Prawo17 grudnia, 2018

Aspekty prawne dyrektorskiego konkursu - Agata Piszko

Niniejsze opracowanie omawia najważniejsze zagadnienia związane z procesem powierzania stanowiska dyrektora, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia praktyczne, jak też akcentuje najistotniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w przedstawionym temacie.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/1

Stanowisko dyrektora szkoły publicznej powierza się w drodze konkursu, a powierzenie to należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego.
Wymagania, jakie musi spełniać kandydat na dyrektora szkoły, określone zostały w rozporządzeniu. Obecnie obowiązują dwa: z 27.10.2009 r. oraz z 11.08.2017 r. Przepisy tego pierwszego zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w:
- gimnazjum,
- trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
- czteroletnim technikum,
- klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
- dotychczasowej szkole policealnej,
- dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
W rozporządzeniu z 2017 r. doprecyzowano, że stanowisko dyrektora szkoły publicznej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce. Od tej zasady bywają odstępstwa, np. stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy: licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce (§ 2 r.w.d. z 2017 r.).
Dopisano konieczność posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych – w rozporządzeniu z 2009 r. taki wymóg sformułowany był wprost tylko w odniesieniu do kandydata niebędącego nauczycielem. Pojawiło się też nowe obostrzenie dotyczące cudzoziemców – kandydat taki musi posiadać poświadczoną znajomość języka polskiego (§ 1 pkt 11 r.w.d. z 2017 r.).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top