit with respect to the resolutions of the constitutive bodies of municipalities passed on the basis of the provisions of the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities of 13 September 1996 in the wording of the Act amending the Act on maintaining cleanliness and orderliness in municipalities and certain other acts of 19 July 2019, regarding its provisions which entered into force on 6 September 2019 and 1 January 2020. The article encompasses the results of the examination of the legality of resolutions passed by the constitutive bodies of the basic level local authority units and associations of municipalities, which have been established to perform tasks of maintaining cleanliness and orderliness in municipalities since 6 September 2019. The data constituting the basis of this article illustrates the results of the supervisory activities of the regional chambers of audit as at 31 January 2020.

Keywords:  regional chambers of audit, supervisory activities, resolutions on rates of charges for municipal waste management, exemptions from charges for municipal waste management, timing and frequency of paying charges for municipal waste management, templates of declarations for specifying the level of charges for municipal waste management


Janusz Facon
przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Programy polityki zdrowotnej samorządu terytorialnego na tle znamion art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty w zakresie programów polityki zdrowotnej przygotowywanych, wdrażanych i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem publikacji jest przedstawienie złożonej materii finansowania zdrowia publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego na tle art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, polityka zdrowotna, finasowanie zdrowia przez samorząd, dyscyplina finansów publicznych

Janusz Facon
Chairman of the Regional Adjudicating Committee in Cases of Breaching Public Finance Discipline at the Regional Chamber of Audit in Olsztyn, member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Olsztyn

Local authority health policy programmes in the light of Article 12a of the Act on liability for breaching public finance discipline

The article presents selected aspects of health policy programmes prepared, introduced and implemented by local authority units. The objective of the article is to present the complex matter of the financing of public health by local authority units in the light of Article 12a of the Act on liability for breaching public finance discipline.

Keywords:  public health, health policy, local authority health financing, public finance discipline

Bibliografia:
Bosek L., komentarz do art. 68 [w:] Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86, red. M. Saan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Dercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa–Poznań 2001.
Robaczyński W., komentarz do art. 12a u.n.d.f.p. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2019.
Skóbel B., Rudka R., Programy polityki zdrowotnej bez tajemnic, Warszawa 2016.
Stawiński M., Analiza i ocena zasadności odrębnej penalizacji czynu stypizowanego w art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Nowe Zeszyty Samorządowe. Dyscyplina Finansów Publicznych”, numer specjalny, Wrocław 2019.
Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2010.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli KZD.410.006.01.2015 w ramach kontroli P/15/063 – Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego.


dr Rafał Cieślak
adiunkt, Zakład Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; radca prawny
ORCID: 0000-0002-5595-9644

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane lub usługi

Artykuł omawia rozwiązania prawne wprowadzone w ramach tzw. pakietu antykryzysowego związanego z pandemią COVID-19 w odniesieniu do projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Z analizy nowych regulacji wynika w szczególności, że ustawodawca nie osiągnął celu związanego z uproszczeniem i przyspieszeniem zasad zmiany umów o zamówienia publiczne, które stosuje się również do przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.

Słowa kluczowe:  COVID-19, partnerstwo publiczno-prywatne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, zamówienia publiczne

Dr. Rafał Cieślak
assistant professor, Department of Administrative Studies, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw; Legal Counsel
ORCID: 0000-0002-5595-9644

Impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of projects in the public-private partnership model and concessions for construction works or services

The article discusses the legal solutions introduced in the so-called anti-crisis package related to the COVID-19 pandemic with respect to public-private partnership projects. It arises, in particular, from the analysis of the new regulations that the lawmakers have not achieved the objective of simplifying and accelerating the principles of amending public contracts, which also applies to public-private partnerships and concessions.

Keywords:  COVID-19, public-private partnership, concession for construction works or services, public procurement

 Bibliografia:

Cieślak R. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, Warszawa 2014.
Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
Jaworska M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2019.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytyczne PPP, t. 1, Przygotowanie projektów, Warszawa 2018.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wytyczne PPP, t. 2, Postępowanie przetargowe, Warszawa 2018.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wytyczne PPP, t. 3, Umowa o PPP, Warszawa 2019.


mgr Adriana Kamedulska
członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Instytucja audytu wewnętrznego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w celu wzmocnienia ochrony wydatkowania środków Unii Europejskiej. Uznana za doniosłą dla utrzymania ładu finansów publicznych, objęta została reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czyn określony przez ustawodawcę polega na zaniechaniu prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej. Wydaje się, że znamiona tego czynu są jasne i czytelne, jednak w praktyce niejednokrotnie budzą wątpliowści interpretacyjne. Odpowiedzi na wiele pytań związanych z tą problematyką przynosi orzecznictwo, w szczególności Głównej Komisji Orzekającej. Artykuł jest próbą wskazania kierunków możliwego rozstrzygania w tym zakresie przez organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, audyt wewnętrzny, naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego, odpowiedzialność kierownika jednostki, orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej

Adriana Kamedulska, MA
member of the Board of the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra, Public Finance Discipline Commissioner for matters considered by the Regional Adjudicating Committee at the Regional Chamber of Audit in Zielona Góra

Abandoning an internal audit in the light of a breach of public finance discipline

The institution of the internal audit was introduced into the Polish legal order in order to reinforce the protection of spending European Union funds. Considered as important for maintaining the order of public finance, it was included in the regime of liability for a breach of public finance discipline. The act specified by the lawmakers involves the public finance sector unit, which is obliged to conduct an internal audit, abandonning the performance of the audit. It appears that the features of this act are clear and understandable, but, in practice, they frequently give rise to interpretative doubts. The line of rulings, in particular those of the Main Adjudicating Committee, provides answers to many questions related to this issue. The article is an attempt to specify the directions of a possible resolution of this by the adjudicating bodies in cases of a breach of public finance discipline.

Keywords: public finance sector, internal audit, breach of public finance discipline, abandoning the internal audit, liability of the head of the unit, rulings of the Main Adjudicating Committee

Bibliografia:
Bożek W., Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Finanse Komunalne” 2013/10.
Bożek W., Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego, „Kontrola Państwowa” 2018/3.
Kościńska-Paszkowska A., komentarz do art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, LEX 2012.
Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LEX 2011.
Ofiarski Z., komentarz do art. 272 [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Z. Ofiarski, LEX 2019.


dr Paweł Falenta
wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu audytu i kontroli oraz zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, aplikant radcowski przy OIRP w Wałbrzychu
ORCID: 0000-0002-7484-3604

Analiza wybranych orzeczeń w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w dziedzinie zamówień publicznych a możliwość naruszenia norm prawa karnego

W artykule omówiono kwestie związane z obowiązkami publikacyjnymi wynikającymi z Prawa zamówień publicznych w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz wybranych przepisów prawa karnego. Analizie poddano dwa orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej (z 29.03.2018 r., BDF1.4800.8.2018 oraz z 18.03.2019 r., BDF1.4800.8.2019) ze zwróceniem uwagi na wykładnię prawa, poglądy doktryny, analizę stanów faktycznych, możliwość przypisania odpowiedzialności karnej. W części końcowej zawarto analizę autorską i syntetyczne wnioski.

 

Słowa kluczowe:  dyscyplina finansów, zamówienia publiczne, utrudnianie przetargu, odpowiedzialność

 

Dr. Paweł Falenta
lecturer at the University of Wrocław and the Wrocław School of Banking, court expert on audits, as well as public procurement at the Regional Court in Wrocław, trainee legal adviser at the Bar Association of Legal Advisers of Walbrzych
ORCID: 0000-0002-7484-3604

Analysis of selected rulings in cases of a breach of public finance discipline in public procurement and the possibility of breaching the provisions of criminal law

The article discusses issues related to the publication duties arising from the Public Procurement Law in the context of breaching public finance discipline and selected provisions of criminal law. Two rulings of the Main Adjudicating Committee (of 29 March 2018, BDF1.4800.8.2018 and of 18 March 2019, BDF1.4800.8.2019) have been analysed, paying attention to the interpretation of the law, the views of the legal doctrine, the analysis of the facts and the ability to attribute criminal liability. The author’s analysis and summary conclusions are presented in the final part of the article.

Keywords: financial discipline, public procurement, obstructing a tender, liability


Bibliografia:

Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2019.
Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz od art. 222 do 316, Legalis 2017.
Misiąg W., Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Legalis 2019.
Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top