Sędzia NSA w Izbie Finansowej, w latach 2011-2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej.

Były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego, w tym zwłaszcza metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, komentarzy do prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i samorządowego prawa wyborczego.


Back To Top