Prawnik, aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, doktorant (dyscyplina nauki prawne). W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami wspólnymi (budynkami, placami, ogrodami miejskimi i innymi przestrzeniami wspólnymi) przez mieszkańców.

Zawodowo związany z Kancelarią SZLACHETKO Konsulting oraz Uniwersytetem Gdańskim. Jego zainteresowania zawodowe i naukowe koncentrują się na funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, partycypacji społecznej, zagospodarowaniu przestrzeni, zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska i krajobrazu, prawie autorskim oraz prawie nowych technologii. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi zajęcia m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego – organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego, think-tanku wspierającego organy administracji publicznej w kreowaniu i realizacji polityk publicznych.


No Related Media found.
Back To Top