Podatki

Wyjaśnimy Ci, jak prawo Unii Europejskiej wpływa na wykładnię ustaw podatkowych

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz komentarze do dyrektywy VAT, dyrektyw akcyzowych, dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału czy dyrektyw dotyczących podatków dochodowych.
 • Objaśniamy w nich powiązania między unijnymi regulacjami i orzecznictwem a polskimi przepisami, także w kontekście ewentualnej zgodności tych ostatnich z prawem UE.
 • Bardziej wszechstronna wiedza o przepisach prawa uwzględniająca ich unijne pochodzenie to większa możliwość ich prawidłowej wykładni.

uwaga

Polskie przepisy podatkowe muszą być zgodne z unijnymi dyrektywami.

Zobacz listę komentarzy:

 • Roman Namysłowski (red.), Krzysztof Sachs (red.), Dyrektywa VAT. Komentarz, LEX 2008
 • Komentarze do zmian w dyrektywie VAT wynikających z dyrektyw: 2008/8/WE, 2008/117/WE, 2009/47/WE, 2010/45/UE autorstwa Władysława Vargi, LEX/el. 2010
 • Komentarz do zmian w dyrektywie VAT wynikających z dyrektywy 2016/1065 autorstwa Adama Bartosiewicza, LEX/el. 2017
 • Roman Namysłowski (red.), Dorota Pokrop (red.), Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, WKP 2012
 • Krzysztof Lasiński-Sulecki (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, LEX 2014
 • Dariusz Strzelec, Dyrektywa o podatku kapitałowym a regulacje krajowe. Komentarz, LEX/el. 2017
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, LEX/el. 2014
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2009/133/WE dotyczącej opodatkowania fuzji, podziałów i przekształceń spółek, LEX/el. 2015
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, LEX/el. 2015
 • Władysław Varga, Komentarz do dyrektywy 2003/49/WE w sprawie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich, LEX/el. 2014

Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie podatkowym

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla prawa podatkowego.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Na pewno wiesz, jak obszerne potrafią być teksty aktów prawa UE. Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa podatkowego i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń:

 • Zmiany w strukturze akcyzy od alkoholu, LEX/el. 2020
 • Koronawirus i podatki: UE odracza obowiązki sprawozdawcze, LEX/el. 2020
 • Wymiana danych o płatnościach VAT w e-handlu, LEX/el. 2020
 • Mali podatnicy VAT z takimi samymi prawami w całej UE, LEX/el. 2020
 • UE unowocześnia przepisy o wyrobach akcyzowych, LEX/el. 2020

Otrzymujesz dostęp do eksperckich opracowań orzecznictwa europejskiego

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa podatkowego.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz setki glos (komentarzy) do najważniejszych orzeczeń europejskich, które przedstawiają skutki orzeczeń dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezwykle ważną rolę w interpretacji prawa podatkowego pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Agnieszka Wesołowska, Możliwość powoływania się na korzystne dla podatnika orzeczenie TS po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - glosa do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-500/16, LEX/el. 2018
 • Waldemar Gontarski, Wykluczenie prawa do odliczenia VAT w wypadku naruszenia wymogów formalnych - glosa do wyroku TS z dnia 28 lipca 2016 r., C-332/15, LEX/el. 2016
 • Rafał Lipniewicz, Opodatkowanie PIT nierezydenta a swoboda przepływu pracowników w UE - glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2015 r., C-9/14, LEX/el. 2015
 • Rafał Lipniewicz, Udział nierezydenta w podatkowej grupie kapitałowej w świetle swobody przedsiębiorczości UE - glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2015 r., C-66/14, LEX/el. 2016
 • Rafał Lipniewicz, Ulga z tytułu darowizny nieruchomości położonej wyłącznie na terytorium danego państwa członkowskiego UE a swoboda przepływu kapitału - glosa do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2014 r., C-133/13, LEX/el. 2015
 • Rafał Lipniewicz, Zwiększenie majątku spółki w wyniku świadczenia wspólnika na rzecz spółki jako czynność opodatkowana podatkiem kapitałowym - glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 2011 r., C-492/10, LEX/el. 2012
 • Agnieszka Wesołowska, Stosowanie sankcyjnej stawki akcyzy w razie naruszenia obowiązków informacyjnych dotyczących sprzedaży paliwa dla celów opałowych a zasada proporcjonalności - glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2016 r., C-418/14, LEX/el. 2016

Omówienia:

 • Bujalski Rafał, Akcyza na wyroby składające się częściowo z tytoniu. Omówienie wyroku TS z dnia 17 września 2020 r., C-674/19 (Skonis ir kvapas), LEX/el. 2020
 • Wesołowska Agnieszka, Możliwość wzruszenia okresów zamkniętych w VAT. Omówienie wyroku TS z dnia 2 lipca 2020 r., C-835/18 (Terracult), LEX/el. 2020
 • Wesołowska Agnieszka, Polska interpretacja VAT nie wiąże w innych krajach UE. Omówienie wyroku TS z dnia 18 czerwca 2020 r., C-276/18 (KrakVet Marek Batko), LEX/el. 2020
 • Wesołowska Agnieszka, VAT: czy spółka zależna to stałe miejsce działalności? Omówienie wyroku TS z dnia 7 maja 2020 r., C-547/18 (Dong Yang Electronics), LEX/el. 2020

W interpretacji polskich przepisów podatkowych nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: ustawy o VAT (np. art. 43), ustawy o PIT (np. art. 3), ustawy o CIT (np. art. 1a), ustawy o akcyzie (np. art. 32 ust. 1) i innych aktów podatkowych znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Powiązania między orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
uwaga Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych dyrektyw podatkowych, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.

 


Nasza biblioteka wiedzy oferuje Ci ogólne opracowania tematyczne jak i analizy szczegółowych zagadnień

 • W programie znajdziesz elektroniczne wersje tekstów kilkunastu książek m.in. o wykładni unijnego prawa podatkowego, prawie do odliczenia VAT, zasadzie neutralności w VAT, transakcjach wewnątrzwspólnotowych w VAT czy opodatkowaniu dochodów transgranicznych.
 • Oprócz książek masz również dostęp do kilkuset artykułów z czasopism omawiających szczegółowe aspekty prawa podatkowego.
 • Wysoką jakość merytoryczną opracowań gwarantują eksperci: prof. Bogumił Brzeziński, dr hab. Dariusz Strzelec, dr Adam Zalasiński.
uwaga Aby mieć 100% pewność, że w danej sprawie nie pominąłeś niczego, powinieneś sprawdzić, czy nie dotyczy jej również prawo europejskie.

 

Zobacz listę przykładowych książek i artykułów

Książki:

 • Izabela Andrzejewska-Czernek, Wykładnia prawa podatkowego w Unii Europejskiej, LEX 2013
 • Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz, Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, WKP 2018
 • Dariusz Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, WKP 2012
 • Marcin Jamroży (red.), Opodatkowanie dochodów transgranicznych, WK 2016
 • Paweł Selera, Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT. Analiza praktyczna, LEX 2013
 • Bogumił Brzeziński (red.), Dagmara Dominik-Ogińska (red.), Krzysztof Lasiński-Sulecki (red.), Adam Zalasiński (red.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, WK 2016
 • Włodzimierz Nykiel (red.), Adam Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, WK 2014

Artykuły z czasopism:

 • Czerwiński Jan, Obligatoryjny split payment: zakres zgody Rady UE oraz jej wpływ na sankcje za niedokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności, PP 2020/1/14-21
 • Ladziński Andrzej, Wasiluk Dominik, O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, PP 2019/5/9-16
 • Majdowski Filip, Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych - koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności, PP 2019/10/29-40
 • Militz Małgorzata, Nowa rzeczywistość w odniesieniu do kart paliwowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-235/18, Vega, PP 2019/9/26-33
 • Sarna Alicja, Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym, czyli co wolno organowi podatkowemu. Uwagi na tle wyroku C-189/18, Glencore, PP 2019/12/43-49

Praca z obcojęzycznymi dokumentami nigdy nie była tak prosta

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa podatkowego.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa podatkowego. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa podatkowego, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 

LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top