Prawnik z dużym doświadczeniem w prawie pracy, sprawach imigracyjnych i postępowaniach sądowych. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami, transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami związanymi ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność za szkodę, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna).

Od wielu lat doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa imigracyjnego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem The Law Society of England and Wales. Jest także członkiem (international associate) American Immigration Lawyers Association. Posiada także uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).


Back To Top