ORCID 0000-0002-8409-7887


Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1963–1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.
Po studiach na Wydziale Prawa od 1 października 1968 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i w 1972 r. zdał egzamin sędziowski.

W roku 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. „Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych” (za którą dostał II nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa”), a następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie postępowania cywilnego za pracę pt. „Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym” (nagrodzoną I nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa”) i powołany został na stanowisko docenta. W latach 1987–1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W roku akademickim 1984–1985 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung, odbył także liczne krótsze staże naukowe we Francji, Holandii i Niemczech.
Od 1997 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985–1990 wykładał również postępowanie cywilne i prawo międzynarodowe prywatne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
W roku 1990 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przeszedł na emeryturę w 2016 r., lecz nadal prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji. Jest członkiem rektorskiej komisji ds. awansowania na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Warszawskim.
Od 1990 r. był członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, od 1997 r. wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a od 2011 r. do grudnia 2016 r. przewodniczącym tej Komisji.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 października 1990 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Cywilnej.
Dnia 21 listopada 1996 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Cywilnej. Stanowisko to zajmował do czasu przejścia w stan spoczynku we wrześniu 2016 r.
Od 1997 r. był ekspertem Rady Europy, a od 2002 do 2009 r. z ramienia Polski, członkiem Komisji ds. Sprawności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 1999–2007 r.
Od 1991 r. pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Sądowy”. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym „Systemu Prawa Procesowego Cywilnego”.
Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, w tym International Association for Procedural Law. Aktywnie uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach naukowych.
Dorobek naukowy prof. Tadeusza Erecińskiego obejmuje ponad 200 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa polubownego i socjologii prawa, w tym: 7 książek, ponad 100 rozpraw i artykułów, części prac zbiorowych (kilkanaście w językach obcych), liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wielotomowy Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego (liczne kolejne wydania, poczynając od 1997 r.).

Wykaz publikacji za lata 2016–2018

1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, II, t. III – Postępowanie rozpoznawcze, t. IV – Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016 oraz t. VI Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017, autor komentarza do wielu artykułów oraz redaktor naukowy całości.
2. Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym [w:] Prawo prywatne i arbitrażowe. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, red. J. Poczobut, A. W. Wiśniewski, Warszawa 2016.
3. Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
4. Współczesne funkcje Sądu Najwyższego [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
5. O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego, Studia Iuridica, t. 75, Warszawa 2018.
6. Concluding remarks [w:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, ed. D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2018.
7. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, współautor K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 2.
8. Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017.


No Related Media found.
Back To Top