Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. W latach 2003-2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.Pełni funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie. Autor ponad 100 publikacji z postępowania cywilnego, prawa upadłościowego, a także prawa handlowego, w tym monografii naukowych, komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego oraz wielu artykułów naukowych i glos.

Back To Top