Jagiellonian University

Department of Private Economic Law

Head of the Department of Local Self-Government Law

Co-author of political reforms in the sphere of local self-government and public administration. In the years 1990–1991, delegate of the Government Plenipotentiary for Local Self-Government in the Cracow Voivodeship, and then (1991–1994), Deputy Minister in the government of Hanna Suchocka, responsible for local self-government and territorial government administration. Co-creator (1992) of Regional Chambers of Audit. Expert of the Constitutional Committee (1996–1997) in the field of local self-government. Head of the team that prepared the concept and draft bills creating the system of new voivodeships for the government of Jerzy Buzek in the years 1997–1998. Lecturer at the National School of Public Administration since its inception, member of the School Council, and its chairman in the years 2011–2016. In the years 1999–2005, Chairman of the Civil Service Council, whereas in the years 2008–2017, member of the Council of the Supreme Audit Office. In the years 2011–2018, chairman of the Legislative Council of the Prime Minister.

Editor-in-chief of 'Finanse Komunalne' (as of 1995) and 'Przegląd Legislacyjny' (2011–2018), member of the editorial boards of ‘Kwartalnik Prawa Prywatnego’, ‘Samorząd Terytorialny”, ‘Casus” & ‘Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych’.

Awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta.

Scientific interests include: local self-government law, structural administrative law, public economic law, as well as commercial law, securities law, commercial contract law and transport law.

Author of three monographs, nearly 100 scientific articles, editor of volumes of ‘System Prawa Handlowego’: vol. 4 - ‘Prawo instrumentów finansowych’ & vol. 5 - ‘Prawo umów handlowych’, co-editor of the textbook ‘Private Economic Law’ (‘Prawo Gospodarcze Prywatne’).

Publications (2015-2018)

1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (ed.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

5. Mirosław Stec, Konosament [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

6. Mirosław Stec, Dowody składowe [in:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

7. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (ed.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, vol. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [in:] System Prawa Handlowego, vol. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

12. Mirosław Stec (ed.), System Prawa Handlowego vol . 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77.

15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [in:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, ed. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [in:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509.

21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (ed.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

No Related Media found.
Back To Top