ORCID: 0000-0002-2396-9434
Head of the Department of Public Finance Law of the Nicolaus Copernicus University in Torun, authorized representative of the Dean of the Faculty of Law and Administration for Tax Consultancy and deputy head of the Nicolaus Copernicus University Centre for Fiscal Studies, which he co-founded; member of the State Examination Board for Tax Consultancy; editor-in-chief of ”Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” (publisher: TNOiK Torun); member of the editorial board of ”Prawo Budżetowe Państwa” and “Samorząd Terytorialny” (publisher: NCU), as well as “Przegląd Podatkowy” (publisher: Wolters Kluwer Polska); scientific supervisor of cyclical tax conferences devoted to tax judicature, the so-called Torun Tax Case-Law Review. He specializes in tax law issues, in particular tax law interpretations, official tax and customs interpretations, income and property taxes, as well as social insurance premiums. He cooperates, among others, with the universities in the Czech Republic, where he previously did scientific internships, participated in the procedures for awarding academic titles and degrees: PhD as a reviewer (Masaryk University in Brno) and for the title of professor (Charles University in Prague).

List of publications:
Book publications (including chapters in books):

W. Morawski, Tax rulings in Poland – the wealth or the crisis? [in:] European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Budapest, 2019,
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (ed. 2018), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2018
Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia w VAT i akcyzie, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności sytemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
T. Brzezicki, I. Fisz, W. Morawski, Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, Warszawa 2018
W. Morawski, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w epoce "uszczelniania" prawa podatkowego i BEPS – czy posiadacz interpretacji może być jeszcze czegokolwiek pewien? [in:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. nauk. A. Franczak, red. nauk. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018
W. Morawski, The tax rulings; the conflict between the principle of legality and the principle of legitimate expectations [in:] Optimizing of organization and legal solutions concerning public revenue and expenditures in public interest, red. E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok Vilnius 2018
W. Morawski, Nestabilita interpretace danoveho prava – je vzdy spatna pro podnikatele? ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Masaryk University Brno 2018
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (ed. 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania [in:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017
W. Morawski, Urzędowe interpretacje podatkowe: o legendach orzeczniczych, które tylko nieraz okazują się prawdą [in:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munich i A. Zdunek, Lublin 2017
W. Morawski, Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob), ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 583 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita, Brno 2017
B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016
W. Morawski, Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego [in:] Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016
W. Morawski, Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem – zásada efektivity kontrole souladu daňového práva s unijním právem, DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015, Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti, eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita Brno ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 549, Brno 2016

Publications in the reviewed scientific journal:
B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Company in Organization Under EU Parent-Subsidiary
and Merger Directives, EC TAX REVIEW, 2020, n. 3, s. 133-136,
W. Morawski, D. Czudek, Advance Tax Rulings in Poland – General or Individual?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego” 2019/1
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku TS UE, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
W. Morawski, P. Banasik, A. Kałążny, Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych: wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018/2
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, J. Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
W. Morawski, Wnioski wielowariantowe o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego – zakazane czy konieczne?, „Krytyka Prawa” 2017/9, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.14
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r. (I SA/Kr 573/16) i wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. (I SA/Wr 852/16) – szerokie pojmowanie procesów metalurgicznych na potrzeby zwolnienia z akcyzy, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/6
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. (III SA/Wa 3482/14) – sposób powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/5
W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – zmiany od GAAR do KAS, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
W. Morawski, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3215/16) – przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/2
W. Morawski, Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r.: drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016/11
W. Morawski, A. Nita, Wykorzystywanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Sądowy” 2016/6
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Nadpłata akcyzy: uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14 i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej, „Przegląd Podatkowy” 2016/3
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Siebrand i Paderborner Brauerei Haus Cramer, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016/1No Related Media found.
Back To Top