ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2138-1853

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokat, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa.

W latach 1998-2019 pracował w Biurze Unii Metropolii Polskich, był m.in.: członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009-2011), stypendystą Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1994) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997).

Publikacje z lat 2016-2019

I. Książki i komentarze

1) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 253.

II. Artykuły i rozdziały w książkach

1) I. Zachariasz, Prawo do miasta jako publiczne prawo podmiotowe [w:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 187-206.

2) I. Zachariasz, The Right to the city as a public subjective right [w:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 179-196.

3) I. Zachariasz, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia teoretyczne [w:] H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, str. 48-58.

4) I. Zachariasz, Przyszłość prawa - prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności [w:] B. Hołyst (red.), Przyszłość prawa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017, str. 77-90.

5) I. Zachariasz, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa [w:] A. Bosiacki (red.), Normatywizm Hansla Kelsena a współczesna nauka prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., str. 115-135.

6) I. Zachariasz, Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji; księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom II, Presscom Wrocław 2016, str. 179-186.

III. Artykuły w czasopismach naukowych

1) I. Zachariasz, Prawo do samorządu terytorialnego - prawo wspólnot samorządowych, Samorząd Terytorialny nr 10 z 2018 r., str. 17-30.

2) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. W odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny, Forum Prawnicze nr 1 (39) z 2017 r., str. 80-89.

3) I. Zachariasz, Węzłowe konstrukcje prawne procesu planistycznego i budowlanego w rozwiązaniach projektu ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany (wersja z 30 września 2016 r.), Przegląd Legislacyjny nr 1(99) z 2017 r., str. 9-22.

4) I. Zachariasz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w gminach - kierunki zmian prawnych według Unii Metropolii Polskich, Kontrola Państwowa, Numer specjalny 2 z 2016 r., str. 124-128.

IV. Raporty, ekspertyzy, opinie, referaty konferencyjne, inne

1) I. Zachariasz, Przeznaczenie obszarów pod funkcje mieszkaniowe i usługi społeczne w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [w:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Osiedleńczych, Warszawa 2016, str. 7-14 (referat konferencyjny).

2) I. Zachariasz, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [w:] Studium gminy na nowo. Zmiany w prawie od 2016 r., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2016, str. 7-14 (referat konferencyjny).

3) I. Zachariasz, Deregulacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego - diagnoza i założenia [w:] Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, str. 103-128 (opinia).


No Related Media found.
Back To Top