Prawo29 listopada, 2018

Finanse Komunalne 11/2018

Nieruchomość jako wkład do spółki jawnej a opłata planistyczna

dr Grzegorz Suliński
jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nieruchomość jako wkład do spółki jawnej a opłata planistyczna

Skutkiem wniesienia nieruchomości tytułem wkładu do spółki jawnej jest zmiana właściciela nieruchomości. Spółka jawna jest bowiem podmiotem odrębnym od swoich wspólników i może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości. Wspólnik wnoszący wkład do spółki jawnej uzyskuje w niej status członkostwa, stając się podmiotem ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce osobowej.
Powstaje pytanie, czy wniesienie nieruchomości do spółki jawnej następujące przed upływem określonego ustawowo terminu od dnia uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, w wyniku czego wartość nieruchomości wzrosła, stanowi przesłankę naliczenia opłaty planistycznej. Odpowiedź zależy od oceny charakteru prawnego czynności prawnej wniesienia wkładu do spółki jawnej.

Słowa kluczowe:  spółka jawna, opłata planistyczna, nieruchomość jako wkład do spółki jawnej

Real property as a contribution to a general partnership and the planning gain supplement

The result of contributing real property to a general partnership is a change in the owner of the property. This is because a general partnership is a separate entity from its partners and may acquire rights for itself, including ownership of real property. A partner making a contribution to a general partnership receives the status of member, becoming a subject of all rights and obligations related to participation in the partnership.
The question arises of whether the contribution of real property to a general partnership before the end of the statutory period from the date of adoption or amendment of the local land use plan, as a result of which the value of the property increases, is a premise for calculating the planning gain supplement. The answer depends on the legal nature of the legal transaction of making the contribution to the general partnership.

Keywords:  general partnership, planning gain supplement, real property as a contribution to a general partnership

Bibliografia:

Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2017
Łętowska E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013
Kornecka A., Wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w świetle obowiązku uiszczenia tzw. renty planistycznej, „Casus” 2013/2
Małysa-Sulińska K., Termin podjęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jako przesłanka ustalenia tej opłaty, „Finanse Komunalne” 2015/6
Małysa-Sulińska K., Wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej, „Finanse Komunalne” 2014/3
Małysa-Sulińska K., Zbycie nieruchomości jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej, „Finanse Komunalne” 2014/6
Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Warszawa 2014
Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, t. 1, Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1–150, Warszawa 2012
Stec M. (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Warszawa 2017
Strzępka J.A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2015
Szajkowski. A. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, Warszawa 2016
Zachariasz I., Komentarz do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, LEX/el. 2013
Gniewek E. (red.), Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013


dr hab. Maria Jastrzębska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
jest wykładowcą w Katedrze Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sprawozdawczość jednostki samorządu terytorialnego jako źródło informacji zarządczej

Rzetelne, przejrzyste i aktualne informacje odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji powodujących określone skutki finansowe. Zasadniczym zadaniem rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym jej sprawozdawczości, jest dostarczenie danych na potrzeby planowania, analizy, kontroli i podejmowania decyzji finansowych. Celem artykułu jest ocena, czy sprawozdawczość JST spełnia swoje funkcje jako źródło informacji zarządczej. W artykule omówiono: system sprawozdawczości JST, funkcje sprawozdawczości JST, cechy informacji zawartych w sprawozdaniach JST, ograniczenia roli sprawozdawczości JST jako źródła informacji zarządczej.

Słowa kluczowe:  sprawozdawczość, informacja zarządcza, jednostka samorządu terytorialnego

Reporting of the local authority unit as a source of management information

Reliable, transparent and current information play a key role in the decision-making process, causing specific financial consequences. The main accounting task of a local authority unit (LAU), including its reporting, is to provide data for planning, analysis, auditing and financial decision-making purposes. The objective of the article is to assess whether the LAU’s reporting fulfils its functions as a source of management information. The article discusses the LAU reporting system, the reporting functions of the LAU, the features of the information contained in the LAU reports and the reduction of the role of LAU reporting as a source of management information.

Keywords:  reporting, management information, local authority units

Bibliografia:

Adamczyk M., Jakość informacji finansowych jako podstawa wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718. Finanse Rynki Finansowe i Ubezpieczenia” 2012/53
Adamek-Hyska D., Sprawozdania budżetowe jako element zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013/64, tom 2
Adamek-Hyska D., Założenia koncepcyjne sprawozdań budżetowych [w:] Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013/313
Adamek-Hyska D., Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego [w:] Teoria Rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa, red. B. Nita, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015/388
Adamek-Hyska D., Bilans i sprawozdanie z wykonania budżetu w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016/285.
Adamek-Hyska D., Wykorzystanie sprawozdań finansowych w pomiarze dokonań jednostek sektora publicznego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/6 (84), cz. 1
Czekaj M., Filipiak B., Założenia i warunki wyjściowe do budowy modelu sprawozdawczości finansowej, w: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Warszawa 2010
Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Metody analityczne w działalności podsektora samorządowego, Warszawa 2010
Filipiak B., Procedury budowy strategii finansowania zadań własnych gminy, Szczecin 2002
Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011
Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015/395
Hellich E., Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Warszawa 2011
Jeżewska A., Skonsolidowany bilans JST, http://www.finansepubliczne.pl/numery/czerwiec-2015/skonsolidowany-bilans-jst-1.html. (dostęp: 4.04.2018 r.)
Kaczurak-Kozak M., Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych, „Studia Lubuskie Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 2011/7
Kuśnierz L., Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości, „Finanse Publiczne” 2012/4
Niedzielski A., Międzynarodowe standardy jawności i przejrzystości finansów publicznych, ”Kontrola Państwowa” nr specjalny, 2.12.2005 r.
Niewęgłowski A., Sprawozdawczość budżetowa i jej przydatność w ocenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy usług” 2009/37
Sołtyk P., M. Dąbrowska-Sołtyk, Finanse samorządowe, Warszawa 2016
Szczypa P., Funkcje rachunkowości budżetowej [w:] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Warszawa 2010
Wakuła M., Zmiany w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby budżetu zadaniowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach” 2013/99
Wakuła M., Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765. Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia” 2013/61
Wakuła M., Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie” 2015/105
Wakuła M., Informacje finansowe jako podstawa podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015/77
Winiarska K., Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych [w:] Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Warszawa 2016
Walczak M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Warszawa 2010


dr Dorota Fleszer
jest wykładowcą w Wyższej Szkole Humanitas, w Instytucie Administracji i Prawa w Sosnowcu

Udzielanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych na cele publiczne na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Podstawą prawną ich udzielenia jest art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zlecanie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z wymienionymi podmiotami. Obowiązek zawarcia takiej umowy jest cechą konstytutywną, która odróżnia dotację celową od innych rodzajów dotacji.

Słowa kluczowe:  dotacja, samorząd terytorialny, działalność pożytku publicznego

Awarding special purpose grants from a local authority unit’s budget for public purposes under Article 221 of the Public Finance Act

Entities which are not from the public finance sector and which fail to generate a profit, may receive special purpose grants for public purposes related to the fulfilment of a local authority unit’s tasks, as well as co-financing for investments related to these tasks, from that unit’s budget. The legal basis for awarding them is Article 221 of the Public Finance Act. Tasks are commissioned and grants are awarded in accordance with the provisions of the Act on public benefit and volunteer work, whereas, if it applies to tasks other than those specified in that Act – on the basis of an agreement between the local authority and these entities. The obligation to conclude such an agreement is a constitutive feature, which distinguishes a special purpose grant from other types of grants.

Keywords:  grant, local authority, public benefit activity

Bibliografia: 

Kotlińska J., Niekomercyjna działalność gospodarcza gminy – zrozumieć zamysły ustawodawcy, „Finanse Komunalne” 2010/6
Leś E., Organizacje obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej, Waszyngton 1994
Sobczyk-Turek A., Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych [w:] Frączek M., Pokora M. (red.), Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków 2012
Szreniawska M., Szreniawski P., Znajomość prawa a kapitał społeczny [w:] red. J. Blicharz, L. Zacharko, Trzeci sektor i ekonomia społeczna. Uwarunkowania prawne. Kierunki działań, Wrocław 2017
Ostrowska A., Samorządowe prawo dotacyjne. Dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2018
Zacharko L., Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i we Francji – modele kontraktowania usług społecznych [w:] red. B. Dolnicki, Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017


dr Arkadiusz Kamiński
jest zastępcą Skarbnika w Urzędzie m.st. Warszawy i dyrektorem Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Ograniczenia restrukturyzacji długu w samorządach

Zarządzanie długiem w jednostkach sektora publicznego to nie tylko efektywne wykorzystanie zewnętrznych zasobów finansowych do wzmocnienia potencjału i zdolności rozwojowych oraz realizacji zadań publicznych, lecz także dbałość o wpływ obciążeń finansowych z tym związanych na stabilność finansową zarówno samorządów, jak i całego sektora publicznego.
Procesy restrukturyzacyjne związane z zarządzaniem długiem w samorządach są koniecznym etapem zmian związanych z reformą finansów publicznych. Wynikają też ze zwiększonego zapotrzebowania pożyczkowego samorządów oraz odzwierciedlają potrzebę dostosowania się samorządów do wysokich standardów stawianych w obszarze finansów (w tym MSSF) oraz rynku kapitałowego w Polsce i na świecie. Punktem wyjścia do rozważań poświęconych restrukturyzacji zadłużenia stał się projekt zmian w ustawie o finansach publicznych.

Słowa kluczowe: finansowanie dłużne, zarządzanie długiem publicznym, zarządzanie ryzykiem, restrukturyzacja zadłużenia

Restrictions on debt restructuring in local authorities

Debt management in public sector units is not only the effective use of external financial resources to reinforce potential and development capabilities, as well as implement public tasks, but also take care of the impact of the related financial charges on the financial stability of both local authorities and the whole of the public sector.
Restructuring processes related to debt management in local authorities are a necessary stage of the changes related to public finance reform. They also arise from the increased requirement for loans on the part of local authorities and reflect the need for local authorities to adapt to the high standards that are set in the area of finance (including IFRS) and the capital market in Poland and world-wide. The draft amendment to the Public Finance Act has become the starting point for considerations on debt restructuring.

Keywords:  debt financing, public debt management, risk management, debt restructuring

Bibliografia:

Bitner M., Cichocki K.S., Efektywne zarządzanie długiem w samorządach, Warszawa 2008
Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, t. 71, Warszawa 2013
Bitner M., Prawne instrumenty ograniczenia deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016
Cichocki K.S., Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego -– doświadczenia międzynarodowe, „Finanse Komunalne” 2017/12
Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem –- ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016/11
Głębski A., System Besti@ –- możliwości wykorzystania w zakresie sporządzania i badania Wieloletniej Prognozy Finansowej, „Finanse Komunalne” 2017/1–2
Jastrzębska M., Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014
Jastrzębska M., Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego – zasady zarządzania ryzykiem, „Finanse Komunalne” 2013/10
Kamiński A., Długoterminowe finansowanie dłużne w rozwoju samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2015/1–2
Kornberger-Sokołowska E., Wskaźniki zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015/1–2
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego, Łódź 2016
Poniatowicz M., Salachna J. M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010
Rankingi czasopisma „Wspólnota” – Zadłużenie jednostek samorządowych, analizy z lat 2010–2016, http://www.wspolnota.org.pl/rankingi (dostęp 15.10.2018 r.)
Salachna J.M., Dlaczego należy poprawić mechanizmy Wieloletniej Prognozy Finansowej?, „Finanse Komunalne” 2015/1–2
Swianiewicz P., Łukomska J., W pułapce łatwych kredytów, Zadłużenie Samorządów – Ranking zadłużonych samorządów 2014, „Wspólnota” 2015/18


dr Rafał Trykozko
jest Naczelnikiem Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki stanowi oryginalną w polskim systemie prawnym regulację umożliwiającą określanie przedsięwzięć do realizacji w ramach zadań własnych gminy przez sołectwa jako gminne jednostki pomocnicze. Z jednej strony przyznanie sołectwom – jako jednostkom niemającym realnej podmiotowości prawnej – konkretnych uprawnień w procesie decyzyjnym mającym wpływ na kształt budżetu gminy i wybór zadań do realizacji budzi nieuniknione wątpliwości prawne oraz wynikające z tego problemy praktyczne. Z drugiej strony idea przyświecająca tej instytucji wymusza specyficzne podejście do wykładni przepisów ją regulujących, aby zapewnić jak najpełniejszą realizację woli ustawodawcy.

Słowa kluczowe:  fundusz sołecki, budżet gminy, zadania własne gminy

The parish fund

The parish fund constitutes an original regulation in the Polish legal system, enabling the definition of projects to be implemented within the framework of the municipality’s own tasks by parishes as auxiliary municipal units. On the one hand, the award of specific rights to parishes – as units that do not have any real legal personality – in the decision-making process affecting the shape of the municipality’s budget and the selection of tasks to be implemented gives rise to unavoidable legal doubts and the resulting practical problems. On the other hand, the idea pursued by this institution enforces a specific approach to the interpretation of its governing regulations, in order to ensure the fullest implementation of the will of the legislator.

Keywords:  parish fund, municipality’s budget, municipality’s own tasks

Bibliografia:

Paczocha M., Fundusz sołecki jako narzędzie realizacji zadań gminy przez sołectwa, „Finanse Komunalne” 2009/7–8
Szewc A. [w:] Szewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawy o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010
Trykozko R., Komentarz do ustawy o funduszu sołeckim, Warszawa 2009
Trykozko R., Komentarz do ustawy o funduszu sołeckim, Warszawa 2014


dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
jest zastępcą burmistrza Krynicy-Zdroju

Zasady stosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości zajętych i wykorzystywanych na potrzeby działalności leczniczej

Sam wpis do rejestru podmiotów leczniczych nie uprawnia do uznania, że wszystkie pomieszczenia „niezabiegowe” mogą być uznane za związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Dla zastosowania przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obniżonej stawki podatku od nieruchomości konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, budynek lub jego część muszą być związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, po drugie, musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń.

Słowa kluczowe:  stawka obniżona, nieruchomości zajęte i związane z działalnością leczniczą

Rules for applying a reduced rate of property tax occupied and used for the purposes of medical treatment

The mere entry into the register of medical entities does not authorize the acknowledgement that all “non-surgical” rooms may be considered as being related to the provision of healthcare services. Two conditions must be satisfied in order to apply the reduced rate of property tax for the purposes provided for in Article 5, para. 1, item 2, point d of the Act on Local Taxes and Charges. First of all, a building or its part must be associated with the provision of healthcare services in the meaning of the regulations on business activity and, secondly, it must be occupied by the entity providing these benefits.

Keywords:  reduced rate, real property occupied by and related to medical activity


dr Kamila Żmuda-Matan
jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radcą prawnym

Odpowiedzialność kierowników jednostek obsługujących i obsługiwanych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym

Zakres powierzonych jednostce obsługującej zadań w ramach wspólnej obsługi wynika z uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego bądź z porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami, z ograniczeniami wynikającymi z ustaw samorządowych. Konsekwencją objęcia wspólną obsługą jednostki obsługiwanej oraz powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości jednostki obsługiwanej jednostce obsługującej jest przejście odpowiedzialności w tym zakresie na kierownika jednostki obsługującej. W praktyce zakres i podział odpowiedzialności pomiędzy kierownikiem jednostki obsługującej a kierownikiem jednostki obsługiwanej może być bardzo trudny i zależny od sposobu i szczegółowości uregulowania wzajemnych praw i obowiązków stron, jak również przyjętego modelu komunikacji, w tym w zakresie wymiany informacji i dokumentów pomiędzy jednostkami.

Słowa kluczowe:  odpowiedzialność prawnofinansowa, wspólna obsługa, kierownik jednostki, gospodarka finansowa

Liability of managers of supporting and supported units managed on the basis of the provisions of the Act on Municipal Self-Government

The range of tasks commissioned to the supporting unit within the framework of joint support arises from the resolution of the governing bodies of the local authority unit or from the agreement concluded between the units, with limitations arising from the self-government acts. The consequence of including the supported unit in the joint support and entrusting of responsibilities within the area of financial management, as well as accounting and reporting of the supported unit to the supporting unit, is the transfer of liability in this respect to the head of the supporting unit. In practice, the determination of the scope and demarcation of responsibilities between the head of the supporting unit and the head of the supported unit can be very difficult and dependent on the method and level of detail in regulating the mutual rights and obligations of the parties, as well as the accepted model of communication, including the exchange of information and documents between the entities.

Keywords:  legal and financial responsibility, joint support, unit manager, financial management

Bibliografia:

Andruszkiewicz A., Błędy prawne w uchwałach dotyczących organizacji usług wspólnych w gminie na przykładzie wybranych rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów [w:] Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Bitner M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2017
Bitner M. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa 2015
Gos W. [w:] Ustawa o rachunkowości. Komentarz, red. T. Kiziukiewicz, Warszawa 2016
Grobelny R., Klupczyński M., Centralizacja działalności w jednostkach samorządu terytorialnego z wykorzystaniem centrum usług wspólnych [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, red. I. Wieczorek, Wrocław 2016
Krajewski M., Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym, „Ekspertyzy i opracowania” 2016/14
Krajewski M., Prawne aspekty tworzenia centrów usług wspólnych w samorządzie terytorialnym [w:] Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty, red. I. Wieczorek, Wrocław 2016
Pawlik K., Grobicka-Madej K., Mażewski L., Sobolewska A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2018
Walczak. P. [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, red. P. Walczak, Warszawa 2017
Świetla K., Wójcik-Jurkiewicz M., Centrum Usług Wspólnych współczesną koncepcją adaptacji rozwiązań biznesowych na poziomie samorządów [w:] Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, red. K. Świetła, Warszawa 2017


Lidia Dudek
jest członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Realizacja programu naprawczego powiatu tucholskiego w latach 2014–2016

Powiat tucholski jest jedyną jednostką samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizującą program postępowania naprawczego na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy wykonania budżetu powiatu tucholskiego w latach 2014–2016 w zakresie realizacji postępowania naprawczego, do którego powiat przystąpił w 2013 r. Przeprowadzona analiza była przedmiotem pracy autorki napisanej w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W artykule przedstawiono jedynie wyniki tej analizy.

Słowa kluczowe: program naprawczy, pożyczka z budżetu państwa

Implementation of the recovery programme of the Tuchola county in 2014–2016

The Tuchola county is the only local authority unit in the Kujawsko-Pomorskie Voivodship implementing a recovery programme based on Article 224, para. 1 of the Public Finance Act of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2017, item 2077, as amended). The objective of the article is to present the results of the analysis of achievement of the Tuchola county’s budget in the years 2014–2016 with regard to the recovery proceedings, on which the county embarked in 2013. The analysis was the subject of the author’s thesis prepared in his postgraduate studies at the Poznań University of Economics. The article only presents the results of this analysis.

Keywords: recovery programme, loan from the state budget 

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top