In the years 1980–1991 solicitor, member of the corporate authorities of the Warsaw Bar, chairman of the training committee of the District Bar Council, an outstanding solicitor in criminal law cases. As of 1991, judge of the Supreme Court, currently retired.
In the years 1996–2001, Chairman of the 5th Cassation Division, 2001–2015 – Chairman of the 1st Legal Matters Division at the Criminal Chamber of the Supreme Court, and 2016–2020 – President of the Supreme Court, in charge of the Criminal Chamber.
In the years 1991–2014, member of the National Electoral Commission, 2004–2006 and 2008–2015, member of subsequent Criminal Law Codification Commissions.
Author of 10 books (including co-editing and co-authoring new editions of: a several-volume Commentary on the Code of Criminal Procedure (3 editions), Elements of Judge's Methodology in Criminal Cases (2 editions), Sample Pleadings in Criminal Cases (3 editions) and over 230 articles, glosses, case-law overviews, reviews and numerous other publications in the field of criminal law and criminal proceedings. Author of papers for nationwide scientific conferences and expert opinions for the Parliament and the Senate of the Republic of Poland.
In 2018, laureate of the “Golden Paragraph” of ”Dziennik Gazeta Prawna” in the “Best Judge” category.
Main fields of scientific research interest include: appeal proceedings and issues of extraordinary measures of challenge, fair & righteous criminal trial in the light of the case-law of the European Court of Human Rights.
As of 1991, member of the editorial boards of the monthlies “Przegląd Sądowy” and “Palestra”, as of 2001, member of the editorial board of the Jurisprudence of the Criminal Chamber of the Supreme Court, and as of 2013, member of the programme board of the “Iustitia” quarterly.

Publications (2015-2018)

1. Spór o kierunek i zakres zmian postępowania przygotowawczego (współautorstwo P. Wiliński) [in:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Piotrowi Kruszyńskiemu, Warszawa 2015, s. 507–527.
2. Refleksje sędziego – „Reflexionen des Richters” – voice in discussion at an international conference organized by the Jagiellonian University, May 22nd – May 23rd, 2014, published in the book entitled Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym – „Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, Warszawa 2015, s. 409–416.
3. Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, stanowiący pokłosie panelu odbytego podczas III Krakowskiego Forum Prawniczego w dniu 6 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 2, s. 83–111.
4. Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością – ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013 – 2015 [in:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 416–436.
5. Wyzwania dla kontroli kasacyjnej w związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze karnej nowelami z września 2013 r. oraz z lutego 2015 r., „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, tom II, Warszawa 2015, s. 15–42. In the same issue of this journal - two longer statements in the discussion stemming from a scientific conference held by the Supreme Court on March 4th, 2015. „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” – s. 67–70 oraz 95–97.
6. Sprzeciw ma znaczenie: co rzeczywiście może, a czego nie może pokrzywdzony (co-authored by P. Wiliński), „Dziennik Gazeta Prawna” z 4–6.09.2015 r., nr 172(4065).
7. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji w procesie karnym (co-authored by P. Wiliński), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 49–63.
8. Kontradyktoryjność w rękach apelacji, „Na Wokandzie” 2015, nr 4 (26), s. 42–43.
9. Wywiad z red. Małgorzatą Kryszkiewicz przed Kongresem Prawników Polskich, zatytułowany Jest w nas jeszcze wiele siły, zamieszczony w „Prawniku” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” z 9 maja 2017 r., nr 88 (4487).
10. Wywiad z red. Patrykiem Słowikiem, po ukazaniu się projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, zatytułowany Póki tu jestem, będę robić swoje, zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 19 lipca 2017 r., nr 138 (4537).
11. Dłuższa wypowiedź dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat planowanej instytucji tzw. skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych, zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 147 (4546).
12. Wystąpienie na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie, Warszawa 18–19 kwietnia 2016 r.” [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017, s. 20–23.
13. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom I – art. 1–166; Wprowadzenie do tego dzieła – s. 17–19, Warszawa 2017.
14. Wspomnienie – esej, zatytułowane Piękno przeciwieństw, w księdze pamiątkowej prof. Mirosława Wyrzykowskiego Dosyć o książkach. Ludzie ważni, Warszawa 2018, s. 189–190.
15. Liczby nie kłamią, czyli mój bilans zamknięcia, „Rzeczpospolita” z dnia 5 października 2018 r., nr 232 (11172).
15. Dłuższa wypowiedź w ankiecie „Dziennika Gazety Prawnej” na temat: Procesy karne stulecia, dotycząca tzw. pierwszego procesu brzeskiego [w:] Przepis na Polskę. Państwo i prawo 1918–2018, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 5–7 października 2018 r., nr 194 (4844).
16. Pożegnalna mowa wygłoszona podczas pogrzebu nestora polskiej adwokatury Czesława Jaworskiego, „Palestra” 2018, nr 10, s. 133.
17. Wolno mi mówić, dopóki mówię o prawie, „Rzeczpospolita” z 30 października 2018 r., nr 253 (11193).
18. Na stulecie adwokatury [w:] 100 lat odrodzonej adwokatury polskiej 1918–2018, red. S. Kłys, Warszawa 2018, s. 22–25; also in English For the Centenary of the Polish Bar, tamże, s. 26–29.
19. Z otwartą przyłbicą także w mediach społecznościowych, „Rzeczpospolita” z dnia 27 listopada 2018 r., nr 276 (11216).
20. Science editor (alongside Ryszard A. Stefański) of Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, tom II – art. 167–296, Warszawa 2018.No Related Media found.
Back To Top