PhD student at the Department of Financial Law and Economics, Faculty of Law, Masaryk University in Brno, Czech Republic, President of the Regional Chamber of Audit in Gdansk, Deputy President of the National Council of Regional Chambers of Audit, Chairwoman of the Committee for Budgetary Analyses of the National Council of Regional Chambers of Audit, an attorney at law.

Chosen publications:

1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [in:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, composite work, ed. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [in:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, composite work, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [in:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, composite work, ed. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [in:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [in:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, ed. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.
6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.No Related Media found.
Back To Top