ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0408-5374
Sędzia Sądu Najwyższego

W latach 1993–1998 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), zakończone z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym, natomiast w okresie 1998–2001 – studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW w Warszawie, zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt: „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności według konwencji z Lugano” (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Następnie w latach 1998–2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną uzyskaniem tytułu radcy prawnego z wynikiem bardzo dobrym.
W 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy: „Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym”, której recenzentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak oraz prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak.
W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W latach 1996–2001 pracował jako prawnik w jednej z kancelarii prawnych, następnie w okresie 2001–2008 był adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW. Od 2005 r. był członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego delegowanym do Izby Cywilnej. W latach 2008–2016 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW. W okresie 2008–2012 był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny na WPiA UW, a od 2012 r. jest profesorem zwyczajnym (obecnie profesorem) na WPiA UW, gdzie od 2017 r. pełni funkcję kierownika Katedry Postępowania Cywilnego.
Od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.

Głównym obszarem zainteresowań prof. dr. hab. Karola Weitza jest prawo postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego, porównawczego prawa procesowego cywilnego, a także sądownictwa polubownego. Od kilkunastu lat – jako nauczyciel akademicki – prowadzi zajęcia na IV i V roku studiów z ogólnego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego lub europejskiego prawa procesowego cywilnego. Prowadził także zajęcia na licznych studiach podyplomowych dla sędziów z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego, a także szkolenia dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych (w tym 20 w językach obcych) z zakresu szeroko pojętego postępowania cywilnego, w tym monografii, komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego, artykułów i rozdziałów w opracowaniach zbiorowych. Wśród ogólnych zagadnień postępowania cywilnego zajmuje się głównie problematyką koncentracji materiału procesowego, wyrokowania zaocznego, skargi o wznowienie postępowania i charakteru prawnego zapisu na sąd polubowny.
Wypromował siedmiu doktorów i ponad stu magistrów prawa. Występował jako recenzent w licznych (łącznie) przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Zainteresowania Prof. Karola Weitza obejmują także zagadnienia europeizacji i konstytucjonalizacji krajowego prawa postępowania cywilnego, zasad procesu cywilnego, powództwa o ustalenie i interwencji ubocznej w procesie cywilnym. Brał udział w realizacji dwóch europejskich projektów badawczych z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych finansowanych z środków Unii Europejskiej (grupa badawcza prof. Miklosa Kengyela na Uniwersytecie w Peczu, Węgry, oraz konsorcjum pod kierunkiem prof. Burkharda Hessa z Instytutu Maxa Plancka w Luksemburgu).
Od kilku lat jest członkiem International Association of Procedural Law (IAPL) oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. Od kilkunastu lat uczestniczy w konferencjach tych stowarzyszeń, jak również Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Wiedeń, Kioto, Salvador da Bahia, Gandia, Tybinga, Regensburg, Osnabrück, Buenos Aires, Fryburg Bryzgowijski, Luksemburg, Hanower, Bazylea,).
W latach 2010–2014 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP, a w latach 2011–2015 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Wykaz publikacji (2016–2018)

1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446 (redakcja z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
2. Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, ss. 272 (redakcja z P. Rylskim i T. Zembrzuskim).
3. Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 656–682 (przedruk – „Przegląd Sądowy” 2018, nr 7–8, s. 7–36).
4. Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 1056–1073.
5. Skutki zawisłości sprawy przed sądem państwa trzeciego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2017, s. 242–261.
6. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Warszawa 2017, s. 1243–1270 (współautor z P. Rylskim).
7. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 44/2001 i nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 3, s. 649–765 (współautor z M. Pilichem i P. Rylskim).
8. Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) – rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 896/2006, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 4, s. 913–994.
9. Znaczenie woli stron dla ustanowienia jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 4, s. 529–551.
10. Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 755–772.
11. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43 (współautor z P. Rylskim).
12. Skutek interwencyjny wyroku w procesie cywilnym [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, red. P. Rylski, K. Weitz, T. Zembrzuski, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 209–235.
13. Uchylenie skutku interwencyjnego wyroku w procesie cywilnym [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 211–222.
14. Postępowanie cywilne, J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Karol Weitz, Warszawa 2016, ss. 688 (współautor i autor aktualizacji całości).
15. Recenzja książki H.-J. Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2015, s. LXXXIX+1275, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 1, s. 162–183.
16. O sędzim Jacku Gudowskim [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7-14 (współautor z T. Erecińskim i P. Grzegorczykiem).
17. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [w:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.
18. Jubileusz 45-lecia służby sędziowskiej Sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 285–290 (współautor z P. Grzegorczykiem).


Back To Top