Prawo02 września, 2019

Bezpieczeństwo w szkole

Tragiczne wydarzenia z maja (w szkole w Brześciu Kujwskim nastolatek użył petard i oddał kilka strzałów, w Warszawie uczeń zabił kolegę sześcioma ciosami nożem) pokazały, że wnoszenie niebezpiecznych narzędzi oraz ataki uzbrojonych napastników stają się poważnym problemem szkół. Dlatego niniejsze Materiały dla nauczycieli poświęciliśmy kwestii bezpieczeństwa. Jakie są zadania szkoły w obliczu już znanych oraz nowych zagrożeń?Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły jest jej dyrektor (art. 68 ust. 1 pkt 6 pr. ośw.). To on musi sprawić, by warunki pobytu w szkole i uczestnictwo w organizowanych przez nią zajęciach, nawet poza jej terenem, były bezpieczne i higieniczne (§ 2 r.b.h.p.).
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny wymienia szereg zadań w tym zakresie, np.:
- obowiązek odgrodzenia terenu szkoły,
- zakaz prowadzenia zajęć bez nadzoru uprawnionej do tego osoby,
- nakaz spędzania przerw w zajęciach pod nadzorem nauczyciela,
- obowiązek odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia przed swobodnym dostępem miejsc, do których dostęp osobom nieuprawnionym jest wzbroniony,
- zakaz rozpoczynania zajęć, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone, bądź stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa,
- jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, obowiązek ich przerwania i wyprowadzenia uczniów z zagrożonego miejsca,
- obowiązek wyposażenia pomieszczeń szkoły – w szczególności pokoju nauczycielskiego, laboratoriów, pracowni, świetlicy, warsztatów szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, biura kierownika internatu (bursy) oraz kuchni – w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania,
- obowiązek przeszkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Rolą dyrektora jest zatem przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, w tym również związanym z wtargnięciem na teren szkoły osób stanowiących zagrożenie. Bezpieczeństwu uczniów służy chociażby nadzór nauczycieli podczas zajęć, a także przerw między nimi – w razie wystąpienia zagrożenia powinni zgodnie ze szkolnymi procedurami zawiadomić dyrektora, a w zależności od sytuacji również policję, pogotowie lub straż pożarną.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top