Lekarki rozmawiające o rejestrach medycznych
Ochrona zdrowiaCompliance19 listopada, 2023

Rejestry medyczne według zmian wprowadzonych ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjentów

Rejestry medyczne stanowią element polityki jakości w ochronie zdrowia. Informacje ewidencjonowane w odpowiednich rejestrach pozwalają na katalogowanie odpowiednio zdefiniowanych danych, analizowanie ich w sposób wiarygodny oraz wyciąganie wniosków i rekomendacji.  

Gdzie znaleźć przepisy dotyczące rejestrów medycznych?

Rejestry medyczne dają wiarygodny i wysokojakościowy obraz sytuacji w danym obszarze. Pozwala to na przeprowadzanie obiektywnych analiz jakościowych, bezpieczeństwa i kosztowych. Zasady tworzenia rejestrów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1555 z późn. zm.), która określa, że rejestr w drodze rozporządzenia tworzy minister zdrowia na wniosek podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Narodowego Funduszu Zdrowia, innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz od 8 września 2023 r. wobec zmian wprowadzonych ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjentów na wniosek medycznego towarzystwa naukowego.

Jakie dane będą udostępniane w rejestrach medycznych?

Każdy podmiot prowadzący rejestr medyczny musi również udostępniać zanonimizowane dane dotyczące pacjentów chorujących na określone schorzenia, takie jak rozpoznanie, płeć i wiek pacjenta, powikłania, wyniki odległe związane z pogorszeniem jakości życia bezpośrednio zagrażających życiu lub mogących prowadzić do zgonu pacjenta czy przyczynach zgonów. Dane takie podmioty je prowadzące muszą udostępniać na swoich stronach internetowych do końca pierwszego kwartału każdego roku. Publikacja taka po raz pierwszy odbędzie się w terminie do 31 marca 2026 r. Co najmniej raz w roku podmiot prowadzący rejestr będzie musiał opracowywać i publikować raporty na podstawie danych z rejestrów. Jako termin zobowiązujący ustawa wskazuje 30 listopada 2027 r. Raport taki musi zawierać analizę w oparciu o poniższe czynniki:

 • zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej;
 • stan zdrowia usługobiorców;
 • bezpieczeństwo, skuteczność, jakość i efektywność kosztowa badań diagnostycznych lub procedur medycznych;
 • kompletność i jakość danych, które są przetwarzane w rejestrze medycznym, w podziale na usługodawców przekazujących dane do rejestru medycznego;
 • ocenę efektów wynikających z wdrożenia rejestru medycznego, w tym wskazanie korzyści i zagrożeń związanych z prowadzeniem tego rejestru;
 • funkcjonalność i spójność prowadzonego rejestru medycznego z innymi rejestrami publicznymi.

Kto tworzy rejestry medyczne?

Minister zdrowia może w rozporządzeniu określić szczegółowy zakres danych publikowanych w raporcie analitycznym, co wpłynie pozytywnie na przejrzystość i ujednolicenie opracowywanych danych. Poszerzenie zakresu udostępnianych z rejestrów danych z pewnością wpłynie pozytywnie i efektywnie na lepsze monitorowanie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz na ocenę skuteczności i efektywności kosztowej badań lub procedur medycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Jakie są rejestry w Polsce?

Obecnie w Polsce jest prowadzonych 15 rejestrów:

 • Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19,
 • Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej,
 • Rejestr Operacji Naczyniowych,
 • Rejestr Endoprotezoplastyk,
 • Rejestr Przeznaczyniowych Ekstrakcji Elektrod,
 • Rejestr Infekcyjnego Zapalenia Wsierdzia,
 • Rejestr Mechanicznego Wspomagania Krążenia,
 • Krajowy Rejestr Ablacji Podłoża Arytmii,
 • Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych,
 • Rejestr Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych,
 • Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych,
 • Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych,
 • Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji,
 • Krajowy Rejestr Nowotworów,
 • Ogólnopolski kardiologiczno-kardiochirurgiczny rejestr przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-TaVALVE".

Maja Lisik-Habib, Kierownik Oddziału Chorób Rozrostowych Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii Im. M. Kopernika w Łodzi
Sylwia Gołaś-Olszak,
 Dyrektor Segmentu Ochrony Zdrowia i Administracja Publiczna, Wolters Kluwer Polska

 
Czy znasz system ProgMedica?

Sprawdź oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością!

Back To Top