Prawo17 kwietnia, 2019

Zmiany w zadaniach organu prowadzącego - Agata Piszko

Głównym celem ustawy z 22.11.2018 r. nowelizującej przepisy oświatowe jest wprowadzenie reformy szkolnictwa zawodowego, jednak objęła ona swym zasięgiem również zmiany związane z obowiązkiem zapewnienia możliwości spożycia gorącego posiłku w szkole podstawowej i udzielania stypendiów dla uczniów oraz doprecyzowała przepisy w sprawie ustalania sieci szkół.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/4

W aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek prowadzenia stołówki szkolnej. W celu zapewnienia realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę (art. 106 pr. ośw.). Korzystanie z posiłków w niej jest odpłatne, a wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: dla prawidłowego rozwoju dziecka, szczególnie w młodszym wieku szkolnym oraz w sytuacji narastającej epidemii nadwagi i otyłości, niezbędne jest zapewnienie możliwości spożycia posiłków z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych dla poszczególnych grup wiekowych. W okresie wzrostu i rozwoju organizmu właściwe żywienie wpływa nie tylko na stan zdrowia i funkcje poznawcze, lecz pomaga także chronić organizm przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi w późniejszym okresie (VIII kadencja, druk sejm. nr 2861, s. 84).
Dlatego w art. 103 pr. ośw., stanowiącym, że w zakresie realizacji zadań statutowych szkoła ma zapewnić uczniom możliwość korzystania m.in. z biblioteki i świetlicy, dodano pomieszczenie umożliwiające bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków.
Znowelizowany przepis wejdzie w życie 1.09.2019 r., ale z uwagi na mogące wystąpić w tej sprawie trudności techniczne i adaptacyjne przewidziano okres przejściowy – do 31.08.2022 r. dyrektorzy szkół, w przypadku gdy nie ma możliwości stworzenia odrębnej stołówki, mają obowiązek w inny sposób umożliwić uczniom bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków (art. 100 z.p.o.). Od 1.09.2022 r. każda szkoła podstawowa musi mieć stołówkę. Posiłki w niej nadal będą dobrowolne i odpłatne.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top