Posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń, w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. W latach 2016-2018 jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie odpowiadał przede wszystkim za skuteczną restrukturyzację finansową.

Od początku pracy w Ministerstwie (czerwiec 2018 r.) nadzoruje i koordynuje wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie kompleksowej reformy polskiej onkologii, zainicjowanej przez Ministra Zdrowia w 2018 r., w ramach której w okresie lipiec 2018 – grudzień 2019:

 1. Przygotowano Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 – pierwszy w Polsce kompleksowy Cancer Plan przygotowany na szczeblu rządowym, wysoko oceniony przez zagraniczne instytuty onkologiczne (USA, Francja).
 2. Rozpoczęto pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – rozwiązań ukierunkowanych na koordynowaną i kompleksową opiekę onkologiczną, a także wdrożenie rozwiązań pro-jakościowych (np. wystandaryzowany raport histopatologiczny, mierniki jakości).
 3. Zainicjowano projekt obowiązkowej akredytacji zakładów patomorfologii, a także uzyskano finansowane ze środków UE na efektywne przygotowanie do nowego systemu (np. szkolenia).
 4. Zainicjowano długo oczekiwane przez ekspertów i pacjentów zmiany w zakresie świadczeń kompleksowych – uruchomiono proces powstawania Breast Cancer Unitów, praktycznie ukończono prace w zakresie świadczeń kompleksowych w raku płuca, jelita grubego, hematologii.
 5. Przeprowadzono pełną taryfikację świadczeń onkologicznych w Polsce (zakończenie projektu 1 kwartał 2020 r.).
 6. Dokonano zmian w wycenach świadczeń uwzględniających kryteria jakościowe – wyższa wycena dla ośrodków realizujących dużą liczbę świadczeń złożonych i kompleksowych.
 7. W istotnym stopniu rozszerzono listy refundacyjne w onkologii: rak płuca, szpiczak plasmocytowy, ostra białaczka limfoblastyczna, rak piersi, nowotwory głowy i szyi, jelito grube.
 8. Uruchomiono nowe programy profilaktyczne, w szczególności w zakresie raka płuca (tomografia niskodawkowa), nowotworów skóry, czy też nowotworów wątroby.
 9. W istotnym stopniu rozszerzono zakres i wielkość środków inwestycyjnych (wsparcie infrastruktury), w tym zakresie środków UE i budżetowych. W 2019 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji największy program rewitalizacji infrastruktury onkologicznej w Polsce dla Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie (ponad 870 mln zł).
 10. Zainicjowano szerokie kampanie społeczne/medialne („Planuję Długie Życie”) mające na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności w programach badań przesiewowych.

Wiceminister Sławomir Gadomski nadzoruje wszystkie inwestycje MZ i projekty finansowane ze środków budżetowych, programów unijnych (od 2019 r.) oraz programów polityki zdrowotnej. Do największych sukcesów w obszarze inwestycji należy zaliczyć:

 1. Ustanowienie przez Radę Ministrów dwóch programów wieloletnich - Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie (872 mln zł), Pomorski Uniwersytet Medyczny (594 mln zł), a także procedowanie kolejnych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Kardiologii w Aninie, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie).
 2. Intensyfikacja kontraktacji w projektach unijnych (POIŚ – 54 nowe umowy, wartość ponad 700 mln zł, POWER – 56 nowych umów, wartość prawie 250 mln zł, nowe nabory).
 3. W ramach działań uszczelniających (optymalizacyjnych) system planowania inwestycji w sektorze ochrony zdrowia – zainicjowano zmianę ustawy o świadczeniach (…) w zakresie wydania opinii o celowości inwestycji (IOWISZ) mającej na celu wzmocnienie mechanizmów weryfikujących zasadność inwestycji, w tym powiązanie z systemem finansowania świadczeń przez NFZ.

W ramach nadzoru nad obszarem projektów UE, nadzoruje projekt programowania przyszłej perspektywy finansowej funduszy europejskich na lata 2021–2027 w obszarze zdrowia.

Jest odpowiedzialny za projekty optymalizacyjne w podległych Ministrowi Zdrowia instytutach badawczych, a także jednostkach publicznej służby krwi (Narodowe Centrum Krwi (NCK) i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKIK)) oraz transplantalogii (Poltransplant), których głównym celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej, w tym m.in.:

 1. Wprowadzono zakupy grupowe dot. działalności realizowanej przez NCK oraz RCKIK - korzyści w wysokości ponad 30 mln zł.
 2. Wdrożono nowy system nadzoru nad podległymi MZ instytutami badawczo-naukowymi (raportowanie, monitorowanie, cele strategiczne, programy restrukturyzacji).
 3. Zainicjowano projekty informatyczne usprawniające działania w obszarach: systemu zarządzania krwią (e-Krew), systemu transplantacyjnego, systemu zawierania umów z lekarzami-rezydentami (SIR).

Poza wymienionymi powyżej działania, do aktualnie nadzorowanych przez wiceministra Sławomira Gadomskiego zainicjowanych projektów zaplanowanych do realizacji w 2020 r. należy zaliczyć przede wszystkim:

 1. Przygotowanie ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, głównie w zakresie zmian dot. frakcjonowania osocza w Polsce w celu zapewnienia dostępności systemu ochrony zdrowia do leków osoczopochodnych.
 2. Przygotowanie Strategii dla Transplantologii mającej na celu zmiany legislacyjne i operacyjne skutkujące zwiększeniem liczby dawców i przeszczepów w Polsce.
 3. Przygotowanie ustawy o jakości mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów w Polsce.

Ponadto wykonuje obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – Zdrowie w wysokości ponad 14 mld zł, w tym odpowiadał za nowelizację ustawy o świadczeniach (…) w zakresie przyspieszenia tempa wzrostu nakładów (tzw. ustawa 6%).

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu.


Back To Top