Europejski Przegląd Sądowy EPS
Prawo01 czerwca, 2022

Europejski Przegląd Sądowy 5/2022

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych po brexicie Profesor Stanisław Biernat
Redaktor naczelny EPS

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych po brexicie

W wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej wraz z zakończeniem okresu przejściowego z dniem 1.01.2021 r. weszły w życie istotne zmiany we wzajemnych relacjach dotyczących m.in. obszaru współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych. W stosunkach UE ze Zjednoczonym Królestwem co do zasady przestały obowiązywać dotychczasowe instrumenty prawne w tych obszarach. 

Pobierz treść artykułu

Professor Stanisław Biernat
‘EPS’ Editor-in-Chief

Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters After Brexit

As a result of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union, when the transition period ended on 1 January 2021, significant changes took place in mutual relations concerning, inter alia, the area of judicial cooperation in civil and criminal matters. In the relations between the EU and the UK, existing legal instruments in these areas have in principle ceased to apply. 

View article

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Autorka jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1812-6659).

Brexit a zasada wzajemnego zaufania w europejskiej przestrzeni sądowej

W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę porównania wewnątrzunijnego modelu zaufania, na którym opiera się europejska przestrzeń sądowa, z modelem współpracy w tym zakresie między Unią a Zjednoczonym Królestwem. W tym celu przedstawia wyjątkową rolę, jaką ma w prawie unijnym zasada wzajemnego zaufania. Analizuje również pod kątem wzajemnego zaufania relacje między Unią a Zjednoczonym Królestwem w trzech fazach brexitu: w okresie po brytyjskim referendum w sprawie wyjścia z Unii, ale przed opuszczeniem tej organizacji, w okresie przejściowym po opuszczeniu Unii oraz w okresie od 1.01.2021 r.

Słowa kluczowe: zasada wzajemnego zaufania, wzajemne zaufanie, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, współpraca sądowa w sprawach karnych, brexit, europejska przestrzeń sądowa

Pobierz treść artykułu

dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, professor of the University of Wroclaw 
Chair of International and European Law, Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wroclaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1812-6659).

Brexit and the Principle of Mutual Trust in the European Judicial Area

The article attempts to compare the internal EU model of trust on which the European judicial space is based with the model of cooperation in this scope between the Union and the United Kingdom. To this end, it presents the unique role that the principle of mutual trust plays in EU law. It also analyses, from the point of view of mutual trust, the relationship between the Union and the United Kingdom in three phases of Brexit: the period after the British EU membership referendum but before actually leaving the organization, the transitional period after leaving the EU, and the period since 1 January 2021.

Keywords: principle of mutual trust, mutual trust, judicial cooperation in civil matters, judicial cooperation in criminal matters, Brexit, European judicial area

Bibliografia / References
Beaumont P., Some reflections on the way ahead for UK private international law after Brexit, „Journal of Private International Law” 2021/1.
Brouwer E., Mutual Trust and the Dublin Regulation: Protection of Fundamental Rights in the EU and the Burden of Proof, „Utrecht Law Review” 2013/1.
Efrat A., Assessing mutual trust among EU members: evidence from the European Arrest Warrant, „Journal of European Public Policy” 2019/5.
Frąckowiak­Adamska A., Granice wzajemnego zaufania w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014/2.
Frąckowiak­Adamska A., Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Ujęcie systemowe, Warszawa 2018.
Frąckowiak­Adamska A. [w:] System Prawa Unii Europejskiej, t. 8, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna, red. J. Barcz, Warszawa 2021.
Garcimartín F., Saumier G., Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, Hague Conference on Private International Law 2020, Law 2020, https://assets.hcch.net/docs/a1b0b0fc­95b1–4544–935b­b842534a120f.pdf (dostęp: 29.04.2022 r.).
Groussot X., Hettne J., Petursson G.T., General Principles and the Many Faces of Coherence: Between Law and Ideology in the European Union, „Lund University Legal Research Paper Series” 2016/1.
Kamarad E., Znaczenie zasady wzajemnego zaufania w procesie tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Przegląd Zachodni” 2020/1.
Kochenov D., A Commentary on a Much Talked-About ‘Dead’ Provision [w:] Defending Checks and Balances in EU Member States. Taking Stock of Europe’s Actions, red. M. Schmidt, Berlin 2021.
Maiani F., Miglionico A., One principle to rule them all? Anatomy of mutual trust in the law of the Area of Freedom, Security and Justice, „Common Market Law Review” 2020/1.
Majkowska­Szulc S., Konsekwencje brexitu w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020, t. 27.
Mancano L., Trust Thy Neighbour? Compliance and Proximity to the EU through the Lens of Extradition, „Yearbook of European Law” 2021.
Ostropolski T. [w:] System Prawa Unii Europejskiej, t. 8, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna, red. J. Barcz, Warszawa 2021.
Pech L., The Rule of Law in the EU: The Evolution of the Treaty Framework and Rule of Law Toolbox, „RECONNECT Working Paper” 2020/7.
Peers S., Justice and Home Affairs in the future UK/EU relationship: analysis of the negotiation positions, 28.02.2020, http://eulawanalysis.blogspot.com/2020/02/ (dostęp: 29.04.2022 r.).
Willems A., The Principle of Mutual Trust in EU Criminal Law, Oxford 2021.

dr Anna Wysocka-Bar
Autorka jest adiunktem w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8893-9845).

Brexit a konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Lugano II)

Wraz z upływem okresu przejściowego związanego z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w stosunkach z tym państwem co do zasady przestają obowiązywać instrumenty dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, tj. rozporządzenie brukselskie I bis, umowa równoległa z Danią, konwencja haska z 2005 r. oraz konwencja lugańska II, do których w imieniu państw członkowskich przystąpiła UE. Te dwie ostatnie często wskazywane były jako odpowiednie narzędzia, które pozwolą na przepływ orzeczeń między UE i Zjednoczonym Królestwem po brexicie. Sprzeciw wyrażony przez UE przeciwko przystąpieniu Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego do konwencji lugańskiej II wskazuje na potrzebę rozważenia innej drogi. W ocenie UE mogą to być co najwyżej pozostałe, obok tej z 2005 r., wielostronne konwencje przygotowane pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Słowa kluczowe: jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń, brexit, konwencja lugańska, Lugano II, konwencja brukselska, rozporządzenie brukselskie I bis

dr Anna Wysocka-Bar
The author is an assistant professor at the Private International Law Centre, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8893-9845).

Brexit and the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Lugano II)

The end of the transition period resulting from withdrawal of the United Kingdom from the European Union marks the date when instruments concerning jurisdiction, recognition, and enforcement of judgements in civil and commercial matters, which the EU joined on behalf of its Member States, namely Brussels I bis Regulation, parallel agreement with Denmark, 2005 Hague Convention, and Lugano II Convention cease to be applied. The last two instruments were often indicated as appropriate tools that would assure the flow of judgments between the UK and the EU after Brexit. The lack of consent from the EU for the UK to accede to Lugano II Convention as a third country indicates the need to explore other avenues. It seems that in the EU’s view the only path left is the Hague Conference on Private International Law (HCCH) with its multilateral conventions.

Keywords: jurisdiction, recognition and enforcement of judgments, Brexit, Lugano Convention, Lugano II, Brussels Convention, Brussels I bis Regulation

Bibliografia / References

van Claster G., Les grands courants of 50 years of European private international law [w:] European Private International Law at 50. Celebrating and Contemplating the 1968 Brussels Convention and Its Successors, red. G. van Calster, J. Falconis, Antwerpen­Cambridge 2018.
Crawford E., Carruthers J., Brexit: the Impact on Judicial Cooperation in Civil Matters Having Cross-Border Implications – A British Perspective, „European Papers” 2018, t. 3.
d’Avout L., La résurgence de la Convention franco-britannique du 18 janvier 1934 pour l’exécution des jugements étrangers, http://www.cfdip.fr/offres/gestion/actus_717_43089–1/pub-lication­de­la­version­provisoire­de­la­communication­de­m.­louis­d­avout.html (dostęp: 29.04.2022 r.).
Dickinson A., Dickinson on the Fate of the 1968 Brussels Convention: No Coming Back?, wpis z 19.02.2021 r., https://eapil.org/2021/02/19/dickinson­on­the­fate­of­the­1968­brussels­convention­no­coming­back/comment­page­1/ (dostęp: 28.04.2022 r.).
Dickinson A., Realignment of Planets. Brexit and European Private International Law, „Praxis des Internationalen Privat­und Verfahrensrechts” 2021, t. 3.
Forlati S., Forlati on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspectives of the Law of the Treaties, wpis z 25.02.2021 r., https://eapil.org/2021/02/25/forlati­on­the­fate­of­the­1968­brussels­convention­some­thoughts­from­the­perspective­of­the­law­of­treaties/ (dostęp: 29.04.2022 r.).
Kleiner C., Switzerland [w:] Encyclopedia of Private International Law, t. 3, National Reports A–Z, red. J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari, P. de Miguel Asensio, Cheltenham–Northampton 2017.
Lein E., Unchartered Territory? A few Thoughts on Private International Law post Brexit, „Yearbook of Private International Law” 2015/2016.
Leyton A., An Afterlife for the Lugano Convention in Relation to the United Kingdom: Reality or Fantasy?, wpis z 16.03.2021 r., https://eapil.org/2021/03/16/an­afterlife­for­the­lugano­convention­in­relation­to­the­united­kingdom­reality­or­fantasy/ (dostęp: 29.04.2022 r.).
Mankowski P. [w:] U. Magnus, P. Mankowski, European Commentaries on Private International Law (ECPIL). Commentary, t. 1, Brussels I bis Regulation, Köln 2016.
Mostowik P., Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010/2.
Niedźwiedź M., Mostowik P., Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego: uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009.
Niedźwiedź M., Mostowik P., Implications of the ECJ ‘Lugano II’ Opinion for European Union’s External Actions Concerning Private International Law, „Yearbook of Polish European Studies” 2010, t. 13.
Pilich M., Brexit and EU private international law: May the UK stay in?, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2017, t. 3.
Raulus H., Brussels Falling: the Relationship Between the UK and EU post Brexit [w:] European Private International Law at 50. Celebrating and Contemplating the 1968 Brussels Convention and Its Successors, red. G. van Calster, J. Falconis, Antwerpen–Cambridge 2018.

dr Łukasz Dyrda
Autor jest asystentem w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6855-4454).

Pobrexitowy obrót w sprawach cywilnych i handlowych a planowane przystąpienie przez Unię Europejską do konwencji haskiej z 2019 r.

Celem artykułu jest przedstawienie założeń, na których opiera się Konwencja z 2.07.2019 r. o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych, a następnie ocena, czy zgodnie ze stanowiskiem Unii Europejskiej konwencja ta może i powinna stanowić podstawę obrotu w sprawach cywilnych i handlowych między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Słowa kluczowe: uznawanie i wykonywanie orzeczeń, Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego, konwencja lugańska z 2007 r., konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, brexit, sprawy cywilne i handlowe

dr Łukasz Dyrda
The author is an assistant at the Centre for Private International Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6855-4454).

Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters in the Context of the European Union’s Planned Accession to the 2019 Hague Judgments Convention after Brexit

In the first part of the article the author describes the legal framework applicable to judicial cooperation in civil and commercial matters between the the United Kingdom and the European Union. Having not given its consent to the accession of the United Kingdom to the 2007 Lugano Convention, the European Union takes the view that recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters between the United Kingdom and the European Union should be governed by the 2019 Hague Judgments Convention. Therefore, in the second part of the article the author discusses the main principles of the 2019 Hague Judgments Convention and then assesses whether this convention should serve as the legal framework for recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in relations between the United Kingdom and the European Union.

Keywords: recognition and enforcement of judgments, Hague Conference on Private International Law, 2007 Lugano Convention, 2019 Hague Judgments Convention, Brexit, civil and commercial matters

Bibliografia / References

Bobrzyńska O., Mostowik P., Zwykły pobyt dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej oraz łącznik kolizyjny, „Acta Iuris Stetinensis” 2014/6.
Garcimartín F., Saumier G., Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters. Explanatory Report, Hague 2020.
Mariottini C.M., Establishment of treaty relations under the 2019 judgments convention, „Yearbook of Private International Law” 2019/2020.
Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.
Mostowik P., Niedźwiedź M., Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2011, t. 7.
Weller M., The jurisdictional filters of the HCCH 2019 Judgments Convention, „Yearbook of Private International Law” 2019/2020.
Wołodkiewicz B., Europejskie prawo procesowe cywilne po brexicie, „Państwo i Prawo” 2022/3.

dr hab. Barbara Nita-Światłowska

Autorka jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2815-4119).
dr hab. Andrzej Światłowski
Autor jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4748-6170).
Udział w autorstwie tekstu: 
Barbara Nita-Światłowska – 75% 
Andrzej Światłowski – 25%

Brexit a obowiązywanie zasady specjalności w odniesieniu do osób uprzednio przekazanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Jeszcze przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w piśmiennictwie dostrzeżono komplikacje, jakie brexit spowoduje we współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Wiążące się z tym problemy miała zniwelować umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, której jednym z celów, wskazanych w preambule, było zapewnienie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii i Euratomu. Pomimo zawarcia w tej umowie stosunkowo licznych uregulowań, które wprost odnoszą się do współpracy w sprawach karnych (przepisy zawarte w tytule V – „Trwająca współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych”), nie rozwiązały one wszystkich możliwych problemów wiążących się z brexitem. Chodzi tu w szczególności o rozstrzygane w orzecznictwie niejednolicie pytanie o to, jak należy procedować w sytuacji, w której zaistnieją przesłanki do wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, która została uprzednio przekazana do Polski przez Zjednoczone Królestwo na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w kwestii odpowiedzialności takiej osoby za inne przestępstwo niż to, które stanowiło podstawę przekazania, a osoba ta korzysta z ochrony wynikającej z zasady specjalności.

Słowa kluczowe: europejski nakaz aresztowania, brexit, zasada specjalności, postępowanie karne

dr hab. Barbara Nita-Światłowska
The author is a professor of the Krakow University of Economics, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2815-4119).
dr hab. Andrzej Światłowski
The author is a professor of the Jagiellonian University in Krakow, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4748-6170).
Authors’ contributions: 
Barbara Nita­Światłowska – 75% 
Andrzej Światłowski – 25%

Brexit and the Application of the Specialty Rule to Persons Previously Surrendered on the Basis of the European Arrest Warrant

Even before UK left the EU, the complications that Brexit would cause in the area of international cooperation in criminal matters were noted. The possible problems were to be eliminated by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2019/C 384 I/01). Despite the fact that this agreement contains an extensive regulation in respect to cooperation in criminal matters, it did not solve all the problems. The answer to the question how to proceed if there are grounds to start criminal proceedings against a person who has been surrendered by the UK to Poland prior to Brexit on the basis of EAW, in particular, to what extent such person is protected by the specialty rule, seems to be not entirely clear.

Keywords: European Arrest Warrant, Brexit, specialty rule, criminal procedure

Bibliografia / References
Ambos K., Bock S. (red.), Brexit and the Future of the European Criminal Law, „Criminal Law Forum” 2017/2.
Grzegorczyk T., Procedowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2005/4. 
Nita­Światłowska B. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2021.
Płachta M., Zasady i przeszkody ekstradycyjne, „Prokuratura i Prawo” 2000/7–8.
Steinborn S. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. J. Grajewski, Warszawa 2010.

dr Aleksandra Sołtysińska

Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4211-229X).

Praktyczne aspekty dotyczące stosowania nakazu aresztowania zamiast europejskiego nakazu aresztowania w relacji z Wielką Brytanią – wybrane zagadnienia

Przedmiotem niniejszej publikacji jest przedstawienie prawnych i praktycznych aspektów dotyczących wdrożenia pomiędzy Polską a Wielką Brytanią nowego instrumentu współpracy, jakim jest nakaz aresztowania uregulowany w umowie o handlu i współpracy. Dotychczasowa kooperacja z Wielką Brytanią w zakresie przekazywania osób poszukiwanych w celu wykonania kary lub przeprowadzenia postępowania karnego opierała się na europejskim nakazie aresztowania. Nowe rozwiązanie prawne – nakaz aresztowania TCA – zostało ukształtowane w podobny sposób i wydaje się, że wypracowana praktyka i sposób wykładni najważniejszych pojęć nie ulegnie zasadniczej zmianie. W ramach obecnej współpracy pomiędzy Polską i Wielką Brytanią organy sądowe będą mogły wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji europejskich nakazów aresztowania.

Słowa kluczowe: europejski nakaz aresztowania, nakaz aresztowania TCA, współpraca sądowa, prawa procesowe osoby poszukiwanej, wyroki in absentia, obywatelstwo osoby poszukiwanej

Pobierz treść artykułu

dr Aleksandra Sołtysińska

The author is assistant professor at the Chair of European Law, Jagiellonian University in Krakow, Poland (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4211-229X).

Practical Aspects Concerning the Use of the TCA Arrest Warrant Instead of the European Arrest Warrant in Relations with the United Kingdom. Selected Issues

The subject of this publication is to present legal and practical aspects concerning the implementation of a new instrument of cooperation between Poland and the United Kingdom, which is the arrest warrant regulated in the Trade and Cooperation Agreement. So far, cooperation with the United Kingdom in the field of surrender of persons wanted for execution of sentence or conducting criminal proceedings was based on the European Arrest Warrant. The new legal solution – the TCA arrest warrant has been shaped in a similar way and it seems that the developed practice and the way of interpreting the most important notions will not change substantially. Within the framework of the current cooperation between Poland and the United Kingdom, judicial authorities will be able to use the experience gained so far from the realization of the European Arrest Warrants.

Keywords: European Arrest Warrant, TCA arrest warrant, procedural rights of the person requested, judgments in absentia, nationality of the person requested

dr Jagna Mucha
Autorka jest adiunktem w Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4883-1252).

Zasada skuteczności oraz kryteria oceny nieuczciwych warunków umownych – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 14.03.2013 r., C-415/11, Mohamed Aziz przeciwko Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-415/11, Aziz, dotyczy problematyki dochodzenia roszczeń oraz wykonywania praw przyznanych konsumentom przez prawo UE. Trybunał orzekł, że przepisy hiszpańskie w dziedzinie egzekucji wierzytelności zabezpieczonej hipoteką mogły utrudniać konsumentom wykonywanie uprawnień wynikających z dyrektywy 93/13/EWG, a co za tym idzie – naruszać zasadę skuteczności prawa UE. Trybunał udzielił ponadto sądom krajowym wskazówek, które te powinny uwzględnić przy dokonywaniu oceny nieuczciwego charakteru postanowienia umownego, o którym mowa w art. 3 dyrektywy 93/13/EWG.

Słowa kluczowe: ochrona konsumenta, zasada skuteczności, dyrektywa 93/13/EWG, dobra wiara, znacząca nierównowaga praw i obowiązków stron, dochodzenie roszczeń konsumenckich

dr Jagna Mucha
The author is an assistant professor at the Centre for Research on European Institutional Design, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland (ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4883-1252).

Principle of Effectiveness and Criteria for Assessing Unfair Contract Terms. Introduction and Judgment of the Court of Justice of 14 March 2013, C-415/11, Mohamed Aziz v. Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

The judgment of the CJ in case C-415/11 Aziz concerns the pursuit of claims and the exercise of rights granted to consumers by EU law. The Court ruled that the Spanish legislation in the field of enforcement of mortgage-secured debts could impede the exercise by consumers of their rights under Directive 93/13/EEC and therefore breach the principle of effectiveness of EU law. The Court also provided national courts with guidance which they should take into account when assessing the unfairness of a contract term as referred to in Article 3 of Directive 93/13/EEC.

Keywords: consumer protection, principle of effectiveness, Directive 93/13/EEC, criteria for assessing unfair contract terms, good faith, significant imbalance in the parties’ rights and obligations, pursuit of consumer claims

Bibliografia / References

Barral­Viñals I., Aziz case and unfair contract terms in mortgage loan agreements: lessons to be learned in Spain, „Penn State Journal of Law & International Affairs” 2015/1.
Esteban de la Rosa F., The treatment of unfair terms in the process of foreclosure in Spain. Mortgage enforcement proceedings in the aftermath of the ECJ’s „Ruling of the Evicted”, „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2015/2.
Faure M., Weber F., The diversity of the EU approach to law enforcement – towards a coherent model inspired by a law and economics approach, „German Law Review” 2017/4.
Mak C., On beauty and being fair. The interaction of national and supernational judiciaries in the development of a European law on remedies [w:] Varieties of European economic law and regulation: liber amicorum for Hans Micklitz, red. K. Purnhagen, P. Rott, Heidelberg 2014.
Mak V., Pluralism in European Private Law, „Cambridge Yearbook of European Legal Studies” 2018/20.
Sánchez S.I., Unfair terms in mortgage loans and protection of housing in times of economic crisis: Aziz v. Catalunyacaixa, „Common Market Law Review” 2014/51.
Stefanicki R., Wdrażanie dyrektywy 93/13/EWG w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015/4.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego – dr Michalina Szpyrka
(autorka jest starszym asystentem sędziego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7678-5287).

Case law of the Supreme Court – dr Michalina Szpyrka
(the author is a senior judge’s assistant at the Labour Law and Social Security Chamber of the Supreme Court, Poland, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7678-5287).

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – dr Robert Talaga (autor jest asesorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5281-2188).

Case law of the Supreme Administrative Court – dr Robert Talaga (the author is an assessor at the Provincial Administrative Court in Poznań, Poland, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5281-2188).

Bibliografia / References

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1 i 4, Warszawa 2003.
Martini J., Jak sporadyczne transakcje finansowe wpływają na rozliczenie podatku naliczonego, „Gazeta Prawna” z 15–17.12.2006 r.
Szkutnik M., Uniwersalny słownik angielsko-polski, polsko--angielski, Warszawa 2000.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top