ORCID: 0000-0002-3571-4615
Affiliation:
University of Warsaw, Faculty of Law and Administration

PhD degree in legal sciences; Assistant Professor in the Department of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (WPiA UW); legal advisor. Scholarship holder of Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law in Luxembourg.
The main area of scientific interest covers the law of civil procedure, with particular emphasis placed on international and European procedural law and comparative civil procedural law.

Publications (2018-2020)
Monographs:
Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór na podstawie rozporządzenia Bruksela I bis, Warszawa 2020.

Scientific articles, glosses, chapters in collective publications:
Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/2, s. 153–173.
Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2019/3, s. 100–113.
Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Monitor Prawniczy” 2019/11, s. 615–618.
Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, „Monitor Prawniczy” 2019/15, s. 839–841.
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/3, s. 705–800 (co-authors: Karol Weitz, Piotr Rylski).
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 1896/2006, nr 861/2007, nr 650/2012, nr 1346/2000 i nr 1393/2007, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/4, s. 941–1014 (co-authors: Karol Weitz, Piotr Rylski).
Europäische Einlassungszuständigkeit und nationales Verfahrensrecht, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts“ 2018/1, s. 107–111 (co-author F. Koechel).

Commentaries:
Komentarz do art. 200 k.p.c. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
Komentarz do art. 202 k.p.c. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.No Related Media found.
Back To Top