ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0206-1918

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz prawa Internetu na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium (2017). Członek stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN), krajowej grupy International Literary and Artistic Association (ALAI) oraz Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Kierownik oraz członek Steering Committee studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Jej praca doktorska „Domeny internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne” uzyskała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie na najlepszą pracę doktorską z okazji „Roku Ochrony własności przemysłowej w Polsce (2004 r.).

Wybrane publikacje:

Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, ZNUJ Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Kraków 2003, ss. 506

Znaki towarowe a domeny internetowe, System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, R. Skubisz, Warszawa, 2017, s. 695-776

Wyłączność korzystania z praw własności przemysłowej. Wyłączność powstająca wraz z dokonaniem dobra niematerialnego, Prawo własności przemysłowej. System Prawa Handlowego, tom 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015, XXVII, s. 242-290

Wzory użytkowe i ich ochrona, M Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, System Prawa Prywatnego Prawo własności przemysłowej / red. Skubisz Ryszard. - wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 1023-1078

Poland (‘.pl’) Domain name law and practice: an international handbook, red. T. Bettinger, A  Waddell - ed. 2,  New York: Oxford University Press, 2015, s. 711-732

Polen (.pl), Handbuch des Domainrechts: nationale, Schutzsysteme und internationale Streitbeilegung / red. Bettinger Torsten. - wyd. 2. - Köln: Carl Heymanns Verlag, 2017, s. 845-866

National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, w: Domain Name Law and Practice, pod red. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640

Przedmiot prawa, Du Vall Michał, Ożegalska-Trybalska Justyna. w: Prawo patentowe  red. E. Traple wyd. 2., Warszawa, 2017, s. 223-298

Jednolity patent – jednolite SPC – Księga pamiątkowa z okazji 100-lecia Urzędu patentowego RP., Warszawa 2018, s. 657-677

Znaki towarowe a zła wiara, w: Qui bene dubitat, bene sciet, księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz P. Wasilewski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2018. s. 489-503

The defenses in patent litigation: When can a patent not be enforceable? (Polish and German Perspective), s.111-125 [w:] Enforcing intellectual Property Rights. Necessary instruments versus Over Enforcement, red: P. Götting, M. du Vall, H. Röder-Hitschke, Nomos, Baden-Baden, 2012

Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach: zagadnienia wybrane, Kasprzycki Dariusz, Ożegalska-Trybalska Justyna, w: Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa, 2013. S. 399-427

Nieuczciwe wykorzystywanie oznaczeń odróżniających w reklamie i promocji on-line, s. 468-483, w: Reklama. Aspekty prawe, red. Naukowa M. Namysłowska, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

Naruszenie dóbr osobistych w Internecie w świetle orzecznictwa sądowego, s. 361-384, w: Dobra osobiste w XXI wieku, Nowe zasady, wartości, technologie, red. 2, J. Balcarczyk, LEX Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012

Resolving IP Disputes on the Internet – is the Court Litigation the Only Option?, w: KnowRight 2008, red. J.Gaster, E.Schweighofer, P.Sint, Austrian Computer Society 2008

Ochrona programów komputerowych i wynalazków implementowanych za pomocą komputera. w: Komputer – Człowiek – Prawo. Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2007, s. 111-122

Podmiot praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 165-188

Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji: umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem, Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki: komentarz, red. Sieńczyło-Chlabicz Joanna,  Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 489-512

Współautorstwo wynalazku, Ochrona, wyczerpanie i korzystanie z praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa i orzecznictwa unijnego oraz praktyki EPO/ red. Adamczak Alicja, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw, 2013, s.127-139

Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego a zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy. Studium przypadku, w: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury (współ. A. Tischner), pod red. A. Adamczak, WOWI 2011, Nr 35)

No Related Media found.
Back To Top