ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9195-3920

A researcher at the Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow (Poland). He specializes in copyright law, Internet law, protection of personal interests, and contract law. In his academic activity, he focuses in particular on legal issues concerning the digital market, e.g. in the field of copyright protection (property or moral rights), consumer protection and protection of the right to image or privacy. Recipient of scholarship of the Foundation for Polish Science. Member of ALAI Poland academic organization; digital content expert for, among others, Polish Confederation Lewiatan, Association of Private Media Employers. Attorney at law. 

Major publications:

Monographs:


Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 501
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004, s. 214

Articles in academic journals: 

Nowe obowiązki dostawy treści lub usług cyfrowych: uwagi wybrane do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/2 (148), s. 244-252
A. Matlak, T. Targosz, M. Wyrwiński, Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online. MATLAK ANDRZEJ, TARGOSZ TOMASZ, WYRWIŃSKI MICHAŁ. ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej; 2020/4 (150), s. 14-48
Wstrzymanie wykonania obowiązku przeprosin na skutek naruszenia dóbr osobistych przed złożeniem skargi kasacyjnej, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2018/2 (140), s. 143-152
K. Wyrwińska, M. Wyrwiński, Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia, Transformacje Prawa Prywatnego 2018/2, s. 91-112
Regulacja prawna świadczenia usług w prawie angielskim. Inspiracja dla ustawodawcy polskiego?, Transformacje Prawa Prywatnego 2016 nr 4 s. 109-137
M. Wyrwiński, T. Targosz, Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego, Forum Prawnicze 2015/1, s. 18-31
T. Targosz, A. Tischner, M. Wyrwiński, Ocena zgodności prawa polskiego z porozumieniem ACTA, Zesz.Nauk.UJ Pr.Wynal. 2012 nr 3 (117) s. 5-65
Opinia prawnicza a prawo autorskie. Cz. 1. Radca Prawny 2011/119 dodatek naukowy, s. 2-5
Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, ZNUJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2006 nr 96, s. 231-243
Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego : uwagi na tle art. 3701 k.p.c., Monitor Prawniczy 2006/16, s. 858-868
Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005/ 20, s. 986-994
Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005/ 1 s. 22-28
Wybrane zagadnienia dotyczące firmy w nowelizacji Kodeksu cywilnego, Zeszyty Prawnicze TBSP UJ 2004, nr 11-12, s. 121 – 127
Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002/4, s. 89-104

Chapters in collective volumes:


M. Wyrwiński [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I i II, red. R. Markiewicz, Warszawa 2021, art. 16, 36, 37, 39, 60, 65, 66, 67, 68, 78 pr. aut.
K. Wyrwińska, M. Wyrwiński, Ewolucja koncepcji jedności prawa cywilnego: uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w związku z ochroną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie, Red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa, Wolters Kluwer, 2020 s. 281-293
Wyłączenie formy elektronicznej na skutek pactum de forma [w:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018, s. 958-965
Internetowe pośrednictwo najmu obiektu wakacyjnego: wybrane zagadnienia [w:] Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla, red. P. Cybula, Kraków 2018, s. 625-631
Przypisanie autorstwa w cytacie - wybrane zagadnienia [w:] Experientia docet: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 492-499
Odpowiedzialność cywilna (w spółce akcyjnej) [w:] Prawo spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2016, s. 1787 – 1815
Komentarz do art. 6 i 7 ustawy [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradza, Warszawa 2016, s. 265 – 282
Dostarczanie treści cyfrowych w Internecie - problem kwalifikacji prawnej świadczenia [w:] Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, red. M. Kućka, K. Pałka, Warszawa 2015, s. 188-213
Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015, s. 913-924
Domniemanie, fikcja prawna i reguły interpretacyjne w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wybrane kontrowersje [w:] Spory o własność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1487-1504
Pojęcie i cechy tzw. sukcesji uniwersalnej podzielonej na podstawie art. 531 k.s.h. [w:] Rozprawy cywilistyczne: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, Warszawa 2013, s. 51-57
J. Szwaja, A. Herbet, M. Wyrwiński, Komentarz do art. 406 k.s.h.; J. Szwaja, M. Wyrwiński, Komentarz do 407, 408, 409, 410, 411, 420 k.s.h. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom III, Spółka akcyjna, Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013, s. 1037 – 1049, 1095 – 1136, 1324 – 1334
Pojęcie przedsiębiorcy, Kodeks dobrych praktyk, Odpowiedzialność cywilna: roszczenia o: zaniechanie, usunięcie skutków, złożenie oświadczenia, zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. E. Nowińska, D. Kasprzycki, Kraków 2012, s. 127-131, 266-276, 277 – 289
Komentarz do art. 104, 106-107 (1) oraz 110 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, M. Wyrwiński, Prawo autorskie i prawa pokrewne: komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2011, publikacja elektroniczna SIP LEX
Zgoda na naruszenie dobra osobistego [w:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009, s. 204-223
K. Wyrwińska, M. Wyrwiński, Miejsce i termin spełnienia świadczenia (współautorka Karolina Wyrwińska) [w:] Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, red. Marlena Pecyna, Kraków 2009, s. 147–167
S. Szuster, M. Wyrwiński Komentarz do art. 5 prawa bankowego [w:] Prawo bankowe. Komentarz, tom I, red. F. Zoll, Zakamycze 2005, s. 86 – 106
Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego (dotyczących firmy i prokury), zmienionych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, publikacja elektroniczna

No Related Media found.
Back To Top