ORCID 0000-0002-5439-475X

Scientific affiliation: Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Department of Administrative Procedure
In the period from October 1st, 1984 until June 1st, 1989, studied law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University and defended her master's thesis entitled "Parents' Child Maintenance Obligation Against the Background of General Alimony Obligation Rules", written at the Civil Law Department of the Jagiellonian University under the supervision of prof. dr hab. Janina Preussner-Zamorska.
On June 15th, 2000, successfully defended her PhD dissertation entitled "The Scope of Administrative Control by the Supreme Administrative Court", written under the scientific guidance of prof. dr hab. Tadeusz Woś and on June 19th, 2000, obtained a PhD degree in legal sciences. In 2010, obtained a post-doctoral degree on the basis of the dissertation "Effectiveness of Administrative Court Rulings".
As of February 1st, 1989, she was first employed as an assistant trainee, then assistant, and as of October 1st, 2001, as an assistant professor at the Department of Administrative Proceedings of the Jagiellonian University, and of November 1st, 2014 – an associate professor of the Jagiellonian University.
In the years 1989 – 1991 completed judge training at the Voivodeship Court in Cracow. After her judicial exam passed with the “very good” result, on November 25th, 1991, appointed associate judge at the Regional Court for Cracow Podgorze in Cracow. On June 14th, 1993, appointed judge at the Regional Court for Cracow Podgorze in Cracow, and on October 17th, 1996 - judge at the Voivodeship Court in Cracow. She adjudicated in civil matters and also served as an inspector. On June 5th, 2003, appointed judge at the Court of Appeal in Cracow, and on August 25th, 2010 –judge at the Civil Chamber of the Supreme Court, where she still adjudicates today.
In her scientific research, she successfully combines a variety of administrative, judiciary-administrative and civil matters, in particular the issues of administrative and judicial enforcement.
Awarded the Collegiate Award of the Ist degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the academic year 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012, the Collegiate Award of the IInd degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the 2016/2017 academic year, as well as the Collegiate Award of the IIIrd degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the 2017/2018 academic year.

Publications (2016-2018)

1. M. Romańska, Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela, red. H. Kaflak-Januszko, D. Fal, Warszawa 2016, s. 99–111 (1,1 ark.).
2. M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, komentarz do: art. 6-44, 58 § 4 (uwagi 21-32), 123-131, 172, 285a-285l, 288-301 (arkuszy 12,8+0,84+2,9+0,2+1,6+2,08 łącznie – 20,42).
3. M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
4. M. Romańska, Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?, „Problemy Postępowania Egzekucyjnego” 2016, nr 7, s. 7–28.
5. M. Romańska, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 163-195.
6. M. Romańska, Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 472–495.
7. M. Romańska, Hipoteka przymusowa ustanawiana w celu zabezpieczenia należności publicznoprawnych - aktualne problemy [w:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, Radom 2017, s. 191–207.
8. M. Romańska, Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Ius est a iustitia appellatum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 695–720.
9. M. Romańska, Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1061–1073.
10. M. Romańska, komentarz do § 192–202 [w:] M. Romańska (red.), W. Brazewicz, J. Ćwik-Bielińska, K. Gonera, W. Łukowski, M. Romańska, P. Rogoziński, M. Siwek, E. Stryczyńska, M. Uliasz, D. Trautman, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Warszawa 2017.
11. M. Romańska [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
12. M. Romańska, Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej [w:] X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Monografia, red. M. Stręciwilk, M. Rakowska, Warszawa 2017.
13. M. Romańska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r., I OSK 493/14, OSP 2017, nr 2, poz. 9.
14. M. Romańska, Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania – charakter świadczenia i jego wysokość w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich [w:] Przewlekłość postępowania sądowego, red. O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz, Warszawa 2018.
15. M. Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym, T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seria Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej 2018, s. 13–33.
16. M. Romańska, Problem ciężaru dowodu w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2018, s. 61–68.
17. M. Romańska, Przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej w procedurze sądowoadministracyjnej [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego, Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018, s. 243–256.
18. M. Romańska, Administracyjne postępowanie uproszczone – ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7 kwietnia 2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018, s. 257–265.
19. M. Romańska, O efektywności zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na nieruchomościach – uwagi na temat sposobu wykonania wyroku TK z 25.10.2016 r., SK 71/13, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 517–530.
20. M. Romańska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2017 r., I OPS 3/17, OSP 2018, nr 4, poz. 41.
21. M. Romańska, Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UL w Lublinie.
22. M. Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UMK w Toruniu.
23. M. Romańska, Równość stron cywilnego stosunku prawnego i mechanizmy jej przywracania, tekst oddany do druku, jako efekt badań zrealizowanych w ramach uzyskanych na ten cel środków.
24. Reviews for journals: „Judicial Review”, "Casus", "Local Self-Government", "Public Finance", "Criticism of Law".

Other activity in the years 2016–2018

PhD dissertations – supervisor:
1. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, w specjalności – postępowanie administracyjne, thesis defended on June 19th, 2017
2. Magdalena Mazurek-Redmerska, Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, w specjalności – postępowanie cywilne, thesis defended on October 16th, 2017
3. Urszula Fronczek, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w specjalności – postępowanie administracyjne, thesis defended on June 18th, 2018

Reviews of post-doctoral dissertations:

Dr Maciej Muliński’s, on the basis of the monograph „Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Wydawnictwo Currenda 2017, s. 424 (without the reference list), as well as his other – following his PhD – scientific activity, written on the basis of the ordinance of the Central Commission for Degrees and Titles of February 6th, 2018, filed April 30th, 2018.

Reviews of PhD dissertations:

Maciej Ptak’s PhD dissertation, entitled . „Granice i zasady orzekania sądów administracyjnych w sprawach skarg na decyzje administracyjne” (s. 570), written under the supervision of dr hab. Marcin Kamiński, professor of Jagiellonian University, written on the basis of the appointment as a reviewer of Maciej Ptak’s PhD dissertation by the resolution of the Council of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University of January 18th, 2016

Participation in the post-doctoral commission:

Dr Joanna Lemańska’s, June 20th, 2017, as a member, by ordinance of the Central Commission for Degrees and Titles of November 8th, 2016.
Papers, speeches and lectures at conferences and trainings (not covered by the pensum at the Jagiellonian University):
2016
1. Training dedicated to notaries organized by the Association of Notaries of the Republic of Poland, January 30th, 2016, Warszawa, lecture – Problematyka użytkowania wieczystego, zabudowy na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, obciążania użytkowania wieczystego.
2. Conference organized by the First President of the Supreme Court, February 26th, 2016, Warszawa – Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, voice in the discussion (SN RP, Studia i Analizy. Materiały Naukowe, t. III, 2016).
3. Conference of notaries from the District of the Notary Chamber in Warsaw, May 19th, 2016, Warszawa, lecture - Podziały nieruchomości oraz ich dostęp do dróg publicznych.
4. Training dedicated to judges of the Court of Appeal in Warsaw, May 31st & June 1st, 2016, Toruń, lectures – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN. Problematyka gruntów warszawskich.
5. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, June 6th – June 8th, 2016, series of lectures – Umowa o roboty budowlane.
6. Training dedicated to notaries organized by the Association of Notaries of the Republic of Poland, September 16th, 2016, Warszawa, lecture – Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
7. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, October 6th – October 8th, 2016, series of lectures – Umowa o roboty budowlane.
8. Training dedicated to judges from the District of the District Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow; Bukowina Tatrzańska, November 6th , 2016, lecture – Aktualne problemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
9. Training dedicated to judges of the District Court in Warsaw, November 21st, 2016, Warszawa, lectures – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN.
2017
1. Conference organized by the Supreme Administrative Court, presentation of the Expert Team Report on research done in the years 2012–1016 organized by the Supreme Administrative Court, Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa, January 23rd, 2017, voice in discussion.
2. Conference organized by the Financial Chamber of the Supreme Administrative Court, Warszawa, March 20th – March 21st, 2017, Związek prawa cywilnego i prawa podatkowego, voice in discussion.
3. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, March 29th & May 29th – May 31st , 2017, series of workshops entitled Roszczenia odszkodowawcze w związku z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.
4. Conference of notaries from the District of the Notary Chamber in Warsaw, April 29th, 2017, Warszawa, lecture entitled Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
5. NCU nationwide scientific conference – Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń, May 11th, 2017, speaker & chair.
6. International Conference - Excessive length of court proceedings (Ministry of Justice, SWPS University, Supreme Court, NSA, National School of Judiciary and Prosecutor's Office), Warszawa, June 23rd, 2017, presentation entitled Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym.
7. Problematyka roszczeń mających źródło w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy, lectures at the training dedicated to prosecutors organized by the Public Prosecutor’s Office, September 19th, 2017, Warszawa.
8. Congress of the Civil Procedure Departments, entitled Nadużycie prawa procesowego, Poznań, September 21st – September 24th 2017, voice in discussion.
9. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Warszawa, November 22nd – November 24th, 2017, series of lectures entitled Umowa o roboty budowlane
10. Jubilee conference on the occasion of the 10th anniversary of the National Board of Appeal, December 5th, 2017, Warszawa, presentation entitled Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
2018
1. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, April 4th – April 6th & September 24th – September 26th, 2018, series of lectures entitled Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
2. Eastern Public Procurement Forum – 2018 edition entitled Public Procurement Procedure, Lublin UMCS, April 16th, 2018, presentation entitled Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3. Association of Polish Judges Iustitia, C.H. Beck Publishing House, Department of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, International conference entiled Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa, April 23rd, 2018
4. NCU nationwide scientific conference – Formy działania administracji w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Toruń, May 10th, 2018, speaker and chair
5. X Jagiellonian Colloquium - On methods and effects of securing claims in civil proceedings, Cracow, May 18th, 2018, presentation entitled Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
6. International scientific conference organized by the Public Procurement Law Association - Competition law and public procurement - two sides of the same coin, Warsaw, June 12th, 2018, participation in a discussion panel
7. Congress of the Departments of Administrative Law and Administrative Procedure, entitled Administrative law today and tomorrow, Warsaw, June 25th – June 27th, 2018, participation in the discussion
8. II Galician Seminar of Administrative Proceedings "Silence of Administration", Rzeszów, September 12th – September 14th, 2018, paper entitled Środki prawne w postępowaniu administracyjnym kończącym się przez milczące załatwienie sprawy – wybrane problemy konstrukcyjne
9. Training dedicated to judges from the district of the District Court in Sieradz, lecture Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej i reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w takich postępowaniach, Wrocław, October 2nd, 2018.
10. XII Scientific Seminar of the Department of Law of Local Self-Government of the Jagiellonian University, The Unitarian Character of the State and Local Self-Government, Cracow, October 11th – October 12th, 2018, participation in the discussion
11. Training dedicated to judges from the District of the District Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow; Bukowina Tatrzańska, November 12th – November 13th, 2018, lecture - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym
12. National Scientific Conference - Standards of modern administration and administrative law - current challenges, Łódź, November 21st, 2018.

Other:

1. Participation in the competition court in the "Judicial Review" competition, held on February 19th, 2015, for the most useful for judicial practice law book published in 2013.
2. Participation in the competition court in the " Judicial Review" competition, held on February 24th, 2016 for the most-useful for judicial practice law book published in 2014.
3. Participation in the competition court in the "Judicial Review" competition, held on February 21st, 2018 for the most useful for judicial practice law book published in 2016.


No Related Media found.
Back To Top