ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3390-4167

Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 31 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)

Publikacje 2016-2018

Książki:
Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, wspólnie z M. Derczem i T. Rekiem, Warszawa: Wolters Kluwer 2016
System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2016 - koordynator tomu: Wprowadzenie, Problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Kryteria wyodrębnienia, Etyka urzędnicza a etyka służby publicznej, Etyka urzędnicza a etyka służb społecznych, Etyka urzędnicza a etyka administracji publicznej, Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, Kodeksy etyczne na przykładzie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Problemy etyczne sprawowania funkcji w samorządzie zawodowym, Etyka doradców podatkowych, w:, s. 1-10, 15-20, 29-31, 31-34, 34-38, 59-61, 207-212, 470-476, 549-553
Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 4 [zm.], Warszawa: Wolters Kluwer 2017, ss. 402
Ile jest nauki w nauce?, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, ss. 261
Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. nauk. I współautorstwo z T. Barańskim i K. Bulińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 480
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, wspólnie z J.M. Zielińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 699

Opracowania w dziełach zbiorowych:
Wydział Prawa po roku 1945, w: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 241-328
Hans Kelsen a współczesność prawoznawstwa, w: Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, red. A. Bosiacki, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 23-45
Prawo do miasta, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 163-194
Ditto w jęz. ang. The right to the city, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 159-188
Zasada proporcjonalności a ograniczanie praw człowieka, w: Konstytucja w państwie demokratycznym, red. K. Urbaniak, S.Patyra i M. Sadowski, Poznań: Wyd. Nauka i Innowacja 2017, s. 289-308
Zarządzanie miastem – tradycje i wyzwania przyszłości, w: Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju, red. A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz i F. Nalikowski, Włocławek: Wyd. PWST 2017, s. 17-26
Szczególny charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego, w: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca i P.B. Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 87-95
Orzekanie na podstawie akt sprawy a przeprowadzanie dowodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: K. Antolak-Szymanski i in., Dowody w postępowaniach sądowych, red. T. Gardocka i D. Jagiełło, Warszawa: CH Beck 2018, s. 109-123
Reformy samorządu terytorialnego oraz centrum administracyjnego i gospodarczego rządu po 1989 roku, w: Administracja państwowa i samorząd w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Mreńca, P.B. Zientarski i B. Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu 2018, s. 171-184
Administracja, zarząd, zarządzanie – jako przedmiot badań nauk prawnych, w: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. D. Makiłła, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 2018, s. 321-332.

Artykuły w czasopismach naukowych:
Konstytucjonalizm-legicentryzm-ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” R. 71: 2016 z. 6, s. 5-24
Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny”” 2016 nr 7-8, s. 52-64
City Planning versus Metropolitan Planning. Historical Experience on the Example of Warsaw, “Studia Iuridica” nr 63: 2016, s. 151-160
Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3778, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, 2016 [właśc. 2017], s. 31-44
Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych i niektóre związane z nią aktualne problemy prawne, „Themis Polska nova” 2017 nr 1, s. 5-18
Sądy administracyjne a podział władz, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” R. 13: 2017 nr 1, s. 9-17 [tekst wykładu wygłoszonego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA]
Prawo do miasta – perspektywa prawnika, „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 12, s. 6-18
Prawo do samorządu – prawo obywateli i prawo mieszkańców, „Samorząd Terytorialny” 2018 nr 10, s. 5-16
Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa, „Państwo i Prawo” 2018 nr 11, s. 3-19.


No Related Media found.
Back To Top