ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1906-7996

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.

W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim. Za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, a w 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego został radcą prawnym. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawem autorskim oraz prawem cywilnym, w szczególności dobrami osobistymi, w tym prawem do wizerunku oraz ochrony korespondencji.

Wybrane publikacje:

Zarząd wspólnym prawem autorskim, Warszawa 2018

Tymczasowe tabele wynagrodzeń sposobem na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie konfliktów pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a reemitentami kablowymi [w:] Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda, Warszawa 2015

Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015

Roszczenie organizacji zbiorowego zarządzania o zaniechanie reemisji utworów przez operatorów sieci kablowych, ZNUJ 2013, z. 122

Licencja ustawowa do korzystania z utworu dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Cywilnoprawna ochrona korespondencji, ZNUJ 2012, z. 115

No Related Media found.
Back To Top