ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8245-9023

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzią.

Jest członkiem: Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych; International Association of Procedural Law; International Association of Procedural Law; ELI (European Law Institute) z siedzibą w Wiedniu; Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, a także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz wykładowcą na studiach podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”, prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Główne dziedziny zainteresowań naukowych to postępowanie cywilne (proces i postępowanie nieprocesowe), europejskie i międzynarodowe prawo procesowe cywilne, komparatystyka prawa procesowego cywilnego oraz wymiar sprawiedliwości i prawo ustrojowe. 
Na podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 29.09.2020 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo na podstawie cyklu prac pt. „Między interesem publicznym a prywatnym – granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym”. Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne na podstawie uchwały Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”. 
Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych. Aktualnie jest kierownikiem międzynarodowego grantu NAWA „Impact of the COVID-19 pandemic on the justice system. Case study and suggested solutions”.
Autorka ponad 70 publikacji (także w językach obcych) z zakresu postępowania cywilnego, w tym monografii, komentarzy, artykułów i części w publikacjach zbiorowych. 

Wykaz wybranych publikacji naukowych:

1. K. Gajda-Roszczynialska, K. Markiewicz, Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, HJRL. 2020, iss. 3, s. 1–33.
2. K. Gajda-Roszczynialska, System koncentracji materiału procesowego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy: Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w postępowaniu zwyczajnym, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 1, s. 68–80.
3. K. Gajda-Roszczynialska, Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilnym. Cz. 2, Władza sądzenia a interes prawny, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 4, s. 5–22.
4. K. Gajda-Roszczynialska, Między interesem publicznym a prywatnym: granice władzy sądzenia w postępowaniu cywilny. Cz. 1, W poszukiwaniu pojęcia interesu, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 3, s. 20–55.
5. K. Gajda-Roszczynialska, Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r., „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 3, s. 385–404.
6. K. Gajda-Roszczynialska, Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puśkar v. Finanćne riaditelstvo Slovenskej republiky, Kriminalny urad finanćnej spravy „Polski Proces Cywilny” 2019, nr 2, s. 258–272.
7. K. Gajda-Roszczynialska, Nadużycie prawa w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. naukowa, P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019, s. 490–620.
8. K. Gajda-Roszczynialska, Abuse of procedural rights in Polish and European civil procedure law and the notion of private and public interest, Access Justice East. Eur. 2019, Vol. 2, iss. 2, s. 53–85.
9. K. Gajda-Roszczynialska, D. Szumiło-Kulczycka (red.), Judicial Management versus independence of judiciary, Warszawa 2018.
10. K. Gajda-Roszczynialska, Judicial independence as a constituent of the concept of “court of law” in the context of amendments to the Law on the organization of common courts introduced in the years 2015–2018 [w:] Judicial management vs independence of judiciary, red. K. Gajda-Roszczynialska , D. Szumiło-Kulczycka, Warszawa 2018.
11. K. Gajda-Roszczynialska, Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości – rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, “Iustitia” 2018, nr 3; K. Gajda-Roszczynialska, A test of six conditions of the EU standard of the notion of “court” and the Polish administration of justice – deliberations on the basis of the judgment of Court of Justice dated 27.2. 2018 in the case of C-64 /16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses, “Iustitia” 2018, nr 3, http://www.kwartalnikiustitia.pl/wp-content/uploads/2018/10/KGR-A-test-of-six-conditions-of-the-EU-standard-of-the-notion-of-court.pdf (wersja angielska – przedruk).
12. K. Gajda-Roszczynialska, Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018.
13. K. Gajda-Roszczynialska, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 609–622.
14. K. Gajda-Roszczynialska, Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, „Polski Proces Cywilny” 2016/3 (numer specjalny dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu), s. 393–406.
15. K. Gajda-Roszczynialska, Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Sine ira et studio: księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 70–100.
16. K. Gajda-Roszczynialska, Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
17. K. Gajda-Roszczynialska, Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione w postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane, „Polski Proces Cywilny” 2015/3, s. 356-382.
18. K. Gajda-Roszczynialska, Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26–29 września 2013 r.), red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 549–576.
19. K. Gajda-Roszczynialska, Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

No Related Media found.
Back To Top