ORCID 0000-0002-2946-3100

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: prawo handlowe i umowy handlowe, prawo ochrony konkurencji, prawo reklamy i mediów, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne.
Uczestniczka zagranicznych staży naukowych (Amsterdam, Londyn, Trydent, Paryż).

Autorka i współautorka licznych opracowań naukowych (artykuły, glosy, wydawnictwa podręcznikowe, komentatorskie).
Prelegent, uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych poświęconych prawu handlowemu.
Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Rady Arbitrażowej i Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Członek sekcji polskiej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association).

Publikacje z ostatnich lat:
1. Prawna ochrona produktów leczniczych w postaci wyłączności danych i wyłączności rynkowej [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Warszawa 2019.
2. Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, red. J. Olszewski, Ł. Błaszczyk, R. Morek, Rzeszów 2018.
3. Prawo do dywidendy a uchwała walnego zgromadzenia wyłączająca zysk od podziału – uwagi na tle przykładów orzeczniczych [w:] Kodeks Spółek Handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
4. Zdolność aportowa know-how [w:] Societates et obligationes – tradycja współczesność, przyszłość, Księgi jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018.
5. Karnoprawna ochrona znaków towarowych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej – kilka uwag szczegółowych [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.
6. Reklama usług sensytywnych na przykładzie reklamy gier hazardowych [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018.
7. Wykorzystanie w nazwie domeny internetowej cudzych oznaczeń identyfikacyjnych jako czyn nieuczciwej konkurencji [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017.
8. Prawa własności przemysłowej jako przedmiot aportu; Korzystanie z wyłączności faktycznej; Rozporządzanie wyłącznością faktyczną; Wyłączność faktyczna jako przedmiot aportu (rozdział IV pkt 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) [w:] System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.

Back To Top