Doctor habilitated of juridical sciences. Since 11 February 2016 he has been a judge of the Supreme Court, in the Labour Law and Social Security Chamber. 
He graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk in 1994. In September 1994, he became a trainee judge at the Provincial Court in Olsztyn. After passing the judge’s exam in 1996, he worked as an assistant judge: the first year at the District Court in Kętrzyn, the second year at the District Court in Olsztyn. In 1998 he was nominated a judge of the District Court in Olsztyn. Since 1999 he has adjudicated exclusively in cases relating to employment and social security. In March 2005 he was promoted to the Regional Court in Olsztyn, while in May 2013 he was permanently seconded to the Court of Appeal in Bialystok. In September 2013 he was nominated an appellate judge. The crown of his career was the nomination as a Supreme Court judge. 
Apart from his work on the bench, since 21 December 1998 has has been employed as a university lecturer. In April 2007 he defended his PhD thesis, and in November 2016 he was awarded the degree of doctor habilitated. He is an assistant professor at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, at the Department of Labour Law and Social Security. His academic output comprises around 90 publications, including four monographs, commentaries on the Labour Code, case notes, and articles. Since 2012, as a permanent lecturer of the National School of the Judiciary and Public Prosecution, he has delivered courses for trainees and judges. 
He is a member of the Academic Council of Praca i Zabezpieczenie Społeczne periodical. 
He is also a member of the editorial board of Orzecznictwo Sądów Polskich journal.

Publications:


Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012
Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, Warszawa 2013
Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2014
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Warszawa 2015
Kodeks Pracy. Komentarz, Gdańsk 2015, red. J. Żołyński (współautor P. Prusinowski), wyd. 2, Gdańsk 2017
System Prawa Pracy. Tom II. Indywidualne Prawo Pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017 (współautor P. Prusinowski)
Wypowiedzenie umowy o pracę, Warszawa 2017, Z. Góral, P. Prusinowski, K. Stefański, M. Włodarczyk
Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2018, wyd. 4 (współautor P. Prusinowski), wyd. 5, Warszawa 2020
System Prawa Pracy. Tom IX. Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Globalne, red. K.W. Baran, Warszawa 2019 (współautor Piotr Prusinowski)
System Prawa Pracy. Tom X. Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Europejskie, red. K.W. Baran, Warszawa 2020 (współautor P. Prusinowski)
System prawa Pracy. Tom XI. Pragmatyki Pracownicze, red. K.W. Baran i Z. Góral, Warszawa 2021

Podmiotowe „rozdrabnianie” świadczenia pracy [w:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017
Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 § 4 k.p., „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2017, vol. 24
Postępowanie dowodowe przed sądem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, Tom CIX
Normatywna konstrukcja mobbingu, „Monitor Prawa Pracy” 2018/9
Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, Tom CXIII
Okresy odpoczynku a naruszenie dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 4
Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika – wybrane problemy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2019, nr 3944, „Przegląd Prawa i Administracji” CXVII
Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, nr 2, tom 26
O zakazie z art. 52 § 2 k.p. w ujęciu przedmiotowym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 11

No Related Media found.
Back To Top