ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1906-7996


PhD degree in legal sciences; legal advisor, assistant at the Department of Intellectual Property Law of the Jagiellonian University in Krakow (Poland), editor of Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej and reviewer of the Internet Legal Review TBSP UJ.

In 2017 dr Michał Markiewicz defended his PhD dissertation entitled Management of Shared Copyright at the Jagiellonian University. The dissertation was awarded by the Minister of Science and Higher Education in the competition for the best scientific study on intellectual property organized by the Patent Office of the Republic of Poland. In 2014 he successfully completed legal advisor’s training held and organized by the District Chamber of Legal Advisors in Cracow, and in 2015 upon successfully sitting for the legal advisor’s examination, he was officially awarded the title of legal advisor. A graduate of the Jagiellonian University, where he studied law at the Faculty of Law and Administration.
Mainly interested in issues related to intellectual property law, above all copyright and civil law, in particular personal rights, goods and chattels, including the Right of Publicity and protection of correspondence.

Selected publications:

Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018
Tymczasowe tabele wynagrodzeń sposobem na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktów pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a reemitentami kablowymi [in:] Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda, Warszawa 2015
Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [in:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015
Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 122
Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [in:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115


No Related Media found.
Back To Top