Prawo18 marca, 2019

Finanse Komunalne 3/2019

Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów

dr hab. Konrad Składowski
profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów

Dnia 11.01.2018 r., po dwóch miesiącach procedowania, uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa nowelizująca Kodeks wyborczy w art. 11 § 4 wprowadza ograniczenie do dwóch kadencji możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przyjęte rozwiązanie jest rozmaicie oceniane przez doktrynę prawa konstytucyjnego. Część przedstawicieli nauki uznaje je za niezwykle kontrowersyjne. Budzi ono u nich poważne wątpliwości konstytucyjne. Formułowane są zastrzeżenia wskazujące na niekonstytucyjność tego ograniczenia w świetle takich konstytucyjnych uprawnień jak prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze), prawo do zgłaszania kandydatur, a także prawo dostępu do służby publicznej. Niektórzy przedstawiciele doktryny widzą w tym rozwiązaniu również ograniczenie w czynnym prawie wyborczym. Obrońcy przyjętego ograniczenia dwukadencyjności wskazują, że spośród wszystkich konstytucyjnych zakotwiczeń regulacji prawa wyborczego ta jest najbardziej ogólnikowa. Podnoszą, że ograniczenie kadencji nie stanowi naruszenia standardów międzynarodowych. Podkreślają także, że ograniczenie kadencji jest rozwiązaniem stosowanym przez polskie prawo i to zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i na poziomie ustawowym.
Artykuł konfrontuje argumenty podnoszone przez doktrynę i formułuje ocenę przyjętych rozwiązań. Podzielam zastrzeżenia, jakie formułowane są w stosunku do wprowadzonej regulacji.

Słowa kluczowe:  bierne prawo wyborcze, dwukadencyjność, kodeks wyborczy, kadencja prezydentów, burmistrzów i wójtów, nowelizacja kodeksu wyborczego, ograniczenie prawa do kandydowania

dr hab. Konrad Składowski
professor of the University of Łódź

Restriction on the number of terms of office in elections of mayors

After two months of processing, the Act on the amendment of certain acts to increase the involvement of the citizens in the process of selecting, functioning and controlling certain public authorities was enacted on 11 January 2018. Article 11 § 4 of the Act amending the Electoral Code introduces a restriction on the ability to hold the office of mayor to two terms of office. The solution adopted is assessed in various ways by the doctrine of constitutional law. Some representatives of this doctrine consider it to be extremely controversial. It creates serious constitutional doubts for them. Reservations are formulated suggesting the unconstitutionality of this restriction in the light of such constitutional rights as the right to stand for election, the right to nominate candidates, as well as the right of access to the public service. Some representatives of the legal doctrine also see restrictions in voting rights in this solution. The defendants of the accepted restriction to two terms of office suggest that this is the most general of all the provisions of the constitution governing electoral law. They point out that the restriction on the number of terms of office does not constitute a breach of international standards. They also emphasize that the restriction on the number of terms of office is a solution that is applied by Polish law, both at constitutional level and at statutory level.
The article compares the arguments raised by the legal doctrine and formulates an assessment of the solutions adopted. The author agrees with the reservations formulated about the regulation that was introduced.

Keywords:  the right to stand for election, two terms of office, electoral code, term of office of mayors, amendment of the electoral code, restriction on the right to stand for election

Bibliografia:

Biskup B., Opinia na temat skutków wejścia w życie projektowanych zmian w Poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Druk Sejmowy nr 2001) w części dotyczącej ustawy Kodeks wyborczy, www.sejmgov.pl
Chmaj M., Ekspertyza prawna w przedmiocie: zgodności z konstytucją poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001), www.sejmgov.pl
Chmaj M., Zasada tajności głosowania w kodeksie wyborczym [w:] Wokół wyborów i prawa wyborczego, red. Z. Witkowski, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2017
Flis J., Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 roku, www.batory.org.pl
Gendźwiłł A., Swianiewicz P., Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie, www.batory.org.pl
Hermeliński W., Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu terytorialnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018/4
Izdebski H., Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Fundacja Batorego, www.sejm.gov.pl
Izdebski H., Opinia w przedmiocie ograniczenia biernego prawa wyborczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, http://2.s.dziennik.pl/pliki/10617000/10617064-dwukadencyjnoscwojtowxi2017
Kozłowski K., Prawny wymiar ograniczenia kadencyjności organu wykonawczego gminy, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2017/1
Mojski W., Nowelizacja Kodeksu Wyborczego w 2018 r. w zakresie kampanii wyborczej i edukacji wyborczej, „Przegląd Sejmowy” 2018/4
Rakowska-Trela A., Składowski K., Wstęp [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018
Rakowska-Trela M., komentarz do art. 11 [w:] A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Kodeks Wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Warszawa 2018
Rulka M., Ekspertyza na temat zgodności projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części zmieniającej przepisy Kodeksu wyborczego – z europejskimi standardami wyborczymi, www.sejmgov.pl
Sokala A., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) –w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), www.sejmgov.pl
Szmulik B., W sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, „Przegląd Sejmowy” 2017/4
Szymanek J., Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, www.sejmgov.pl
Urbaniak K., Zasada proporcjonalności w samorządowym prawie wyborczym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018/4
Uziębło P., Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r., www.batory.org.pl


dr hab. Dagmara Hajdys, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Architektura rynku obligacji komunalnych w Polsce w świetle obowiązujących przepisów prawa

Jednostki samorządu terytorialnego należą do jednych z podmiotów uprawnionych do emisji obligacji. Instrument ten najczęściej wykorzystywany jest do finansowania zadań o charakterze inwestycyjnym. Pomimo licznych korzyści płynących z emisji obligacji, samorządowy rynek papierów wartościowych w Polsce należy uznać za marginalny. Zmiany w ustawie o obligacjach wprowadzone w 2015 r. miały na celu stworzenie uwarunkowań sprzyjających rozwojowi instrumentu.
W artykule przedstawiono rynek obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010–2017 w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych z uwzględnieniem rynku Catalyst oraz rynku obligacji przychodowych.
Choć zainteresowanie obligacjami w polskich samorządach wciąż rośnie, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to jednak pozostają one niewielkim segmentem rynku pozaskarbowych papierów wartościowych. Zmiany w regulacjach prawnych związane z możliwością emisji obligacji przychodowych oraz utworzenie platformy giełdowej Catalyst nie przyczyniły się do spektakularnego rozwoju samorządowego rynku papierów wartościowych.

Słowa kluczowe:  obligacje komunalne, obligacja przychodowa, rynek Catalyst, jednostki samorządu terytorialnego

dr hab. Dagmara Hajdys, extraordinary professor of the University of Łódź
Chair of Central Banking and Financial Intermediation, Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź

Architecture of the municipal bond market in Poland in the light of the applicable provisions of the law

Local authority units are among the entities that are entitled to issue bonds. This instrument is most frequently used to finance investment tasks. Despite numerous benefits arising from issuing bonds, the local authority securities market in Poland should be considered marginal. The amendments to the Act on Bonds introduced in 2015 had the objective of creating conditions supporting the development of the instrument.
The article presents the market of bonds issued by local authority units in 2010–2017 with respect to the applicable legal regulations, taking into account the Catalyst market and the income bond market.
Although interest in Polish local authority bonds is constantly increasing, especially since Poland’s accession to the European Union, this is still a small segment of the non-treasury securities market. Changes in the legal regulations related to the ability to issue income bonds and the establishment of the Catalyst market platform have not contributed to a spectacular development of the local authority securities market.

Keywords:  municipal bonds, income bond, Catalyst market, local authority units

Bibliografia:

Catalyst – rynek obligacji GPW, https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-jst (dostęp 8.11.2018 r.).
Dlaczego rynek obligacji Catalyst, https://gpwcatalyst.pl/jak-zaczac-emitowac-emisje-jst (dostęp 8.11.2018 r.).
Duszek B., Jak pozyskać kapitał z rynków giełdowych, Warszawa 2011
Gruszczyńska-Brożbar E., Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych [w:] Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Poznań 2002
Hajduk M., Obligacje wieczyste, http://prawaobligatariusza.pl/obligacje-wieczyste/ (dostęp 20.08.2018 r.).
Hajdys D., Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce w latach 1996–2000, Łódź 2003
Hajdys D., Obligacje komunalne [w:] Instrumenty dłużne w gospodarce, red. D. Czechowska, Warszawa 2010
Hajdys D., Rynek instrumentów dłużnych Catalyst źródłem kapitału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse, red. B. Guziejewska, Łódź 2015
Huczek S., Obligacje komunalne na Catalyst. Przewodnik dla potencjalnych emitentów, Warszawa 2010
Jagielnicki A., Catalyst. Odkryj rynek obligacji, Gliwice 2013
Klupczyński M., Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015/1 (3).
Korenik D., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kwestie wybrane [w:] Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu, red. M. Dylewski, „Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2012/41
Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne, Instrumenty dłużne dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008
Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014/65.
Panfil P., Obligacje komunalne w polskim prawie budżetowym w latach 1990–2015, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015/34, https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/34panfil.pdf (dostęp 2.11.2018 r.)
Patora K., Rynek obligacji komunalnych. Perspektywy i bariery rozwoju, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” 2011/6
Pawłowski M., Rynek obligacji przychodowych w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016/125, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n125/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n125-s289-298/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2016-t-n125-s289-298.pdf (dostęp 2.11.2018 r.).
Rządowy projekt ustawy o obligacjach, druk sejmowy nr 2735, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2735 (dostęp 2.11.2018 r.).
Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2017, Warszawa 2018
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o obligacjach, druk sejmowy nr 2735.
Weber M., Obligacje wieczyste nie dla każdego samorządu, „Rzeczpospolita”, http://grm-rpwebvarnish.newscyclecloud.com/artykul/1021228-Obligacje-wieczyste-nie-dla-kazdego-samorzadu.html (dostęp 20.08.2018 r.).
Wiśniewski M., Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016/1, R. 78


Piotr Walczak
Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi

Finansowanie zadań publicznych samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej – wybrane zagadnienia

Zadania związane z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury drogowej angażują od wielu lat duże środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystywane przez samorząd formuły finansowania tych zadań zmieniały się na przestrzeni lat, przy czym część z nich ma daleko idącą specyfikę. Dodatkowo, w przypadku niektórych, wprowadzonych przez ustawodawcę lub ukształtowanych przez praktykę, form finansowania istnieją istotne wątpliwości odnoszące się do zgodności ustalonych i stosowanych rozwiązań z przepisami ustrojowymi określającymi zasady finansowania zadań publicznych w Polsce.

Słowa kluczowe:  zadania publiczne, drogi publiczne, finansowanie zadań publicznych, porozumienia między zarządcami dróg publicznych

Piotr Walczak
Manager of the Audit Department, Regional Chamber of Audit in Łódź

Financing local authority public tasks regarding road infrastructure – selected issues

A large amount of funding of local authority units has been allocated to tasks related to the construction, reconstruction and modernization of the road infrastructure for many years. The use by the local authority of the formula of financing these tasks has changed over the years, whereby some of them have far-reaching specificities. Additionally, in the case of some forms of financing introduced by the lawmakers or modelled by experience, there are significant doubts related to the compliance of solutions that have been established and are applied with the constitutional regulations defining the principles of financing public tasks in Poland.

Keywords:  public tasks, public roads, financing public tasks, understandings between public road managers

Bibliografia: 

Kornberger-Sokołowska E., System dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ich samodzielność finansowa [w:] Ius suum quique. Studia prawnofinasnowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, red. W. Konieczny, Warszawa 2005


dr hab. Rafał Dowgier, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

Zmiana zakresu wyłączenia z podatku od nieruchomości pasów drogowych oraz zlokalizowanych w nich budowli

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera szeroki katalog wyłączeń z opodatkowania oraz zwolnień podatkowych, który ulega częstym modyfikacjom. Przedmiotem niniejszego srtykułu jest jedno z wyłączeń z podatku od nieruchomości odnoszące się do pasów drogowych oraz zlokalizowanych w nich budowli. Przepis regulujący tę preferencję podatkową uległ zmianie we wrześniu 2018 r., co uzasadnia jego przedstawienie. Dodatkowo należy podnieść, że rozszerzenie zakresu wyłączenia może powodować wątpliwości interpretacyjne. W szczególności w obowiązującym brzmieniu pojawiają się istotne pytania o opodatkowanie podatkiem od nieruchomości umieszczonych w pasach drogowych budowli związanych z szeroko rozumianym utrzymaniem dróg publicznych.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, wyłączenie z opodatkowania, pasy drogowe, budowle

dr hab. Rafał Dowgier, professor of the University of Białystok

Change in the scope of exemption of roadways from property tax and the structures located on them

The Act on Local Taxes and Charges contains an extensive, frequently-modified list of tax exemptions and tax relief. This article discusses one of the exemptions from property tax regarding roadways and the structures located on them. The provision regulating this tax preference changed in September 2018, which justifies its presentation. Additionally, it should be mentioned that the extension of the scope of the exemption can create interpretational doubts. In particular, important questions arise in the applicable wording regarding the taxation of structures built into roadways related to the broadly-understood maintenance of public roads with property tax.

Keywords:  property tax, tax exemption, roadways, structures

Bibliografia:
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008
Dowgier R., Glosa. Opodatkowanie budowli usytuowanych w pasie drogowym. Wyrok WSA w Łodzi z 19.10.2010 r. (I SA/Łd 864/10), „Finanse Komunalne” 2011/10
Dowgier R., Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego, Białystok 2015
Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2012
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1992


dr Ryszard Paweł Krawczyk – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Obejście prawa w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych

Obejście prawa nie jest tym samym, co zachowanie sprzeczne z obowiązującym prawem. Istota obejścia prawa nie jest wprost określona w przepisach, lecz jest wynikiem analiz doktryny i rozstrzygnięć sądów. Ustawodawca polski bardzo wstrzemięźliwie reguluje obejście prawa w przepisach powszechnie obowiązujących. Zachowania praeter legem nie są ostre i powodują spory między organami kontroli – regionalnymi izbami obrachunkowymi a podmiotami kontrolowanymi – organami samorządu terytorialnego. W praktyce coraz więcej przypadków obejścia prawa spotykamy po roku 2010. Związane są one na ogół z niemożliwością spełnienia wymogów dotyczących liczenia wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów.

Słowa kluczowe:  regionalne izby obrachunkowe, umowy wsparcia, limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, sprzedaż zwrotna, obejście prawa, rekompensata

dr Ryszard Paweł Krawczyk – president of the Regional Chamber of Audit in Łódź

Circumventing the law in the financial management of local authority units disclosed during audits of regional chambers of audit

Circumventing the law is not the same as acting in conflict with the applicable law. The essence of circumventing the law is not directly specified in the regulations, but is a result of the analyses of the legal doctrine and court judgments. The Polish lawmakers very sparingly regulate the circumvention of the law in the generally applicable regulations. Praeter legem behaviour is not clear-cut and causes disputes between audit bodies, namely the regional chambers of audit, and the audited entities, namely the local authorities. In practice, increasingly more cases of circumventing the law have been encountered since 2010. They are generally related to the inability to satisfy the requirements of calculating the level of the individual debt ratio of local authorities.

Keywords:  regional chambers of audit, support agreements, limit of debt of local authority units, return sale, circumventing the law, compensation


dr Włodzimierz Dzierżanowski – Uczelnia Łazarskiego, Katedra Prawa Administracyjnego

Dostęp do informacji prawnej a zamówienia publiczne

Autor porusza w tekście zagadnienia dostępu do informacji prawnej rozumianej nie tylko jako dostęp do treści opublikowanych aktów prawnych, lecz także jako dostęp do uporządkowanej wiedzy prawniczej oferowanej przez podmioty prywatne sektorowi publicznemu. Autor wskazuje, że informacja prawna to nie tylko zapewnienie przez Państwo obywatelom dostępu do treści aktów prawnych poprzez ich ogłoszenie w „Dzienniku Urzędowym”. To także informacja uporządkowana, ze sporządzonymi tekstami ujednoliconymi, orzecznictwem, literaturą prawniczą, instrumentarium zapewniającym sprawne wyszukiwanie i korzystanie z aktów prawnych i tekstów prawniczych. Tworzenie takich baz danych informacji prawnej to domena sektora prywatnego, od którego sektor publiczny tak przetworzoną informację nabywa. Autor wskazuje także, że podstawą wyłonienia podmiotu, który ją dostarczy, są przepisy o zamówieniach publicznych. Ustalenie, jakim rodzajem zamówienia jest tak rozumiana informacja – w szczególności ustalenie, czy jest to usługa prawnicza w rozumieniu unijnych przepisów o zamówieniach publicznych, przesądzi, jakie procedury powinny być stosowane do wyłonienia wykonawcy zamówienia na dostarczanie informacji prawnej do sektora publicznego. W ocenie autora umowa o zapewnienie dostępu do informacji prawnej jest umową o usługę prawniczą.

Słowa kluczowe: system informacji prawnej, usługa prawnicza

dr Włodzimierz Dzierżanowski – Łazarski University, Department of Administrative Law

Access to legal information and public procurement

In the text, the author discusses the issue of access to legal information, understood not only as access to published acts of law, but also as access to orderly legal knowledge offered by private entities to the public sector. The author mentions that legal information is not only the assurance by the State of access for citizens to acts of law through their publication in the ‘Official Journal’. It is also orderly information with prepared consolidated texts, a line of judgments, legal literature, tools assuring efficient searches and the use of acts of law and legal texts. The creation of such databases of legal information is the domain of the private sector, from which the public sector acquires information processed in this way. The author also indicates that the grounds for selecting the entity that provides it are the regulations on public procurement. The determination of which type of procurement information understood in this way is – in particular, the establishment of whether this is a legal service in the meaning of the EU public procurement regulations – forejudges which procedures should be applied to the selection of the contractor of the order to provide legal information to the public sector. According to the author, the contract on the provision of access to legal information is a contract for a legal service.

Keywords:  legal information system, legal service

Bibliografia:

Lasiński-Sulecki K., Morawski W. [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2012
S. Rudnicki [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga Pierwsza. Część Ogólna, red. S. Dmowski, S. Rudnicki, Warszawa 2011
Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ZamPublU, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750.000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub 1.000.000 euro – w przypadku zamówień sektorowych, tworzona jest przez samego zamawiającego” – www.uzp.gov.pl (dostęp 20.11.2018 r.)

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top