Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie; specjalistka w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego; autorka wielu opracowań naukowych z tej dziedziny prawa (monografii, podręczników, artykułów, glos), w tym książek: Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym (Kraków 2004), Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym (Warszawa 2008, 2010) oraz Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Warszawa 2013).

No Related Media found.
Back To Top