W latach 1980–1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, przewodniczący komisji szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku.
W latach: 1996–2001 przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, 2001–2015 przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a w latach 2016–2020 Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej.
W latach: 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, 2004–2006 oraz 2008–2015 członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor wznawianych pozycji: kilkutomowego Komentarza do kodeksu postępowania karnego (3 wydania), Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych (2 wydania) i Wzorów pism procesowych w sprawach karnych (3 wydania) oraz ponad 230 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji i innego typu prac z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe oraz opinii eksperckich dla Sejmu i Senatu RP.
W 2018 r. laureat Złotego paragrafu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii najlepszy sędzia.
Główne pola zainteresowań badawczych: postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Od 1991 r. członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Przegląd Sądowy” i „Palestra”, od 2001 r. członek kolegium redakcyjnego Orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego, od 2013 r. członek rady programowej kwartalnika „Iustitia”.

Publikacje (2015–2018)
1. Spór o kierunek i zakres zmian postępowania przygotowawczego (współautorstwo P. Wiliński) [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Piotrowi Kruszyńskiemu, Warszawa 2015, s. 507–527.
2. Refleksje sędziego – „Reflexionen des Richters” – wypowiedź w dyskusji na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez UJ w dniach 22–23 maja 2014 r., zamieszczona z książce Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym – „Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, Warszawa 2015, s. 409–416.
3. Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, stanowiący pokłosie panelu odbytego podczas III Krakowskiego Forum Prawniczego w dniu 6 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 2, s. 83–111.
4. Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością – ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013 – 2015 [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 416–436.
5. Wyzwania dla kontroli kasacyjnej w związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze karnej nowelami z września 2013 r. oraz z lutego 2015 r., „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, tom II, Warszawa 2015, s. 15–42. W tym samym numerze tego czasopisma – dwie dłuższe wypowiedzi w dyskusji podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Sądzie Najwyższym w dniu 4 marca 2015 r. „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” – s. 67–70 oraz 95–97.
6. Sprzeciw ma znaczenie: co rzeczywiście może, a czego nie może pokrzywdzony (współautorstwo P. Wiliński), „Dziennik Gazeta Prawna” z 4–6.09.2015 r., nr 172(4065).
7. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji w procesie karnym (współautorstwo P. Wiliński), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 49–63.
8. Kontradyktoryjność w rękach apelacji, „Na Wokandzie” 2015, nr 4 (26), s. 42–43.
9. Wywiad z red. Małgorzatą Kryszkiewicz przed Kongresem Prawników Polskich, zatytułowany Jest w nas jeszcze wiele siły, zamieszczony w „Prawniku” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” z 9 maja 2017 r., nr 88 (4487).
10. Wywiad z red. Patrykiem Słowikiem, po ukazaniu się projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, zatytułowany Póki tu jestem, będę robić swoje, zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 19 lipca 2017 r., nr 138 (4537).
11. Dłuższa wypowiedź dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat planowanej instytucji tzw. skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych, zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 147 (4546).
12. Wystąpienie na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie, Warszawa 18–19 kwietnia 2016 r.” [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017, s. 20–23.
13. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom I – art. 1–166; Wprowadzenie do tego dzieła – s. 17–19, Warszawa 2017.
14. Wspomnienie – esej, zatytułowane Piękno przeciwieństw, w księdze pamiątkowej prof. Mirosława Wyrzykowskiego Dosyć o książkach. Ludzie ważni, Warszawa 2018, s. 189–190.
15. Liczby nie kłamią, czyli mój bilans zamknięcia, „Rzeczpospolita” z dnia 5 października 2018 r., nr 232 (11172).
15. Dłuższa wypowiedź w ankiecie „Dziennika Gazety Prawnej” na temat: Procesy karne stulecia, dotycząca tzw. pierwszego procesu brzeskiego [w:] Przepis na Polskę. Państwo i prawo 1918–2018, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 5–7 października 2018 r., nr 194 (4844).
16. Pożegnalna mowa wygłoszona podczas pogrzebu nestora polskiej adwokatury Czesława Jaworskiego, „Palestra” 2018, nr 10, s. 133.
17. Wolno mi mówić, dopóki mówię o prawie, „Rzeczpospolita” z 30 października 2018 r., nr 253 (11193).
18. Na stulecie adwokatury [w:] 100 lat odrodzonej adwokatury polskiej 1918–2018, red. S. Kłys, Warszawa 2018, s. 22–25; także w języku angielskim For the Centenary of the Polish Bar, tamże, s. 26–29.
19. Z otwartą przyłbicą także w mediach społecznościowych, „Rzeczpospolita” z dnia 27 listopada 2018 r., nr 276 (11216).
20. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom II – art. 167–296, Warszawa 2018.


Back To Top