Prawo17 września, 2020

Wrześniowe zmiany - Monika Sewastianowicz

Tegoroczny wrzesień zdominowały przepisy dotyczące funkcjonowania szkół w czasie zagrożenia epidemią COVID-19. Resort edukacji przygotował trzy warianty prowadzenia zajęć: stacjonarny, zdalny, hybrydowy, ale to od dyrektora zależy, który z nich wybierze. Pozostałe zmiany to m.in. podwyżka nauczycielskich wynagrodzeń, projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który zreformuje postępowanie dyscyplinarne, oraz prezydencka propozycja zwiększenia roli rodziców.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/9

W chwili gdy oddawaliśmy ten numer „Dyrektora Szkoły” do druku, w przygotowaniu były nowelizacje przepisów dookreślające, jak ma wyglądać nauczanie od 1 września. Z przedstawionych na początku sierpnia zapowiedzi ministra edukacji wynikało, że zmiana rozporządzenia:
a) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach pozwoli dyrektorowi szkoły ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, zawieszać zajęcia grupy wychowawczej, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich bądź poszczególnych zajęć;
b) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 utrzyma dotychczasowe rozwiązania oraz doda możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym), czyli część uczniów ma lekcje stacjonarne w szkole, a część zdalnie w domu.
W tym kontekście warto też wspomnieć, że rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” będzie kontynuowany w latach 2020–2024. W tym roku dofinansowywany ma być zakup komputerów przenośnych – laptopów.
Z początkiem września zaczęły obowiązywać nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie muszą nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki (www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top