Prawo19 lutego, 2020

Finanse Komunalne 1/2020

Budżet partycypacyjny jako instytucja republikańska

dr Katarzyna Eliasz 
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-0002-0575-0455

Budżet partycypacyjny jako instytucja republikańska

Założeniem wyróżniającym współczesne teorie republikańskie jest – zdaniem ich przedstawicieli – przyjmowanie specyficznej koncepcji wolności rozumianej jako nieobecność dominacji (przez którą rozumie się brak faktycznej i potencjalnej arbitralnej ingerencji w sferę wyborów jednostki). W celu realizacji tej naczelnej wartości republikanie postulują potrzebę stworzenia mechanizmów ograniczających dominację w sferze dominium (relacje między obywatelami) i imperium (relacje na linii obywatele – państwo). Jedną z instytucji skutecznie realizujących to zadanie, a której efektywność nie była analizowana przez autorów republikańskich, jest budżet partycypacyjny. Wskazując na pozytywne efekty wprowadzenia tej instytucji w brazylijskim Porto Alegre, można zauważyć, że stwarza ona korzystne warunki dla promowania ideału nie-dominacji zarówno w sferze imperium, jak i dominium.

Niniejszy artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego pt. „Miejsce wolności politycznej w hierarchii wartości demokratycznych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2016/23/D/HS5/01814.

Słowa kluczowe:  republikanizm, budżet partycypacyjny, wolność, dominacja, demokracja kontestacyjna, partycypacja obywatelska

Dr. Katarzyna Eliasz 
Chair of Territorial Self-Government Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Kraków
ORCID: 0000-0002-0575-0455

Participatory budget as a republican institution

According to its representatives, the assumption that distinguishes contemporary republicanism is the acceptance of a specific concept of freedom, understood as the absence of domination (meaning a lack of actual and potential arbitrary interference in the sphere of one’s choices). To support this overriding value, republicans argue for the need to create mechanisms reducing domination in the realm of dominium (relationships between citizens) and imperium (relationships between citizens and the state). One of the institutions successfully fulfilling this task, the effectiveness of which has not been analysed by republican scholars, is the participatory budget. By analysing the positive effects of introducing this institution in the Brazilian municipality of Porto Alegre, it can be seen that it creates favourable conditions for promoting the ideal of non-domination both in the realm of imperium, and dominium.

This article has been prepared within the research project named “Place of political freedom in the hierarchy of democratic values” financed by the National Science Centre awarded on the basis of decision DEC-2016/23/D/HS5/01814.

Keywords:  republicanism, participatory budgeting, freedom, domination, contestatory democracy, civic participation

Bibliografia:
Avritzer L., Living Under a Democracy: Participation and Its Impact on the Living Conditions of the Poor, “Latin American Research Review” 2010, vol. 45.
Berlin I., Dwie koncepcje wolności [w:] Cztery eseje o wolności, tłum. D. Grinberg, Warszawa 1994.
Hayek A.F. von, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006.
Kłębowski W., Budżet partycypacyjny w Polsce: ewaluacja, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/07/budzet-partycypacyjny-web.pdf (dostęp: 1.11.2019).
Larmore Ch., The Autonomy of Morality, Cambridge MA 2008.
Lovett F., A General Theory of Domination and Justice, Oxford UK 2010.
Lovett F., Republicanism [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, red. E. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/republicanism/ (dostęp: 31.10.2019).
Lovett F., What Counts as Arbitrary Power?, “Journal of Political Power” 2012/1, vol. 5.
Maynor J.W., Republicanism in the Modern World, Cambridge UK 2003.
Novy A., Leubolt B., Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship
of State and Civil Society, “Urban Studies” 2005/11, vol. 42.
Nylen W.R., Testing the Empowerment Thesis: The Participatory Budget in Belo Horizonte and Betim, Brazil, “Comparative Politics” 2002/2, vol. 34.
Pettit P., Republican Freedom and Contestatory Democratization [w:] Democracy's Value, red. I. Shapiro, C. Hacker-Cordon, Cambridge 1999.
Pettit P., Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford 1997.
Pytlik B., Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, „Studia z Polityki Publicznej” 2017/1(13).
Skinner Q., Wolność przed liberalizmem, tłum. A. Czarnecka, Toruń 2013.
Szaranowicz-Kusz M., Budżet partycypacyjny w Polsce, „INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2016/1(205).
Wampler B., Expanding Accountability through Participatory Institutions: Mayors, Citizens, and Budgeting in Three Brazilian Municipalities, “Latin American Politics and Society” 2004/2, vol. 46.
Wampler B., When Does Participatory Democracy Deepen the Quality of Democracy? Lessons from Brazil, “Comparative Politics” 2008/1, vol. 41.
Wampler B., Avritzer L., Participatory Publics: Civil Society and New Institutions in Democratic Brazil, “Comparative Politics” 2004/3, vol. 36.


Grzegorz Czarnocki 
prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu; członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus”
ORCID: 0000-0001-8861-7782

Przedmiot uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Przepisy ustawy o finansach publicznych kreują po stronie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego kompetencję do określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Jednocześnie przyznają organowi wykonawczemu wyłączną inicjatywę w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej. W sytuacji konfliktu pomiędzy tymi organami treść uchwały proceduralnej może stać się przedmiotem sporu politycznego. W takiej sytuacji wyznaczenie ewentualnym rozstrzygnięciem nadzorczym granicy pomiędzy nakładającymi się uprawnieniami będzie wymagało drobiazgowej analizy poszczególnych przepisów uchwały uwzględniającej rolę obydwu organów w procesie uchwalania budżetu.

Słowa kluczowe: uchwała budżetowa, procedura budżetowa, kohabitacja, orzecznictwo RIO

Grzegorz Czarnocki 
President of the Regional Chamber of Audit in Opole; member of the “Aureus” Financial Law Association
ORCID: 0000-0001-8861-7782

Subject matter of a resolution on the mode of work on the draft of a budget resolution

The provisions of the Public Finance Act give the decision-making body of local authority units the power to specify the manner of working on the draft budget resolution. They simultaneously give the executive body the exclusive initiative to prepare the draft budget resolution. In the situation of a conflict between these authorities, the content of a procedural resolution can become the subject of a political dispute. In such a situation, setting a possible supervisory decision on the border between overlapping rights will require a detailed analysis of the individual provisions of the resolution, taking into account the role of both bodies in the process of adopting the budget.

Keywords:  budget resolution, budget procedure, cohabitation, RCA decisions

Bibliografia:
Cyrankiewicz M., Tryb prac nad gminnym budżetem określa rada, „Rzeczpospolita” z 19.11.2013 r.
Glumińska-Pawlic J. [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007.
Kosikowski C., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
Kryczko P.W. [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2005.
Lachiewicz W., Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych, Warszawa 2012.
Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
Nagórek M., Co może regulować uchwała rady gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej?, „Rzeczpospolita” z 27.08.2019 r.
Szewc A. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Warszawa 2005.


Maciej Woźniak 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Źródła finansowania deficytu budżetowego

Zmiany w katalogu źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowały dyskusję co do identyfikowania poszczególnych tytułów przychodów tworzących wspomniany katalog oraz metodologii ich obliczania. W artykule jako podstawę prezentowanych wniosków przyjęto kasowy charakter omawianych przychodów (czyli odpowiadać im muszą faktyczne aktywa pieniężne), jak również odrębność poszczególnych źródeł finansowania deficytu budżetu i zakaz ich łączenia.

Słowa kluczowe:  deficyt, źródła finansowania deficytu, nadwyżka, wolne środki, księgowanie wolnych środków, przychody zwrotne, szczególne zasady wykonywania budżetu, rozliczenie środków zagranicznych

Maciej Woźniak 
Regional Chamber of Audit in Łódź

Sources of financing of the budget deficit

The changes in the list of sources of financing of the budget deficit mean that local authority units have updated the discussion regarding the identification of individual titles of revenues forming that list and the methodology for calculating them. The article accepts the cash nature of the revenues in question (i.e. they must be matched by actual monetary assets), as well as the separateness of the individual sources of financing of the budget deficit and the prohibition to combine them as the basis of the presented proposals.

Keywords:  deficit, sources of financing of the deficit, surplus, free cash, booking of free cash, refundable revenues, special principles of implementing the budget, settlement of foreign funds


Jakub Krawczyk 
doktorant, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; pracownik samorządowy
ORCID: 0000-0002-2889-4013

Władztwo majątkowe jednostek samorządu terytorialnego jako czynnik upodmiotawiający

Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać aspekt władztwa administracyjnego w jego majątkowym wydaniu. Może to być szczególnie pożądane przez wzgląd na związany z tym władztwem obszar pogranicza prawa publicznego – instytucji samorządu terytorialnego i pojęcia władztwa – oraz prawa prywatnego – mienia i sposobu gospodarowania nim. Wyposażenie w określone uprawnienia majątkowe i możliwość ich swobodnego wykonywania z pewnością ma także wpływ na podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego i możliwość ich występowania w obrocie, przy czym podmiotowość ta może być analizowana przez pryzmat prawa zarówno prywatnego, jak i publicznego.
W celu jak najpełniejszej charakterystyki tak zarysowanego tematu dokonana zostanie prezentacja instytucji władztwa występującego w nauce prawa administracyjnego, zarysowane zostaną konstytucyjne podstawy problematyki, które w znacznej mierze opierają się na ustrojowym znaczeniu mienia komunalnego, aby na końcu ukazać wpływ władztwa majątkowego na wspominaną podmiotowość jednostek samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: mienie komunalne, samorząd terytorialny, podmiotowość, władztwo administracyjne

Jakub Krawczyk 
doctoral student, Chair of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University; local authority employee
ORCID: 0000-0002-2889-4013

Authority of local authority units over property as a factor of empowerment

The objective of this article is to present the aspect of administrative decision-making authority in property terms. This may be particularly desirable because of the area that is on the borderline between public law related to this authority, namely local authority institutions and the notion of authority – and private law, namely property and the way in which it is managed. Having certain property rights and the ability to freely exercise them certainly affects the empowerment of local authority units and their ability to appear on the market, whereby this empowerment can be analysed from the point of view of both private and public law.
In order to fully describe the topic outlined in this way, a presentation will be made of the institution of authority in the study of administrative law, the constitutional basis of the issues, which are largely based on the structural significance of municipal property, will be outlined to finally demonstrate the impact of authority over property on this empowerment of local authority units.

Keywords: municipal property, local authority, empowerment, administrative authority

Bibliografia:

Bach-Golecka D., Golecki M. [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. 2, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Borkowski J., Określenie administracji i prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, red. J. Starościak, Wrocław 1977.
Chróścielewski W., Imperium a gestia w działaniach administracji publicznej (w świetle doktryny i zmian ustawodawczych lat 90-tych), „Państwo i Prawo” 1995/6.
Dembiński H., Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.
Jagoda J., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie majątkowym [w:] Granice samodzielności wspólnot samorządowych, red. E. Ura, Rzeszów 2005.
Jakimowicz W., O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2012.
Kamiński M., Władztwo administracyjne jako paradygmatyczna konstrukcja pojęciowa nauki prawa administracyjnego [w:] Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2012.
Kisiel W., Wyodrębnianie samorządu terytorialnego [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, red. W. Kisiel, Warszawa 2006.
Krawczyk M., Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016.
Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny” 2009/12.
Langrod J.S., Trzy lata samorządu Krakowa (1931–1933) na tle teorii prawa administracyjnego, Kraków 1934.
Matczak M., Pojęcie kompetencji w nauce prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.
Paczocha J., Raport: Państwo antyobywatelskie. Postępujący demontaż samorządności terytorialnej w VIII kadencji Sejmu RP, Warszawa 2018.
Pańko W., Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1991/1–2.
Pyziak-Szafnicka M., Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1999/10.
Rabska T., Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Stelmachowski A., Zaradkiewicz K., Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Zimmermann J., Przepisy ogólne prawa administracyjnego i definiowanie pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009/2.


Krystiana Strongowska-Pyrzyk 
radca prawny w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Organizacja samorządu terytorialnego oraz nadzoru nad samorządem na Litwie

W artykule przedstawiono organizację samorządu terytorialnego na Litwie jako przykład decentralizacji struktury administracyjnej państwa, z uwzględnieniem podstawowych kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego, zasady finansowania samorządu oraz rozwiązań prawnych dotyczących kontroli i nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

 

Słowa kluczowe:  samorząd terytorialny, Europa Wschodnia, kompetencje, nadzór, samorządność, podział administracyjny

 

Krystiana Strongowska-Pyrzyk 
legal counsel at the Regional Chamber of Audit in Gdańsk

Organization of a local authority and supervision over a local authority in Lithuania

The article presents the organization of local authorities in Lithuania as an example of the decentralization of the state’s administrative structure, taking into account the basic competences of local authority bodies, the principles of local authority financing and the legal solutions regarding control and supervision over the activities of local authority units.

Keywords:  local government, Eastern Europe, competences, supervision, self-government, administrative division

Bibliografia:

Czyż A., Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń–Katowice 2009.
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
Wyrzykowski M., Recepcja w prawie publicznym tendencje rozwojowe konstytucjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, „Państwo i Prawo” 1992/2.


dr hab. Tomasz Wołowiec 
profesor w Instytucie Administracji Publicznej, Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ORCID: 0000-0002-7688-4231

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kontekście celów polityki podatkowej gminy

Racjonalna lokalna polityka podatkowa wymaga uwzględnienia spójnej strategii krótko- lub średniookresowej. Zbudowaniu podstaw tak ukierunkowanej polityki podatkowej służy m.in. stosowanie preferencji fiskalnych w postaci zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach lokalnych. Głównym celem polityki podatkowej jest realizacja funkcji fiskalnej podatków, polegającej na gromadzeniu dochodów podatkowych umożliwiających realizację zadań i funkcji należnych podmiotom sektora finansów publicznych. Podatki i system podatkowy realizują także różnorodne pozafiskalne funkcje opodatkowania, wpływając poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe na realizacje różnorodnych celów stymulacyjnych, gospodarczych czy społecznych.

Słowa kluczowe: ulgi podatkowe, zwolnienia podatkowe, podatek od nieruchomości, polityka podatkowa

Dr. Hab. Tomasz Wołowiec 
is a professor of the Institute of Public Administration, Business and Management at the University of Economics and Innovation in Lublin (WSEI)
ORCID: 0000-0002-7688-4231

Tax relief and exemptions on property tax in the context of the objectives of the municipality’s tax policy

Rational local tax policy requires a coherent short- or medium-term strategy to be taken into account. The application of tax preferences in the form of tax relief and exemptions in local taxes and charges serve the purpose of building the foundations of a tax policy directed in this way. The main objective of the tax policy is to implementat the fiscal function of taxes, involving the collection of tax revenues enabling the performance of tasks and functions of entities from the public finance sector. Taxes and the tax system also perform various non-fiscal functions of taxation, affecting the pursuit of various stimulating, economic or social objectives through tax relief and exemptions.

Keywords: tax relief, tax exemptions, property tax, tax policy

Bibliografia:
Atkinson A.B., Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy, „Canadian Journal of Economics” 1977, vol. 6.
Bassanini A., Scarpetta S., The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence for the OECD Countries, „OECD Economic Studies” 2001/2.
Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Warszawa 1998.
Cashin P., Government Spending, Taxes, and Economic Growth, „IMF Working Papers. International Monetary Fund” 1994/92.
Cienkowski M., Wołowiec T., Soboń J., Ulgi i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych a realizacja pozafiskalnych funkcji opodatkowania, „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa” 2014/3.
Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa 2000.
Dziemianowicz W., Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, Warszawa 2011.
Engen E., Skiner J., Taxation and Economic Growth [w:] Tax Policy in the Real World, Cambridge 1999.
Etel L., Liszewski G., Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Raport Nr 209, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Studiów Budżetowych, Warszawa 2002.
Etel L., Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Warszawa 2005.
Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne – Komentarz, Warszawa 2008.
Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Białystok 1998.
Felis P., Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.
Filipiak B.Z., Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016/5.
Filipiak B.Z., Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014/68.
Folster S., Henrekson M., Growth and the public sector: a critique of the critics, „European Journal of Political Economy” 1999/2.
Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004.
Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, Warszawa 2004.
J. Głuchowski (red.), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Warszawa 2002.
Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2013.
Jamroży M., Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2008/16.
Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2003.
Kosikowski C. (red.), Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003.
Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003.
Krajewska A., Podatki. Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, Warszawa 2004.
Leach G., The negative Impact of taxation on Economic Growth, London 2003.
Leibfritz W., Thornton J., Bibbee A., Taxation and Economic Performance, „OECD Working Papers” 1996/176.
Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross – Country Growth Regressions, „The American Economic Review” 1992/4.
Levy M.E., Income Tax Exemptions, An Analysis of Effects of Personal Exemptions on Income Tax Structure, Amsterdam 1960.
Mendoza E., Milesi-Feretti G.M., Asea P., On the ineffectivness of tax policy in altering long-run growth: Herberger’s superneutrality conjecture, „Journal of Public Economics” 1997/66.
Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010.
Modzelewski W., Bielawny J. (red.), Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, Warszawa 2008.
Morawski W., Ulgi i zwolnienia podatkowe [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
Nykiel W., Ulgi i zwolnienia podatkowe – podstawowe cechy [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin 2003.
Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002.
Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
Podatek od nieruchomości 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa 2016.
Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010.
Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?, „Samorząd Terytorialny” 2011/7–8.
Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011/2.
Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Rzeszów 2004 (raport z badań – materiały niepublikowane).
System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, Raport nr 36 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Warszawa 1999.
Unisk M., Podatek od nieruchomości – aktualne problemy, „Biuletyn Instytutu Spraw Publicznych” 2006/4.
Wołowiec T., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005/1.
Wołowiec T., Formy i sposoby aktywizacji gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych a rozwój regionalny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002/3.
Wołowiec T., Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, badania statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU w 2008 r., niepubl.
Wołowiec T., Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie nowosądeckim i limanowskim, Badania Statutowe Zakładu Ekonomii WSB-NLU, Nowy Sącz 2007–2009 (opracowanie niepublikowane), badania statutowe Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw i Rozwoju Lokalnego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013–2014 (niepublikowane) oraz badania statutowe Zakładu Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2015–2016 (niepublikowane).
Wołowiec T., Skica T., The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU’s.) „Ekonomska Istraživanja-Economic Research” 2013/4.
Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, Warszawa 2013.


Joanna Wyporska-Frankiewicz
adiunkt, Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0002-7652-6338

Recenzja monografii Agaty Cebery „Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej”, Warszawa 2018, ss. 526

Joanna Wyporska-Frankiewicz
assistant professor, Administrative Judiciary Department, Faculty of Law and Administration, University of Łódź
ORCID: 0000-0002-7652-6338

Review of Agata Cebera’s monograph “Liability for compensation for the illegal activities of the bodies of state administration”, Warsaw 2018, p. 526


Indeks autorów publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2019 r.
Indeks rzeczowy publikacji w „Finansach Komunalnych” w 2019 r.

Index of authors of publications in “Municipal Finance” in 2019
Index of publications in “Municipal Finance” in 2019

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top