ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9750-2936
Affiliation:
Adam Mickiewicz University, Faculty of Law and Administration

In the years 1996–2001, studied at the Adam Mickiewicz University in Poznan at the Faculty of Law and Administration; in the years 2001-2004, completed judicial training at the District Court of Poznan, while in the years 2002–2007 - PhD studies at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan. In 2007, obtained a PhD degree in legal sciences, afterwards, in the years 2008–2018, employed as an assistant professor at this university. In 2014 he obtained a postdoctoral degree in legal sciences, and since 2018 he has been an associate professor at the Adam Mickiewicz University in Poznan. As of 2010, he has also lectured at Polish-German law studies at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder).
In the years 2001–2004 –a trainee judge, as of 2008 – an assistant judge and as of 2008 – a district court judge. As of 2018, he has been a civil and enforcement inspector.
In 2015 he was awarded the second prize in the 50th Competition held by "Państwo i Prawo" for the best postdoctoral dissertation in the field of legal sciences for the monograph "Analogy in Civil Procedural Law" (Warsaw 2013); in 2015 - a special prize of the 6th edition of a competition run jointly by Wolters Kluwer Polska and the Editorial Board of “Przegląd Sądowy” for a "Law Book, Most Useful in Judicial Practice Issued in 2013" for the monograph "Analogy in Civil Procedural Law" (Warsaw 2013); while in 2001 he was awarded the Sapere aude Medal of the Adam Mickiewicz University in Poznan for outstanding academic achievement and outstanding participation in the life of the University.
In the years 2013–2015, member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for the implementation of Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and the European Council of July 4th, 2012; in the years 2011–2015 - a member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for Enforcement; in the years 2011–2015 - member of the problem team of the Civil Law Codification Commission for Civil Procedure; as of 2010 - member of the Editorial Committee of the quarterly “Polski Proces Cywilny”; and as of 2008 - member of the Scientific Society of Civil Processualists.

List of publications (2016-2018)
1. Wynagrodzenie pełnomocnika procesowego kilku współuczestników formalnych, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7, s. 366–371.
2. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 1, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 5, s. 5–47.
3. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, część 2, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016, nr 6, s. 5–28.
4. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym na tle prawa krajowego [in:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, s. 211–247.
5. Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 524–538.
6. System(y) gromadzenia materiału w postępowaniu nieprocesowym [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 636–655.
7. Podstawy i wyłączenia udzielenia zabezpieczenia, w: System prawa procesowego cywilnego, red. T. Ereciński, t. V, Postępowanie zabezpieczające, red. A. Jakubecki, Warszawa 2016, s. 237–328; s. s. 338–399; s. 432–493; s. 494–754, s. 755–824.
8. Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 522–534.
9. Notarialny tytuł egzekucyjny a małżeńskie stosunki majątkowe [in:] Notarialne tytuły egzekucyjne, red. A. Marciniak, Warszawa 2017, s. 107–132.
10. Intertemporal solutions in law of civil procedure [in:] The intertemporal problems – polish legal perspective, red. J. Mikołajewicz, A. Godek, W. Szafrański, Poznań 2017, s. 61–85.
11. Kierunki zmian egzekucji sądowej, Sopot 2017, ss. 186, redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk.
12. Związanie wierzyciela umową dłużnika o wyłączenie prawa do żądania zniesienia współwłasności. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14.09.2016 r., III CZP 36/16, „Polski Proces Cywilny” 2018, nr 2, s. 247–263.
13. Regulacje intertemporalne w nowych ustawach komorniczych, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, red. A. Marciniak, Sopot 2018, s. 23–47.
14. Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 835–865.
15. Integracja postępowania zabezpieczającego z postępowaniem nieprocesowym [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 571–582.
16. Nadużycie prawa procesowego cywilnego, Warszawa 2019, ss. 647; redakcja naukowa, współredaktor P. Grzegorczyk, F. Zedler.
17. Spory o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału [in:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 425–470.No Related Media found.
Back To Top