Prawo15 marca, 2018

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe jest ważnym instrumentem, służącym realizacji idei nieopłacalności przestępstwa.

R. Stefański w procedurze "Stosowanie zabezpieczenia majątkowego" wskazuje, że zastosowanie tej instytucji we właściwym momencie i jej sprawna realizacja z reguły gwarantują pełne wykonanie wyroku skazującego w przedmiocie kar i środków majątkowych oraz roszczeń odszkodowawczych.

Zapewnia ono wykonalność przyszłego orzeczenia w zakresie niektórych kar, środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych i zwrotu pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości. Uniemożliwia lub co najmniej utrudnia usunięcie lub ukrycie majątku sprawcy, z którego mogą być zrealizowane orzeczone kary i środki. Sprawne wykonanie orzeczenia decyduje o efektywności całego postępowania, o osiągnięciu jego celów, zwłaszcza w zakresie umacniania poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

Zabezpieczenie majątkowe następuje z urzędu. Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu jest zawsze fakultatywne, uzależnione od uznania sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - prokuratora.

W wypadku złożenia wniosku o zabezpieczenie majątkowe (np. przez oskarżyciela posiłkowego), sąd jest jednak obowiązany go rozpatrzyć.

Odpowiedzi na pytania m.in:

- jak przebiega ocena przesłanek zabezpieczenia majątkowego?,

- jakie okoliczności towarzyszą wydaniu postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego, bądź postanowienia o odmowie zastosowania zabezpieczenia?,

znaleźć można we wspomnianej procedurze "Stosowanie zabezpieczenia majątkowego".

W związku z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 201) procedura uległa zmianie z dniem 8 lutego 2018 r. Najnowsza wersja czasowa procedury jest dostępna w programie.

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Karne

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top