Prawo25 stycznia, 2021

Etyka dyrektora szkoły - Joanna Madalińska-Michalak

Przedrukowany fragment pochodzi z książki prof. Joanny Madalińskiej-Michalak Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy (Warszawa 2015, s. 366–372). Przedstawia różnorodne aspekty etyki zawodowej dyrektora i przygotowuje go do promowania w szkole zasad etycznego postępowania.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2021/1

Kwestia etyki dyrektora szkoły jest nieodłącznie związana z problematyką etyki zawodu nauczycielskiego, w której ramach podejmuje się w zasadniczej mierze próby opisania np. wzoru osobowego nauczyciela, dąży się do ustalenia wspólnych ocen zachowań nauczycieli, ustalania celów etycznych zawodu nauczyciela czy też norm postępowania istotnych dla praktyki pedagogicznej. Warto podkreślić, że etyka zawodu nauczyciela wciąż budzi wiele sporów i kontrowersji. Znajduje się ona w stanie, który można określić jako in statu nascendi.
Jak dotąd nie wypracowano ani na gruncie teorii, ani praktyki jednoznacznego stanowiska w zakresie kształtu i charakteru etyki zawodu nauczycielskiego, co po części – przynajmniej, jeśli chodzi o badania teoretyczne – wynika z samej specyfiki nauk społeczno-humanistycznych, dla których tak charakterystyczny jest pluralizm stanowisk, poglądów i przekonań. Wśród teoretyków edukacji, ale i praktyków, nie brak także głosów kwestionujących samo istnienie i funkcjonowanie etyki zawodowej nauczyciela.

Swoisty charakter pracy dyrektora szkoły, na który składa się umiejętność podejmowania różnych decyzji i realizacji działań, których skutki nie pozostają obojętne dla kadry pedagogicznej szkoły, uczniów bądź rodziców uczniów, przekonuje o konieczności podejmowania rozważań nad etyką dyrektora szkoły. W obecnych czasach kwestie etyczne zawodu nauczycielskiego, w tym zwłaszcza kwestie etyczne dyrektorów szkół, wymagają nowego odczytania, ukazania ich sensu i znaczenia na tle jakże złożonego i wielowymiarowego świata. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że etyka zawodowa nie może być skostniałym systemem reguł i zasad określających sposób postępowania i zachowania przedstawicieli określonych profesji, w tym również nauczycieli (Konstańczak, 2000).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top