Wieloletni praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych – sekretarz komisji przetargowej w miejskim zakładzie budżetowym (komunikacja miejska); pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz główny inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej; swoje doświadczenie zdobywał zarówno po stronie zamawiającego, jak i instytucji dokonujących kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Back To Top