Prawo16 grudnia, 2019

Zasady dokonywania oceny pracy - Bogusława Wojtczak

Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje dotyczące oceny pracy nauczyciela – zasady, terminy, dokumenty, tok postępowania – ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/12

Dyrektor szkoły przeprowadza ocenę pracy nauczyciela zgodnie z zasadami określonymi w art. 6a KN, który na podstawie art. 91b ust. 2 pkt 1 KN stosuje się także do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych.
Jeżeli dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela dokonuje:
- dyrektor w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (art. 6a ust. 5b KN),
- w przypadku oceny pracy nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny – dyrektor w porozumieniu z organem nadzoru (art. 6a ust. 5c KN),
- w przypadku niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych niesamorządowych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego – nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący (art. 6a ust. 5b KN).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top