ORCID: 0000-0002-2396-9434

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył. Jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (wydawca: TNOiK Toruń) oraz jest członkiem kolegium redakcyjnego Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego (wydawca: UMK), a także Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska). Jest kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji podatkowych poświęconych orzecznictwu podatkowemu, tzw. Toruńskie Przeglądy Orzecznictwa Podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności wykładni prawa podatkowego, urzędowych interpretacji podatkowych i celnych, opodatkowania dochodu i podatków majątkowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne. Współpracuje m. in. z uniwersytetami w Republice Czeskiej, gdzie odbywał staże naukowe, uczestniczył w procedurach dotyczących nadania tytułów i stopni naukowych: doktorskiej jako recenzent (Uniwersytet Masaryka w Brnie) i o nadanie tytułu profesora (Uniwersytet Karola w Pradze).

Wykaz publikacji:
Publikacje książkowe (w tym rozdziały w książkach):

W. Morawski, Tax rulings in Poland – the wealth or the crisis? [w:] European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Budapest, 2019,
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2018), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2018
Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia w VAT i akcyzie, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych; poprawa efektywności systemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności sytemu podatkowego, red. B. Brzeziński, red. K. Lasiński-Sulecki, red. W. Morawski, Warszawa 2018
T. Brzezicki, I. Fisz, W. Morawski, Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości, Warszawa 2018
W. Morawski, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego w epoce "uszczelniania" prawa podatkowego i BEPS – czy posiadacz interpretacji może być jeszcze czegokolwiek pewien? [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym, red. nauk. A. Franczak, red. nauk. A. Kaźmierczyk, Warszawa 2018
W. Morawski, The tax rulings; the conflict between the principle of legality and the principle of legitimate expectations [w:] Optimizing of organization and legal solutions concerning public revenue and expenditures in public interest, red. E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok Vilnius 2018
W. Morawski, Nestabilita interpretace danoveho prava – je vzdy spatna pro podnikatele? ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, Masaryk University Brno 2018
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń (edycja 2017), red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, red. J. Rudowski, Warszawa 2017
W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a zwalczanie międzynarodowego unikania opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, red. D. Gajewski, Warszawa 2017
W. Morawski, Urzędowe interpretacje podatkowe: o legendach orzeczniczych, które tylko nieraz okazują się prawdą [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, red. B. Kucia-Guściora, M. Munich i A. Zdunek, Lublin 2017
W. Morawski, Má polský zákonodárce rád rodinu? (několik poznámek na pozadí polského zákona o dani z příjmů fyzických osob), ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 583 Část II. Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita, Brno 2017
B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017
Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, red. B. Brzeziński, red. W. Morawski, Warszawa 2016
W. Morawski, Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy: blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Warszawa 2016
W. Morawski, Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem – zásada efektivity kontrole souladu daňového práva s unijním právem, DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015, Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti, eds.: P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, Masarykova univerzita Brno ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA vol. 549, Brno 2016

Publikacje w recenzowanym czasopiśmie naukowym:


B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Company in Organization Under EU Parent-Subsidiary
and Merger Directives, EC TAX REVIEW, 2020, n. 3, s. 133-136,
W. Morawski, D. Czudek, Advance Tax Rulings in Poland – General or Individual?, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego” 2019/1
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Granice swobody wykładni unijnego prawa podatkowego i celnego przez sąd krajowy wobec wyroku TS UE, „Przegląd Podatkowy” 2018/9
W. Morawski, P. Banasik, A. Kałążny, Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych: wybrane problemy, „Przegląd Podatkowy” 2018/2
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, J. Pustuł, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, „Przegląd Podatkowy” 2018/1
W. Morawski, Wnioski wielowariantowe o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego – zakazane czy konieczne?, „Krytyka Prawa” 2017/9, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.14
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r. (I SA/Kr 573/16) i wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2016 r. (I SA/Wr 852/16) – szerokie pojmowanie procesów metalurgicznych na potrzeby zwolnienia z akcyzy, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/6
B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. (III SA/Wa 3482/14) – sposób powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/5
W. Morawski, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – zmiany od GAAR do KAS, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT, „Przegląd Podatkowy” 2017/2
W. Morawski, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2017 r. (II FSK 3215/16) – przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2017/2
W. Morawski, Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r.: drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016/11
W. Morawski, A. Nita, Wykorzystywanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, „Przegląd Sądowy” 2016/6
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Nadpłata akcyzy: uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I SA/Bd 893/14 i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej, „Przegląd Podatkowy” 2016/3
W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Siebrand i Paderborner Brauerei Haus Cramer, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2016/1


No Related Media found.
Back To Top