Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023
Prawo31 marca, 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – rewolucyjne zmiany 2023

22 czerwca 2023 r. wejdą w życie przepisy, które nadadzą nowy charakter funkcjonowaniu zespołów i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. Pierwszym zauważalnym elementem będzie zastąpienie sformułowania „przemoc w rodzinie” wyrażeniem „przemoc domowa”.

Oprócz samej zmiany w tytule ustawy wprowadzono również szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskie Karty”. Zmiany dotkną m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych i kuratorów sądowych.

Działalność zespołu interdyscyplinarnego po nowemu

Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy będzie należało powołać nowe zespoły interdyscyplinarne. A co za tym idzie, dotychczasowe ZI oraz grupy robocze zostaną zniesione. Nowe zespoły będą prowadzić wszystkie sprawy wszczęte i niezakończone przez poprzedników. Do tych spraw, do czasu powołania nowych ZI oraz grup diagnostyczno-pomocowych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany oraz powołanie nowych osób, każdy z nich będzie musiał odbyć obowiązkowe szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zobligowany będzie do opracowania i wydawania co najmniej raz na dwa lata wytycznych w sprawie przeprowadzenia ww. szkoleń.

Procedura „Niebieskie Karty”

Zmiany w szczególności dotyczą procedury „Niebieskie Karty”, która nie wymaga już zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową. M.in. wprowadzono zasadę realizację procedury według miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej. Obowiązkiem GDP (grupy diagnostyczno-pomocowej) będzie zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność. Wprowadzono zasadę, że jeżeli realizacja procedury NK napotyka trudności, każdemu członkowi grupy diagnostyczno-pomocowej przysługuje prawo wystąpienia do wojewody z wnioskiem o wskazanie innej gminy właściwej.

Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” nastąpi w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy (lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań). Dodatkowo wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji osób uczestniczących w procedurze NK przez okres 9 miesięcy po jej zakończeniu.

Źródło:
Informacje pochodzą z artykułu zamieszczonego w programie LEX Pomoc Społeczna
Autor: Paweł Maczyński „Przeciwdziałanie przemocy domowej”

LEX Pomoc Społeczna 

Ułatw sobie codzienną pracę i zyskaj dostęp do bieżących informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Przeglądaj powiązane tematy
LEX Pomoc Społeczna 

Ułatw sobie codzienną pracę i zyskaj dostęp do bieżących informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Back To Top