Tax advisor, VAT expert, specializing in ongoing tax consultancy in the field of VAT, as well as tax proceedings (represents clients before tax authorities and administrative courts). Authorized Representative in VAT legal cases before the Court of Justice. Author of numerous books on VAT as well as numerous articles in professional tax press. A valued lecturer in the field of VAT. As of 2014, she has cooperated with one of the largest Polish law firms GWW. Member of the Editorial Board of „Przegląd Podatkowy”.

In 2017, she was awarded the 2nd place in the “Gazeta Prawna” Ranking in the category 'Tax Advisor in the Field of VAT', in 2018 - in the same category – the 3rd position, and in the Ranking of the prestigious "International Tax Review" journal – the title of leader in the "Women in Tax Leaders 2017" and "Indirect Tax Leaders 2017" categories.

List of publications:
Book publications:

VAT. Wybór orzecznictwa, red. nauk. M. Militz, Warszawa 2015
M. Militz [in:] Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. nauk. B. Brzeziński, D. Dominik- Oginska, A. Zalasiński, Warszawa 2015
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, T. Siennicki, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. nauk. W. Nykiel, red. nauk. A. Zalasiński, Warszawa 2014
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, A. Bącal, M. Bącal, Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT, Wrocław 2009 (and subsequent editions – updates 2010, 2011, 2012, 2013)
M. Militz, D. Dominik-Ogińska, M. Bącal, VAT w interpretacjach organów podatkowych, Warszawa 2010

Publications in the reviewed scientific journal:
M. Militz, Zmiana czynników uwzględnianych przy odliczeniu podatku naliczonego jako przesłanka koniecznej korekty, „Przegląd Podatkowy” 2018/7
M. Militz, Odwrotne obciążenie w VAT – wymogi materialne i formalne realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, „Przegląd Podatkowy” 2018/3
M. Militz, Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?, „Przegląd Podatkowy” 2017/7
M. Militz, Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT – rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2017/4
M. Militz, J. Waśko, Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT, „Przegląd Podatkowy” 2016/10
M. Militz, Każde postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT powinno podlegać kontroli sądowej – rzecz o tym, jak historia zatoczyła koło..., „Przegląd Podatkowy” 2016/7
M. Militz, Możliwość korekty podatku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi – krajowe regulacje w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Almos, „Przegląd Podatkowy” 2015/2
M. Militz, Glosa do wyroku TS z dnia 16 kwietnia 2015 r., C-42/14, „Przegląd Podatkowy” 2015/6
M. Militz, Nowe aspekty badania dobrej wiary u nabywców paliw, „Przegląd Podatkowy” 2014/8
M. Militz, Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT – ułatwienia czy utrudnienia?, „Przegląd Podatkowy” 2014/2
M. Militz, Kiedy wykonanie szafy wnękowej podlega opodatkowaniu stawką obniżoną?, „Przegląd Podatkowy” 2014/1
M. Militz, Wyrok w sprawie TNT Express Worldwide – analiza skutków wyroku "na dziś" i "na przyszłość", „Przegląd Podatkowy” 2013/8
M. Militz, Wyłączenie z definicji podatnika czynności wykonywanych osobiście, „Przegląd Podatkowy” 2013/10
M. Militz, Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, „Przegląd Podatkowy” 2013/1
M. Militz, Procedura marży tylko dla sprzedaży samochodów osobowych zakupionych z legalnym zwolnieniem z VAT, „Przegląd Podatkowy” 2012/9
M. Militz, Programy lojalnościowe na gruncie przepisów o VAT – model unijny i model krajowy, „Przegląd Podatkowy” 2012/3
M. Militz, Premie pieniężne rabatem, „Przegląd Podatkowy” 2012/8
M. Militz, Zawiłości refakturowania usług, „Przegląd Podatkowy” 2012/2
M. Militz, Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu, „Przegląd Podatkowy” 2011/6
M. Militz, G. Mularczyk, Nowe zasady wystawiania, przechowywania i przesyłania faktur VAT, „Przegląd Podatkowy” 2011/2
M. Militz, VAT od importu usługi zakupionej od podmiotu z raju podatkowego – podatkiem do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2011/1
M. Militz, Opodatkowanie VAT zaliczek w obrocie krajowym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i sądów krajowych, „Przegląd Podatkowy” 2011/4
P. Gruza, Z. Makowski, M. Militz, Z. Modzelewski, G. Mularczyk, C. Pieńkosz, I. Sawicka, VAT. Nowe regulacje – nowe wątpliwości, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
M. Militz, Bony towarowe dla pracowników, „Przegląd Podatkowy”2010/11
M. Militz, Nowatorskie poglądy sądów administracyjnych w kwestii wystawiania i przechowywania faktur, „Przegląd Podatkowy” 2010/3
M. Militz, Faktura przesłana do odbiorcy faksem lub e-mailem a prawo do odliczenia, „Przegląd Podatkowy” 2010/7
Z. Makowski, M. Militz, Zwrot VAT dla podatników nieposiadających siedziby w państwie zwrotu, „Przegląd Podatkowy” 2010/2
D. Dominik, M. Militz, Opodatkowanie WDT – przykład formalnej teorii dowodu w polskim prawie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2010/8
M. Militz, Prawnicy a VAT – istotne orzeczenia sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/9
M. Militz, Kto w 2010 roku może zrezygnować z opodatkowania VAT?, „Przegląd Podatkowy” 2010/2 M. Militz, Leasing i ubezpieczenie to jedno świadczenie. Glosa do uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10, „Przegląd Podatkowy” 2010/12
M. Militz, Zakres temporalny kognicji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – wyrok w sprawie Elektrowni Pątnów II, „Przegląd Podatkowy” 2010/1
M. Militz, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Podatkowy” 2010/11
A. Bącal, D. Dominik, M. Militz, P. Ogiński, Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/11
D. Dominik, M. Militz, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na wykładnię polskich przepisów w zakresie podatków pośrednich, „Przegląd Podatkowy” 2009/10
M. Militz, Dostawa towarów używanych – zwolnienia w podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009/2
M. Militz, Nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika VAT w polskich przepisach. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 marca 2009 r., I FPS 6/08, „Przegląd Podatkowy” 2009/8
M. Militz, Świadczenia złożone w najnowszym orzecznictwie ETS, „Przegląd Podatkowy” 2008/9
M. Militz, Zmiany w zakresie obniżania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług a zasady prawa wspólnotowego, „Przegląd Podatkowy” 2008/12
M. Militz, Aport a korekta odliczeń. Aspekty wspólnotowe problemu, „Przegląd Podatkowy” 2008/11 M. Militz, Sprzedaż działek budowlanych z majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Glosa do wyroku NSA z dnia 29 października 2007 r., I FPS 3/07, „Przegląd Podatkowy” 2008/2
M. Militz, Vat od niezwróconego zadatku – kazuistyka czy zasady?, „Przegląd Podatkowy” 2007/11


No Related Media found.
Back To Top