ORCID 0000-0001-8245-9023
Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne (tytuł rozprawy doktorskiej „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”).
Jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2011 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, gdzie orzeka w wydziale cywilnym.
Jest także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Publikacje (2019–2020)
Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r., „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3.
System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1.
Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, współautor Krystian Markiewicz, HJRL. 2020, iss. 3, s. 1-33, https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-020-00146-y
System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1, s. 68–80.
Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 4, s. 5–22.
Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 3, s. 20–55.
Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Komentarz do art. 1096–1217, red. Andrzej Marciniak, współautorzy: Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz, Warszawa 2020.
Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 2, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7.11.2019 r., Warszawa 2020.
Kodeks postępowania cywilnego: koszty sądowe w sprawach cywilnych, dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym, przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. 1, redakcja naukowa Tadeusz Zembrzuski; współautorzy: Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Marcin Białecki, Łukasz Błaszczak, Joanna Bodio, Marcin Borek, Aleksandra Budniak- Rogala, Monika Cichorska, Sławomir Cieślak, Joanna Derlatka, Marcin Dziurda, Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Włodzimierz Głodowski, Jacek Gudowski, Sylwia Hajnrych, Józef Jagieła, Andrzej Jarocha, Aleksandra Klich, Marcin Kostwiński, Anna Kościółek, Robert Kulski, Anna Machnikowska, Małgorzata Malczyk, Olimpia Marcewicz, Joanna May, Monika Michalska- Marciniak, Joanna Mucha, Maciej Muliński, Marta Nowocień, Andrzej Olaś, Marcin Orecki, Henryk Pietrzkowski, Marta Romańska, Małgorzata Sieńko, Magdalena Skibińska, Stanisław Sołtysik, Jarosław Stasiak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Bartosz Wołodkiewicz, Tadeusz Zembrzuski, Karolina Ziemianin, stan prawny na 7 listopada 2019 r., Warszawa 2020.
Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy, „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 258–272.
Notatka ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Muszyna, 21–22.09.2019 r., „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 4, s. 557–559.
Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, redakcja naukowa: Paweł Grzegorczyk, Marcin Walasik, Feliks Zedler, współautorzy: Joanna Derlatka, Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Andrzej Jakubecki, Andrzej Jarocha, Andrzej Marciniak, Krystian Markiewicz, Joanna Misztal-Konecka, Vytautas Nekrošius, Robert Obrębski, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2019, s. 490–620.
Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest, „Access Justice East. Eur.” 2019, vol. 2, iss. 2, s. 53–85.

Publikacje (2016–2018)
1. Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości: rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses*, „Iustitia” 2018, nr 2, s. 61–76.
2. Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018, s. 177–210.
3. Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015–2018, [w:] Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, s. 83–115.
4. Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu?, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 267–275.
5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [w:] Mediacja: teoria, normy, praktyka, współautor: Radosław Flejszar, Warszawa 2017, s. 125–162.
6. Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 609–622.
7. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Wrocław, 19.09.2015 r. „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 2, s. 184–185.
8. Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 393–406.
9. Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
10. Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Sine ira et studio: Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 70–100.


No Related Media found.