Håll ordning på företagets inventarier.

I anläggningsregistret beräknas automatisk planenliga avskrivningar per tillgång, från anskaffningsdagen, månadens eller årets början. Alla uppgifter i anläggningsregistret förs automatiskt över till bokslutsbilagorna för immateriella tillgångar och maskiner och inventarier. Följdöverföring från bokslutsbilagor summeras till noter.

Du kan skapa egna rapporter med valfri information ur registret. Du kan fritt formatera och göra urval, t ex per kontonummer eller anskaffningsdatum. Programmet ger färdiga förslag på rapporter för Inköp, Försäljningar och utrangeringar, Redovisat värde, Kontosammanställning och Månadsavskrivning. Rapporter kan exporteras till PDF, Microsoft Excel och Word.

Uppgifter om leverantör och garantitid är lätt tillgängliga och det är enkelt att söka efter tillgångarna.

Redan kund?