ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4811-0407

Redaktor naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor oraz recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

Wybrane publikacje:

Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI, z. 70, Kraków 1998, ss. 152

Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym,  ZNUJ PWiOWI, z. 79, Kraków 2002, ss. 428

Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków, ZAKAMYCZE 2004, ss. 203

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów, Wolters Kluwer Warszawa-Kraków 2007, ss. 262

Aspects of Poland's new Copyright Law (współaut. A. Wojciechowska), Copyright World, September 1994, s. 25‑28

The Broadcast of Radio and Television Programmes in the Polish Copyright and Neighbouring Rights Act, Copyright World, May 1995, s. 31‑34

Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność  intelektualna w Światowej Organizacji Handlu pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 117-132

Adjusting Polish copyright law to the standards in force in the European Union, Copyright World, February 2000, s. 25-28

Basic changes to Polish Copyright and Related Rights Act (June 2000), Copyright World, March 2001, s. 25-28

Teleturniej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, ZNUJ PWiOWI 2003, z. 83, s. 211-246

Cywilnoprawna ochrona wizerunku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2004, z. 2, s. 317-358

Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące działalności telewizyjnej (s. 82-100), Radiofonia i telewizja (s. 142-194), Platformy cyfrowe (s. 219-235), Prawo autorskie i prawa pokrewne (s. 526-555, s. 564-613) [w:] Prawo mediów wyd. 2 pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, LexisNexis, Warszawa 2008

Prawo do nadań programów radiowych i telewizyjnych w świetle postępu technicznego [w:] Zarys prawa własności intelektualnej. Prawa pokrewne pod red. M. Kępińskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 91-112

Implementacja do polskiego prawa dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 241-265

Postępowanie w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania z perspektywy Komisji Prawa Autorskiego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 753-766

Udostępnianie utworów na zamówienie indywidualnych odbiorców (tzw. VoD) w świetle dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 539-570

Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa, Ochrona części utworu, Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów, Utwory zależne, Zbiory, Wyłączenia spod ochrony (s. 31-78), Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych (s. 478-489), Konwencja berneńska (s. 973-988), Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym (s. 1079-1126) (uzupełnienie i aktualizacja wskazanych wyżej rozdziałów - współaut. J. Barta, R. Markiewicz) [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie”, tom 13 pod red. J. Barty, wyd. 3 i 4; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 i 2017

Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo, ZNUJ PWiOWI 2014, z. 126, s. 71-83

Must carry z perspektywy prawa autorskiego [w:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi”, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 327-350

Cytat w świetle prawa autorskiego [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple” (red.) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wolters Kluwer Warszawa 2017, s. 311-326

Odtwarzanie programów telewizyjnych w miejscach dostępnych za opłatą wstępu jako odrębne pole eksploatacji, ZNUJ PWiOWI 2018, z. 140, s. 60-73

Projekt unijnego rozporządzenia dotyczącego nadawania oraz reemisji programów radiowych i telewizyjnych z wykorzystaniem cyfrowych kanałów dystrybucyjnych [w:] Qui bene dubitat, bene sciet: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 375-391

Opisy patentowe i ochronne w świetle prawa autorskiego [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Wolters Kluwer Warszawa 2018, s. 595-608


Back To Top