People in workspace
Skatt & Ekonomijanuari 11, 2023

Ska mitt företag välja K2 eller K3? Dags att byta?

Nytt år och tid för nytt årsbokslut. Kanske dags att fundera på vilket regelverk du bör tillämpa, K2 eller K3? Eller, om ditt företag borde byta regelverk från K2 till K3? 

Har du ett mindre aktiebolag så har du oftast möjlighet att välja K2 eller K3. Det är då viktigt att du har kunskap om de stora skillnaderna mellan regelverken. Möjligen är det så att det ena regelverket är mer fördelaktigt för dig. Ta hjälp av din redovisningskonsult eller revisor och tillse att ditt bolag redovisar enligt det regelverk som är mest lämpligt för ditt företag. 

Vad innebär K2 och K3?

K2 (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag) och K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla företag som ska upprätta årsredovisning ska tillämpa K3. De flesta mindre företag kan dock välja att i stället tillämpa K2, som är ett förenklat regelverk.

Vilka aktiebolag klassificeras som mindre?

Av årsredovisningslagen framgår vad som räknas som ett större företag. De företag som inte uppfyller kriterierna för större företag, är per automatik att kategorisera som mindre företag. Större företag definieras som noterade företag eller företag som uppfyller minst två av följande villkor under de två senaste räkenskapsåren; 

 • Medelantal anställda uppgår till mer än 50 personer
 • Balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor
 • Nettoomsättning uppgår till mer än 80 miljoner kronor

Väsentliga skillnader mellan K2 och K3

K2 är ett regelbaserat förenklingsregelverk. Det innebär att det är mer standardiserat med få valmöjligheter. Tillämpningen ger en förenklad årsredovisning.

K3 är ett principbaserat regelverk, vilket öppnar upp för större flexibilitet och bedömningar. K3 innebär en mer omfattande redovisning med fler upplysningar än K2. För mindre bolag finns dock lättnader i kraven på upplysningar.

Vilka för- respektive nackdelar finns det att välja K2 respektive K3?

Fördelar med K2

 • Enklare att tillämpa då mer standardiserat
 • Mindre krav på upplysningar
 • Innehåller förenklingsregler och gränser för väsentlighet
 • Till stor del anpassat för att följa svensk skattelagstiftning
 • Slipper periodisera vissa återkommande utgifter

Nackdelar med K2

 • Få valmöjligheter och möjligheter till anpassningar
 • Egenutvecklade immateriella tillgångar måste kostnadsföras direkt
 • Förbud mot komponentavskrivningar. Medför tex att renovering av fastigheter kan ge stor effekt på årets resultat.
 • Begränsad möjlighet till uppskrivning av anläggningstillgångar  
 • Begränsat med upplysningar som kanske inte tillgodoser intressenternas behov av information

Fördelar med K3

 • Mer flexibla regler som ger utrymme för anpassningar
 • Ger en mer fullständig årsredovisning med mer upplysningar till företagets intressenter
 • Egenutvecklade immateriella tillgångar får tillgångsföras
 • Indelning av fastigheter i komponenter och komponentavskrivningar

Nackdelar med K3

 • Kan vara mer tidskrävande att upprätta 
 • Ställer högre krav på kompetens hos upprättaren av årsredovisningen

Byta mellan K2 och K3

Ett företag som tillämpar K2 får alltid byta till K3. När du valt regelverket K3, kan du byta till K2 en gång, men att byta fram och tillbaka mellan regelverken är inte tillåtet.  Du måste tillämpa valt regelverk i sin helhet. Det finns med andra ord ingen möjlighet att plocka ut delar av K2 och K3.

Sammanfattningsvis

Om ditt företag har möjlighet att välja regelverk är det viktigt att känna till för- och nackdelar med respektive regelverk. Många företag väljer att redovisa enligt K2, utan att ha analyserat om detta verkligen är det bästa valet. Har du fastigheter eller om du har egenupparbetade immateriella tillgångar kanske du borde välja K3, även om du är ett mindre företag. Skillnaden mellan regelverken kan i dessa fall ha stora effekter på resultaträkningen. 

Se till att du har kännedom om skillnaderna mellan de olika regelverken. Så att ditt företag upprättar bokslut och årsredovisning enligt det regelverk som är bäst för just ditt företag. Ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor om du behöver.

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top