Socjolog, absolwentka studiów doktoranckich socjologii, specjalista organizacji pomocy społecznej, ekspert w obszarze integracja społeczna, zatrudnienie, administracja publiczna w ramach PO KL oraz szeroko rozumianej polityki społecznej w programach m.in. Funduszu Szwajcarskiego, FIO 2014-2020, ASOS, Funduszu Norweskiego. Ponadto ekspert Ministerstwa Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wieloletni pracownik administracji samorządowej głównie w obszarze pomocy społecznej. Autorka publikacji adresowanych do pracowników samorządowych oraz współautorka i członek grup roboczych opracowujących dokumenty planistyczne o wymiarze lokalnym i regionalnym. Na co dzień współpracuje z samorządami gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Trener szkoleń głównie w obszarze pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, ekonomii społecznej oraz rozwoju lokalnego.

Back To Top