doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M., adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat (praktyka od 2006 r.), absolwent studiów LL.M. z zakresu niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego oraz prawa spółek na Uniwersytecie w Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Heidelbergu (stopień Dr. iur. – doctor iurisprudentiae – uzyskany z najwyższą oceną summa cum laude), nostryfikacja doktoratu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kolegiat Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów: w Heidelbergu, Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (stypendia badawcze m.in. w King's College Cambridge (Wielka Brytania)); członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w polskim, niemieckim i europejskim prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Back To Top