ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0408-5374
Supreme Court Judge.
In the years 1993–1998 he studied law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (WPiA UW) and completed the studies with honours with the “very good” overall result, while in the years 1998–2001 – he participated in a PhD programme in the field of legal sciences at the Civil Law Institute of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, where he defended his PhD dissertation entitled: “Proceedings Concerning the Ascertainment of the Possibility of Enforcing Judgments in Accordance with the Lugano Convention" (supervisor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, reviewers: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Afterwards, in the years 1998–2002, he successfully completed solicitor’s training in the District Chamber of Legal Advisors in Olsztyn with the overall “very good” result and was consequently awarded the title of legal advisor.
In 2006 he obtained a postdoctoral degree in legal sciences (specialization: civil proceedings) on the basis of the dissertation: "National Jurisdiction in Civil Proceedings", the reviewers of which were: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak and prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak. In 2012 he was awarded the academic title of professor of legal sciences.
In the years 1996–2001, he worked as a lawyer for one of the law firms, and afterwards, in the years 2001–2008, he performed the function of assistant professor at the Department of Civil Procedure of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. As of 2005, member of the Office of Studies and Analyses of the Supreme Court delegated to the Civil Chamber. In the years 2008–2016, Deputy Director of the Civil Law Institute at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In the years 2008–2012, associate professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, and as of 2012, professor at the Faculty of Law and Administration of` the University of Warsaw, where since 2017 he has headed the Department of Civil Procedure. As of 2014, judge at the Civil Chamber of the Supreme Court.
Prof. dr hab. Karol Weitz's main interest area is the law of civil proceedings, with particular emphasis placed on international and European procedural law, comparative civil procedural law, as well as arbitration. For over a dozen years - as an academic lecturer - he has conducted classes on the fourth and fifth year of studies in general civil procedure and international or European civil procedural law. He has also conducted classes at numerous post-graduate studies for judges in the field of European civil procedural law, as well as trainings for representatives of the legal profession.
Author of over 220 scientific publications (including 20 in foreign languages) in the field of broadly understood civil proceedings, including monographs, commentaries on the Code of Civil Procedure, articles and chapters in collective studies. Among the general issues of civil proceedings, he mainly deals with those of concentration of evidence, default judgment, petition for the revival of proceedings and the legal nature of the written arbitration agreement.
Supervisor of seven PhD dissertations and over a hundred master’s theses. Reviewer in numerous (jointly/in total) PhD, habilitation and professorship programmes / processes.
Prof. dr hab. Karol Weitz’s wide range of scientific interests also covers the issues of Europeanisation and constitutionalisation of the national law of civil proceedings, civil trial rules, action to establish and secondary intervention in civil proceedings. He has participated in the implementation of two European research projects in the field of judicial cooperation in civil cases financed with European Union funds (Prof. Miklos Kengyel’s research group at the University of Pécs, Hungary, and a consortium led by Prof. Burkhard Hess from the Max Planck Institute in Luxembourg).
For several years now, member of the International Association of Procedural Law (IAPL) and Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. For a number of years he has actively participated in conferences held and organized by those associations, as well as the Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Vienna, Kyoto, Salvador da Bahia, Gandia, Tübingen, Regensburg, Osnabrück, Buenos Aires, Freiburg im Breisgau, Luxembourg, Hanover, Basel).
In the years 2010–2014, member of the Legislative Council of the Prime Minister of the Republic of Poland, whereas in the years 2011–2015 – of the Civil Law Codification Commission of the Polish Minister of Justice.

List of publications (2016-2018)
1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446 (redakcja z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
2. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, ss. 272 (redakcja z P. Rylskim i T. Zembrzuskim).
3. Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 656–682 (przedruk – „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7–8, s. 7–36).
4. Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego, in: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 1056–1073.
5. Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017, s. 242–261.
6. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym, in: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1243–1270 (co-author P. Rylski).
7. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 44/2001 i nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 3, s. 649–765 (co-authors M. Pilich i P. Rylski).
8. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 896/2006, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 4, s. 913–994.
9. Znaczenie woli stron dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 4, s. 529–551.
10. Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 755–772.
11. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43 (współautor z P. Rylskim).
12. Skutek interwencyjny wyroku w procesie cywilnym [in:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 209–235.
13. Uchylenie skutku interwencyjnego wyroku w procesie cywilnym [in:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 211–222.
14. Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Warszawa 2016, ss. 688 (co-author and author of the overall update).
15. Recenzja książki H.-J. Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, s. LXXXIX+1275, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 1, s. 162–183.
16. O sędzim Jacku Gudowskim [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7-14 (co-authors T. Ereciński and P. Grzegorczyk).
17. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [in:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.
18. Jubileusz 45-lecia służby sędziowskiej Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 285–290 (co-author P. Grzegorczyk).No Related Media found.
Back To Top