She graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk where she studied law. PhD student at the Department of Financial Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk and a legal advisor. For 21 years, continuously and incessantly affiliated to the Regional Chamber of Audit in Gdańsk, where she served as Deputy Spokesperson for the Public Finance Discipline competent for the Adjudicating Committee on Violations of Public Finance Discipline, Financial Management Inspector, member of the Chamber College, and as of June 1st, 2011 - President of the Chamber.

Chosen publications:

1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [in:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, composite work, ed. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [in:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, composite work, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [in:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, composite work, ed. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [in:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [in:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.
6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.No Related Media found.